Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-431/11-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2011 r. (data wpływu 28 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2011 r. (data wpływu 30 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych dotacji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2011 r. (data wpływu 30 maja 2011 r.) o brakującą opłatę i własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

1.

Wnioskodawca (zwany dalej Spółką) zamierza przystąpić do organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) "Konkursu o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna".

2.

Program priorytetowy "Edukacja ekologiczna" ma na celu promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa oraz profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe. Finansowanie programu priorytetowego jest przejawem realizacji ustawowej funkcji NFOŚiGW w zakresie finansowania ochrony środowiska (art. 400a ust. 1 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 150 z późn. zm.).

3.

Spółka zamierza złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia - projektu. Jest to projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli biologii z całego kraju. Do projektu będą się zgłaszały szkoły ponadgimnazjalne - średnio planowany jest udział około 5 szkół z każdego województwa. W szkołach zaangażowanych do uczestnictwa w projekcie będą prowadzone zajęcia w kołach naukowych - ekologicznych, zmierzające do aktywnej edukacji ekologicznej uczniów.

4.

Spółka stworzy program aktywnej edukacji ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie - program zajęć ekologicznych w kołach naukowych.

W kolejnym etapie zostaną przeprowadzone przez Spółkę szkolenia dla nauczycieli biologii - opiekunów kół naukowych - przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Do szkół uczestniczących w projekcie dostarczone zostaną pomoce naukowe - zestawy służące do przeprowadzenia pomiarów, badań i analiz różnych parametrów poziomu zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza. Pomiary będą prowadzone przez uczniów regularnie przez dłuższy okres czasu - około jednego roku. Wyniki pomiarów będą na bieżąco analizowane przez uczniów wraz z opiekunami koła naukowego.

Ponadto Spółka stworzy aplikację komputerową - internetową, wirtualną mapę kraju - na której poszczególne koła naukowe będą nanosiły wyniki pomiarów stanu środowiska w danym rejonie kraju. Wyniki pomiarów wprowadzonych na mapę przez poszczególne koła naukowe będą stanowić materiał do prowadzenia analiz porównawczych stanu środowiska na terenie całego kraju. Wirtualna mapa kraju będzie częścią portalu informacyjnego, który będzie umożliwiał współpracę pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie, wymianę doświadczeń, analizę wyników badań i będzie stanowić źródło informacji o zrównoważonym rozwoju. Jednak wspomniany portal internetowy będzie dostępny również dla uczniów z innych szkół, nie uczestniczących bezpośrednio w projekcie, a zawarte w nim informacje będą cenną pomocą do zdobywania wiedzy o stanie środowiska naturalnego w naszym kraju.

Stworzony zostanie również konkurs dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie, nakierowany na zwiększenie ich zaangażowania w prace kół naukowych.

5.

Jednym z kryteriów przyznania dofinansowania przez NFOŚiGW jest liczba odbiorców działań edukacyjnych w zakresie świadomości ekologicznej i zasięg prowadzonego przedsięwzięcia. Dlatego też Spółka będzie się starała maksymalnie upowszechnić informację o projekcie - tak by zainteresował on nie tylko uczniów biorących udział w projekcie, ale również ich lokalne społeczności, a dzięki internetowej mapie zanieczyszczeń - także uczniów z innych szkół i jak najszerszą część społeczeństwa.

6.

Około 90% kosztów kwalifikowanych projektu zostanie sfinansowane w formie bezzwrotnej dotacji udzielonej przez NFOŚiGW. Około 10% kosztów projektu zostanie sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Koszty kwalifikowane rozumiane będą w sposób analogiczny jak ma to miejsce w przypadku projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE. W głównej mierze koszty te będą dotyczyły wydatków osobowych na personel Spółki zaangażowany w opracowanie projektu, przygotowanie programu edukacyjnego dla kół naukowych, a także informatyków zaangażowanych w stworzenie portalu internetowego dla potrzeb projektu, wydatków na szkolenie nauczycieli, wydatków na wytworzenie lub nabycie pomocy naukowych. Wszystkie te koszty będą musiały zostać odpowiednio udokumentowane przez Spółkę. Ponadto do kosztów realizacji projektu będą zaliczane koszty ogólnoadministracyjne, obliczane przy zastosowaniu pewnej stawki ryczałtowej.

7.

Spółka nie będzie realizować jakiejkolwiek marży z tytułu realizacji analizowanego projektu. Uczestnicy projektu - zarówno szkoły, nauczyciele, jak i uczniowie - nie będą ponosić jakiejkolwiek odpłatności z tytułu udziału w projekcie. Spółka realizując projekt nie będzie prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji - stąd też przyznane dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej.

8.

W razie pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu dla Spółki podpisze ona umowę z NFOŚiGW - w której potwierdzone zostaną warunki realizacji projektu zawarte we wniosku o dofinansowanie, jak również ustalone zostaną warunki techniczne wypłaty finansowania, itp.

9.

Szkoły, nauczyciele oraz uczniowie przystępujący do projektu będą brali w nim udział dobrowolnie i będą mogli od niego odstąpić na każdym etapie jego realizacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę z NFOŚiGW będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy,

1.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika zwiększają obrót i tym samym stanowią element podstawy opodatkowania.

2.

Jednak aby dotacja stanowiła element podstawy opodatkowania musi występować dostawa towarów lub świadczenie usług - bo tylko wówczas może pojawić się obrót, którego częścią może stać się dotacja.

3.

'W rozpatrywanym przypadku Spółka planuje przeprowadzenie złożonego projektu edukacyjnego - który może być rozpatrywany wyłącznie jako całość. Jednym z jego elementów będzie przekazanie pomocy naukowych wybranym szkołom, ale równie ważnymi elementami będzie zaplanowanie całego przedsięwzięcia, w tym programu zajęć w kołach naukowych, przeszkolenie nauczycieli biologii, stworzenie portalu internetowego do zamieszczana wyników badań i wymiany informacji, jak również przeprowadzenie konkursu dla uczniów biorących udział w konkursie. Żaden z tych elementów nie byłby zrealizowany przez Spółkę bez realizacji pozostałych - zresztą nie byłoby to nawet możliwe, bo umowa jaka zostanie zawarta z NFOŚiGW będzie przewidywać zobowiązanie Spółki do całościowej realizacji projektu. Niepełna realizacja co do zasady będzie uznana za złamanie zasad realizacji projektu i będzie rodzić obowiązek zwrotu otrzymanej dotacji. Tym samym należy dojść do wniosku, że w analizowanym przypadku Spółka będzie zobowiązana do realizacji świadczenia ze swej natury niepodzielnego, złożonego. Skutki podatkowe dla tego świadczenia należy rozpatrywać całościowo - bez podziału na poszczególne czynności, z których się ono składa. Jednak jak wspomniano wyżej, należy na wstępie ustalić, czy Spółka wykona usługę - wówczas będzie można twierdzić, że jest to dotacja do usługi, którą należy doliczyć do obrotu i opodatkować VAT, jeśli ta usługa jest opodatkowana VAT.

4.

Niezbędnym elementem świadczenia usług jest osoba beneficjenta. Nie występuje świadczenie usług (ani tym bardziej dostawa towarów) jeżeli nie można wskazać konkretnego beneficjenta świadczenia. Tego rodzaju sytuację poruszono m.in. w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-215/94 (Jurgen Mohr) oraz C-384/95 (Landboden -Agrardienste GmbH Co. KG). W obu przypadkach ETS uznał, że rekompensata otrzymana przez rolnika od instytucji rządowej za ograniczenie produkcji rolnej nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usługi - bowiem brak jest konsumenta tej usługi, podmiotu który uzyskiwałby bezpośrednią korzyść z tego rodzaju świadczeń (czy zaniechań).

Ponadto, w innych orzeczeniach ETS zwrócił uwagę, że "świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 2 (1) VI Dyrektywy VAT i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne (...)" (sprawa C-16/93 Tolsma). Podobne stwierdzenia zawarto w wyroku w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council.

5.

W analizowanym przypadku zajdzie sytuacja, w której nie będzie można wskazać beneficjenta świadczenia realizowanego przez Spółkę. Z całą pewnością nie jest to NFOŚiGW - gdyż nie odnosi on bezpośredniej korzyści z realizacji programu zaproponowanego przez Spółkę, Podmiot ten jedynie finansuje część kosztów tego przedsięwzięcia, ale nie korzysta z jego efektów. Ponadto, aby możliwe było uznanie NFOŚGiW za beneficjenta, korzyść NFOŚiGW musiałaby mieć wymierny, konkretny wymiar, a takiego w odniesieniu do NFOŚiGW z pewnością brak w analizowanej sytuacji. Posiłkowo można także odnieść się do definicji dotacji z ustawy o finansach publicznych, w której wyraźnie wynika, że nie stanowi ona wydatku na nabycie jakichkolwiek świadczeń, ale jest sposobem finansowania celów społecznie użytecznych.

Faktycznym beneficjentem - adresatem analizowanego programu będzie całe społeczeństwo - lub też istotna jego część. Dzięki realizacji programu ma się zwiększyć świadomość ekologiczna bliżej nieokreślonego kręgu uczniów, ale i ich otoczenia (rozumianego szeroko). Program ma w swoich założeniach oddziaływać na bliżej niezdefiniowany krąg podmiotów:

* uczniów biorących udział w zajęciach kół naukowych, również pozostałych uczniów danej szkoły biorącej udział w programie, a także uczniów innych szkół, dzięki dostępności informacji na wspomnianej interaktywnej mapie,

* osoby z otoczenia uczniów, ich rodziny, lokalne społeczności, nauczycieli i szkoły.

Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku wspomnianych wyżej wyroków ETS dotyczących ograniczenia produkcji rolnej. Beneficjentami tego rodzaju świadczeń było potencjalnie całe społeczeństwo - dzięki zahamowaniu spadku cen produktów rolnych, poprawie kondycji finansowej rolników, itp. Zatem również w analizowanym przypadku nie będzie można uznać, że występuje beneficjent świadczenia realizowanego przez Spółkę.

6.

Nawet gdyby nieprawidłowo uznać, że uczniowie, nauczyciele lub szkoły będą beneficjentami świadczeń Spółki, to jednak należy podkreślić, że Spółka nie będzie czynić zobowiązań wobec tych osób, ani też nie będą one zobowiązane do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki. Nie będzie powstawał stosunek prawny pomiędzy Spółką a tymi podmiotami, w ramach którego występowałoby wykonanie świadczenia przez Spółkę. Ma to potwierdzenie zwłaszcza w tym fakcie, że szkoły, czy zwłaszcza uczniowie będą mogli odstąpić od udziału w programie w dowolnym momencie. Ponadto w odniesieniu do uczniów - uczestników programu - nie będzie można określić, które konkretnie osoby będą brały udział w programie. Osoby te będą mogły bowiem w dowolnym momencie zaprzestać udziału w programie. Brak zatem będzie elementu wzajemności, gdyż osoby, do których adresowany jest program, nie będą zobowiązane w jakikolwiek sposób wobec Spółki, w szczególności nie będą zobowiązane do przystąpienia do programu, a w razie przystąpienia - nie będą zobowiązane do wykonywania na rzecz Spółki jakichkolwiek świadczeń wzajemnych.

Jedyny stosunek prawny będzie występował pomiędzy NFOŚiGW, a Spółką - jednak nie może on stanowić źródła zobowiązania Spółki wobec szkół, uczniów czy nauczycieli. Stanowi on wyłącznie źródło zobowiązania wobec NFOŚiGW, który jak wspomniano w żaden sposób nie może być uznany za beneficjenta analizowanych świadczeń.

7.

Należy zatem dojść do wniosku, że w analizowanej sytuacji nie można wskazać jednoznacznego, ściśle określonego beneficjenta działań Spółki. Nawet jeśli błędnie uznać np. uczniów za beneficjentów tych świadczeń (choć jak wskazano z góry nie można określić konkretnie jacy uczniowie będą beneficjantami), to jednak osoby te nie będą połączone ze Spółką związkiem prawnym na podstawie którego Spółka wykonywałaby usługi. W związku z tym w analizowanym przypadku nie będzie dochodziło do świadczenia usług przez Spółkę - wobec braku konkretnego beneficjenta tych świadczeń.

8.

Co więcej, kwota przyznanej dotacji pokrywać będzie jedynie koszty ponoszone przez Spółkę. Tym samym nie można uznać, że występuje jakakolwiek ekwiwalentność pomiędzy wysokością przyznanej dotacji, a użytecznością działań podejmowanych przez Spółkę. Tymczasem świadczenie usług stanowi świadczenie dokonywane na rzecz konkretnie określonego podmiotu (względnie kilku podmiotów), za wynagrodzeniem ponoszonym przez usługobiorcę - które jest ekwiwalentem pieniężnym (co do zasady) dokonywanego świadczenia.

9.

Dodatkowo należy wskazać, że analizowana dotacja nie będzie bezpośrednio związana z ceną świadczenia realizowanego przez Spółkę, ani nawet nie będzie jej zastępować. Należy mieć na uwadze cel wprowadzenia przepisu wprowadzającego opodatkowanie dotacji. Nie bez przyczyny dotyczy on dotacji do ceny świadczonych usług lub dostarczanych towarów. Dotacje do kosztów działalności nie podlegają opodatkowaniu. Generalnie opodatkowanie dotacji VAT -em jest niecelowe zwłaszcza w przypadku dotacji pochodzących od podmiotów z sektora finansów publicznych (a takim jest NFOŚiGW) - gdyż prowadzi do zmniejszenia skuteczności dotacji i stanowiłoby tzw. przekładanie środków z jednej kieszeni do drugiej. Tylko jeśli dotacja wpływa bezpośrednio na cenę - co może zakłócać konkurencję na rynku - może ona podlegać opodatkowaniu.

Jak wspomniano około 10% kosztów programu zostanie pokryte ze środków własnych Spółki. Spółka nie będzie pobierać żadnego wynagrodzenia od szkół, nauczycieli czy uczniów za udział w programie. Planowany program będzie mieć unikalny charakter i nie są prowadzone na rynku analogiczne, odpłatne programy. Tym samym będziemy tu mieli do czynienia ze świadczeniem nieodpłatnym ze swej natury. Nie będzie określana cena tego świadczenia - ani w ujęciu całościowym, ani dla poszczególnych jego elementów (np. przekazania pomocy dydaktycznych). Dotacja będzie pokrywać część kosztów działalności Spółki i nie będzie ona w żaden sposób skorelowana z potencjalną ceną tego świadczenia - bo taka w ogóle nie będzie ustalana.

10.

W odniesieniu do bezpośredniego wpływu dotacji na cenę warto przytoczyć opinię WSA we Wrocławiu wyrażoną w wyroku z dnia 26 września 2008 r. (l SA/Wr 718/08): "Sąd podziela stanowisko strony skarżącej, że związek bezpośredni polega na możliwości określenia wartości dotacji jako części ceny należnej za wykonanie konkretnej usługi. Wskazana zależność powoduje, że niewątpliwie cena usługi maleje wraz ze wzrostem kwoty dofinansowania i odwrotnie - cena usługi rośnie wraz ze wzrostem, gdy kwota dofinansowania maleje". W analizowanym przypadku niewątpliwie brak takiej zależności. W ogóle nie przewiduje się możliwości pobierania jakiejkolwiek opłaty (ustalenia ceny) za analizowany program np. od szkół, nauczycieli czy uczniów, gdyby wysokość przyznanego przez NFOŚiGW finansowania była niższa niż założone przez Spółkę 90% kosztów. W cytowanym wyroku słusznie również zauważono na różnice pomiędzy ceną a kosztami działalności. Wyłącznie dotacja do ceny świadczenia może podlegać opodatkowaniu - czyli kwota o jaką obniża się cenę w związku z otrzymaniem dofinansowania. W analizowanym przypadku nie następuje jakiekolwiek obniżenie ceny, czy jej zastąpienie dofinansowaniem - tym bardziej że Spółka dokłada 10% kosztów realizacji projektu z własnych środków. Dotacja do kosztów działalności - tak jak ma to miejsce w analizowanym przypadku - nie podlega opodatkowaniu VAT-em.

11.

Warto także przywołać wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2008 r. (l SA/Łd 226/08), w którym stwierdzono m.in.: "Dotacje, subwencje oraz dopłaty o podobnym charakterze będą powodowały obowiązek naliczania podatku VAT przez podatnika, jeżeli będzie można precyzyjnie określić ich wpływ na cenę, a który powinien wynikać z charakteru dotacji, subwencji lub dotacji". Nie ma możliwości określenia wpływu dotacji na cenę zarówno całego świadczenia Spółki, jak i poszczególnych jego części składowych (w tym pomocy naukowych). Spółka nie określiła ceny tych świadczeń, określiła wyłącznie ich koszty, bez określenia marży. Świadczenie Spółki w tym zakresie ma charakter unikalny i nie sposób ustalić ceny tych świadczeń na podstawie cen stosowanych przez Spółkę w innych transakcjach.

12.

Analizowana dotacja będzie mieć zatem charakter zakupowy, a nie dofinansowania do ceny świadczonych usług czy dostarczanych towarów - a wobec tego nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT-em.

13.

Potwierdzenie stanowiska Spółki stanowi m.in. interpretacja Dyrektor IS w Poznaniu z dnia 27 maja 2010 r. (ILPP2/443-497/10-2/SJ), w której wskazano, że dotacja do kosztów m.in. wydawanych nieodpłatnie towarów nie stanowi podstawy opodatkowania VAT-em. Również w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2010 r. (ITPP1/443 -1133/09/KM) jednoznacznie wskazano, że dotacja otrzymywana na pokrycie 100% ceny owoców i warzyw przekazywanych nieodpłatnie dzieciom w szkołach przez podatnika VAT nie stanowi podstawy opodatkowania VAT-em, podobnie jak samo przekazanie tych towarów (gdyż podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego). W interpretacji z dnia 25 lutego 2009 r. (IPPP1-443-2105/08-4/JL) Dyrektor IS w Warszawie w odniesieniu do dotacji z NFOŚiGW potwierdził, że nie podlega ona opodatkowaniu VAT-em. W interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 29 października 2010 r. (IBPP4/443-1320/10/AŚ) wskazano natomiast, że dotacja pokrywająca koszty działalności nie podlega opodatkowaniu VAT-em. Podobnie stwierdził Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z dnia 14 września 2010 r. (IPPP2-443 -365/10-4/IŻ), czy też z dnia 6 marca 2009 r. (IPPP1-443-7/09-2/AK), jak również Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 16 sierpnia 2010 r. (ITPP1/443-501/10/BK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu od dnia 1 kwietnia 2011 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem, przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Dla określenia, czy dana dotacja jest, czy też nie jest opodatkowana istotne są szczegółowe warunki jej przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie, obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni mają wpływ na cenę (kwotę należną). Natomiast dotacja nie dająca się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza przystąpić do organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) "Konkursu o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna". Program priorytetowy "Edukacja ekologiczna" ma na celu promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa oraz profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe. Około 90% kosztów kwalifikowanych projektu zostanie sfinansowane w formie bezzwrotnej dotacji udzielonej przez NFOŚiGW. Około 10% kosztów projektu zostanie sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Koszty kwalifikowane rozumiane będą w sposób analogiczny jak ma to miejsce w przypadku projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE. W głównej mierze koszty te będą dotyczyły wydatków osobowych na personel Zainteresowanego zaangażowany w opracowanie projektu, przygotowanie programu edukacyjnego dla kół naukowych, a także informatyków zaangażowanych w stworzenie portalu internetowego dla potrzeb projektu, wydatków na szkolenie nauczycieli, wydatków na wytworzenie lub nabycie pomocy naukowych. Wszystkie te koszty będą musiały zostać odpowiednio udokumentowane przez Wnioskodawcę. Ponadto do kosztów realizacji projektu będą zaliczane koszty ogólnoadministracyjne, obliczane przy zastosowaniu pewnej stawki ryczałtowej.

Zainteresowany nie będzie realizować jakiejkolwiek marży z tytułu realizacji analizowanego projektu. Uczestnicy projektu - zarówno szkoły, nauczyciele, jak i uczniowie - nie będą ponosić jakiejkolwiek odpłatności z tytułu udziału w projekcie.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż otrzymana pomoc finansowa od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - polegająca na refundacji kosztów kwalifikowanych w celu realizacji projektu, nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że w opisanej sytuacji wystąpiła dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

Zatem otrzymane dofinansowanie, które otrzymał Wnioskodawca nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu jako czynność nie wymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, należy stwierdzić, iż otrzymane dofinansowanie (pomoc finansowa) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na refundacji kosztów związanych z realizacją projektu, nie będzie stanowić zapłaty ceny z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług, nie będzie stanowić zatem obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje ponadto, że w zakresie opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu czynności w dniu 10 czerwca 2011 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/443-431/11-5/AD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl