ILPP2/443-423/08-2/MR - Sprzedaż działek rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-423/08-2/MR Sprzedaż działek rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

"(...) Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy (ustawy o podatku od towarów i usług - przyp. red.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest współwłaścicielem otrzymanych w drodze darowizny oraz zakupionych od Agencji Rolnej działek rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Zainteresowany jest czynnym rolnikiem, a na przedmiotowych gruntach prowadzi w chwili obecnej uprawy. Wnioskodawca sprzedał już 2 działki oraz dokonał rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. W przyszłości zamierza sprzedać kolejne działki, nabyte zarówno w drodze darowizny jak i zakupione od Agencji Rolnej (po dokonaniu podziału).

Biorąc pod uwagę definicję działalności gospodarczej - art. 15 ust. 2 - należy uznać, iż zamierzone transakcje mają ścisły związek z działalnością gospodarczą. Bowiem podmiot prowadzący działalność rolniczą, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Jednakże na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, korzysta tylko ze zwolnienia od podatku w zakresie dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności oraz w zakresie świadczenia usług rolniczych. Jeśli więc osoba taka wykonuje inne czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług, brak jest podstaw prawnych do uznania, iż nie podlegają one opodatkowaniu.

Zatem, mając na uwadze definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) stwierdzić należy, że sprzedaż działek ma związek z działalnością gospodarczą, gdyż jest to sprzedaż majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Rolnik sprzedający grunt nie zbywa bowiem majątku osobistego, ale majątek składający się na przedsiębiorstwo rolne. Jeśli więc osoba taka dokonuje sprzedaży majątku związanego z własną działalnością, jest z tego tytułu podatnikiem podatku VAT (podkreśl. red.).

Przywołane powyżej pojęcie działalności gospodarczej oznacza, iż podatnikami podatku od towarów i usług są również osoby, które wykonują czynności jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy i zarobkowy. Wnioskodawca jak wynika z przedłożonego wniosku, dokonując dostawy gruntów w sposób zamierzony i powtarzalny spełnia powyższe kryterium.

Zaznaczyć przy tym należy, że o kwestii częstotliwości wykonywanej czynności nie decyduje czasookres jej wykonywania (tydzień, miesiąc, rok), ani też ilość dokonanych transakcji, tylko fakt powtarzalności określonej czynności.

Przepis art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z przedstawionej we wniosku sytuacji wynika, iż Wnioskodawca dokonał rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, tym samym potwierdzając, że będzie prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Okoliczności faktyczne sprawy wskazują, iż Zainteresowany został zarejestrowanym podatnikiem (zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy), o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, już w 2006 r. w związku z dokonaniem pierwszej dostawy gruntów. Należy zatem wskazać, iż Wnioskodawca dokonując dostawy działek w okolicznościach przesądzających o prowadzeniu działalności gospodarczej zachowuje się jak podatnik podatku od towarów i usług, co wynika choćby z dokonanej zapłaty podatku od zbycia działek w 2006 r.

Zatem za faktem opodatkowania sprzedaży przedmiotowych działek przemawia zarówno czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów, jak i czynnik podmiotowy - czynności te wykonywane są przez podatnika.

Reasumując, zgodnie z definicją działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działek, wykorzystywanych w działalności rolniczej ma związek z działalnością gospodarczą, gdyż dotyczy sprzedaży majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej (działalności rolniczej).

Ponadto podkreślić należy, iż w przedmiotowej sprawie o opodatkowaniu planowanej sprzedaży działek nie będzie decydować sposób ich nabycia (zakup lub darowizna), gdyż decydującym czynnikiem jest fakt, iż Zainteresowany posiada status podatnika podatku od towarów i usług, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (rolniczej), a ponadto jest już zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z dokonanymi czynnościami sprzedaży działek. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2008/12/17-18