ILPP2/443-336/14-6/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-336/14-6/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 20 marca 2014 r. (data wpływu 24 marca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 5 czerwca 2014 r. i 27 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. Wniosek uzupełniono w dniu 5 czerwca 2014 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz 27 czerwca 2014 r. o brakujący podpis Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1984 r. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 11,5666 ha, 4,6563 ha otrzymał w drodze darowizny od dziadków, pozostałe grunty zostały zakupione 11 kwietnia 1985 r., 21 listopada 1989 r., 24 października 1996 r., 21 stycznia 1997 r., 20 maja 1998 r. Gospodarstwo Wnioskodawca prowadzi do chwili obecnej, w większości jest to grunt orny V i VI klasy bonitacyjnej. Zainteresowany posiada status rolnika ryczałtowego, nigdy nie prowadził i nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Grunt uzyskany w drodze darowizny nie był udostępniony innym osobom w ramach umów cywilnoprawnych. Grunt zakupiony w 1985 r. o powierzchni 1,53 ha (jak i pozostałe zakupione grunty) od momentu zakupu do chwili obecnej wykorzystywane są w gospodarstwie rolnym i nigdy nie były przedmiotem umów dzierżawy, najmu, użyczenia.

Na początku marca 2014 r. Wnioskodawca wystąpił o warunki zabudowy dla gruntu o powierzchni 1,53 ha zakupionego w 1985 r. korzystając z usług biura pośrednictwa.

W przyszłości Zainteresowany zamierza wystąpić o podział tego gruntu na działki z przeznaczeniem pod zabudowę i sprzedaż powstałych działek. Jedna działka zostanie podarowana synowi. Wnioskodawca zamierza dokonywać sprzedaży działek w sposób niezorganizowany tzn. bez uzbrojenia i ogrodzenia. Jedynie biuro pośrednictwa zajmie się reklamowaniem sprzedaży. Działki będą sprzedawane okazjonalnie w zależności od zainteresowania potencjalnych nabywców.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

1. Z przedmiotowego gruntu od czasu nabycia czyli od roku 1985 dokonywano wyłącznie zbioru i sprzedaży płodów rolnych.

2. Nabyte grunty nie służyły do innej działalności gospodarczej.

3. Poza sprzedażą wskazanych we wniosku działek w 2010 r. nie z inicjatywy Wnioskodawcy został wykupiony grunt o powierzchni 0,15 ha w związku z realizacją inwestycji drogowej.

4. Do sprzedaży działek zmusiła Zainteresowanego zła sytuacja finansowa, pozyskane ze sprzedaży środki wykorzysta on na remont starych zabudowań oraz na budowę nowych.

5. W opisie sprawy Wnioskodawca podał, że posiada grunty o pow. 11,5666 ha (w tym 1,53 ha przedmiotowego gruntu). Innych gruntów nie posiada. W przyszłości nie zamierza sprzedawać innych gruntów ze względu na działalność rolniczą.

6. Na dzień dzisiejszy Zainteresowany nie otrzymał decyzji o warunkach zabudowy dla gruntu o powierzchni 1,53 ha zakupionego w 1985 r.

7. Nie podjął i nie podejmie innych czynności zmierzających do zbycia działek, niż te wskazane w opisie zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od sprzedaży działek o których mowa we wniosku, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług, gdyż sprzedaż gruntu wydzielonego z gospodarstwa rolnego, który nie został nabyty w celu dalszej odsprzedaży nie jest działalnością gospodarczą.

Dokonując sprzedaży gruntu nie działa on w charakterze podatnika a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. Zainteresowany korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.

Do sprzedaży działek zmusza Wnioskodawcę zła sytuacja finansowa. Działki będą sprzedawane okazjonalnie w zależności od zainteresowania potencjalnych nabywców w sposób niezorganizowany. Dlatego Zainteresowany uważa, że w przypadku sprzedaży działek wydzielonych z gruntu nabytego w 1985 r. o pow. 1,53 ha nie powinien być naliczany podatek od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z uwagi na powyższe uregulowania, sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki) stanowi dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zauważyć należy, że samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, mocą art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W podobny sposób kwestię tą rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży gruntu podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.U.UE.L 347.1 z późn. zm. - (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że od 1984 r. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 11,5666 ha, 4,6563 ha otrzymał w drodze darowizny od dziadków, pozostałe grunty zostały zakupione 11 kwietnia 1985 r., 21 listopada 1989 r., 24 października 1996 r., 21 stycznia 1997 r., 20 maja 1998 r. Gospodarstwo Wnioskodawca prowadzi do chwili obecnej, w większości jest to grunt orny V i VI klasy bonitacyjnej. Zainteresowany posiada status rolnika ryczałtowego, nigdy nie prowadził i nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Grunt uzyskany w drodze darowizny nie był udostępniony innym osobom w ramach umów cywilnoprawnych. Grunt zakupiony w 1985 r. o powierzchni 1,53 ha (jak i pozostałe zakupione grunty) od momentu zakupu do chwili obecnej wykorzystywane są w gospodarstwie rolnym i nigdy nie były przedmiotem umów dzierżawy, najmu, użyczenia.

Na początku marca 2014 r. Wnioskodawca wystąpił o warunki zabudowy dla gruntu o powierzchni 1,53 ha zakupionego w 1985 r. korzystając z usług biura pośrednictwa.

W przyszłości Zainteresowany zamierza wystąpić o podział tego gruntu na działki z przeznaczeniem pod zabudowę i sprzedaż powstałych działek. Jedna działka zostanie podarowana synowi. Wnioskodawca zamierza dokonywać sprzedaży działek w sposób niezorganizowany tzn. bez uzbrojenia i ogrodzenia. Jedynie biuro pośrednictwa zajmie się reklamowaniem sprzedaży. Działki będą sprzedawane okazjonalnie w zależności od zainteresowania potencjalnych nabywców. Z przedmiotowego gruntu od czasu nabycia czyli od roku 1985 dokonywano wyłącznie zbioru i sprzedaży płodów rolnych. Nabyte grunty nie służyły do innej działalności gospodarczej. Poza sprzedażą wskazanych we wniosku działek w 2010 r. nie z inicjatywy Wnioskodawcy został wykupiony grunt o powierzchni 0,15 ha w związku z realizacją inwestycji drogowej. Do sprzedaży działek zmusiła Zainteresowanego zła sytuacja finansowa, pozyskane ze sprzedaży środki wykorzysta on na remont starych zabudowań oraz na budowę nowych. Wnioskodawca posiada grunty o pow. 11,5666 ha (w tym 1,53 ha przedmiotowego gruntu). Innych gruntów nie posiada. W przyszłości nie zamierza sprzedawać innych gruntów ze względu na działalność rolniczą. Na dzień dzisiejszy Zainteresowany nie otrzymał decyzji o warunkach zabudowy dla gruntu o powierzchni 1,53 ha zakupionego w 1985 r. Nie podjął i nie podejmie innych czynności zmierzających do zbycia działek, niż te wskazane w opisie zdarzenia przyszłego.

Z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie wynika taka aktywność Zainteresowanego, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie Wnioskodawca wystąpił o warunki zabudowy dla gruntu o powierzchni 1,53 ha zakupionego w 1985 r. korzystając z usług biura pośrednictwa, a w przyszłości zamierza wystąpić o podział tego gruntu na działki z przeznaczeniem pod zabudowę i sprzedaż powstałych działek. Dodatkowo biuro pośrednictwa zajmie się reklamowaniem sprzedaży działek. Zdaniem tut. Organu, ww. działania nie wskazują na aktywność Wnioskodawcy w zakresie obrotu nieruchomościami. W przedmiotowej sprawie należy podkreślić, że korzystanie z usług biura pośrednictwa świadczy o tym, że Zainteresowany, nie posiada doświadczenia w obrocie nieruchomościami i obawia się popełnienia błędu. Tym samym zlecenie pewnych czynności wyspecjalizowanemu podmiotowi potwierdza, że Wnioskodawca nie wykonuje osobiście czynności, które można by uznać za profesjonalny obrót nieruchomościami.

A zatem, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać Zainteresowanego za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie, że nastąpiła dostawa towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie takich przesłanek brak.

W przedmiotowej sprawie uznać zatem należy, że Zainteresowany dokonując sprzedaży części gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że sprzedaż przez Wnioskodawcę części gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego stanowi zwykłe wykonywanie prawa własności. Zatem, zbywana część gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego stanowi majątek prywatny Wnioskodawcy. Skutkiem powyższego - stosownie do obowiązującego orzecznictwa - transakcja zbycia nieruchomości gruntowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawcę zakupionego w 1985 r. gruntu nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Bowiem Zainteresowany, w związku z dostawą przedmiotowego gruntu, będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełni przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 ustawy i nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym, sprzedając przedmiotowe działki Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzenia z tego tytułu podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważa się, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl