Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-330/13-2/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Klubu Sportowego reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2013 r. (data wpływu 17 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących obrotu z tytułu sprzedaży biletów wstępu na mecze piłkarskie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących obrotu z tytułu sprzedaży biletów wstępu na mecze piłkarskie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizacją członkowską prowadzącą swoją działalność w formie stowarzyszenia. Został wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy. Klub jest organizacją pożytku publicznego. Klub nie został wpisany do Rejestru przedsiębiorców. Zgodnie ze statutem, Klub opiera swą działalność na społecznej aktywności ogółu członków oraz osobistej odpowiedzialności członków za powierzone im zadania. Klub stawia sobie za cele:

1.

organizowanie i uprawianie sportu,

2.

organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,

3.

rozwój stosunków społecznych,

4.

osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach,

5.

rozwój jednostki pod względem fizycznym, intelektualnym i moralnym poprzez promowanie i upowszechnianie sportu.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1.

organizowanie i przeprowadzanie sportu na powietrzu i w halach dla sportowców zawodowych lub amatorów, z wykorzystaniem obiektów sportowych,

2.

działalność związaną z promocją i organizacją sportu,

3.

organizowanie kursów, staży i obozów szkoleniowych,

4.

troskę o wysoki poziom moralny i sportowy zawodników i działaczy,

5.

współpracę z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,

6.

współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu zajmującymi się rozwojem i krzewieniem sportu,

7.

współpracę z Radą Sportu,

8.

gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o sporcie,

9.

prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na podstawie obowiązujących przepisów.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Klub służy wyłącznie pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych. Dochód z tej działalności jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Odpłatna działalność pożytku publicznego nie będzie stanowiła działalności gospodarczej.

W strukturach Klubu działają między innymi sekcja piłki nożnej oraz sekcja piłki ręcznej. Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd Klubu w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu. W ramach swojej działalności Klub organizuje imprezy sportowe, głównie mecze piłki nożnej i piłki ręcznej. W organizowanych przez stowarzyszenie meczach biorą udział członkowie oraz osoby z zewnątrz (widzowie). Imprezy są ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych i służą wypełnieniu wyłącznie celów statutowych (w tym Organizacji Pożytku Publicznego). Wnioskodawca prowadzi sprzedaż biletów wstępu na mecze. Ponieważ Klub jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sprzedaż biletów wstępu jest opodatkowana podatkiem VAT z zastosowaniem stawki 8%.

Sprzedaż biletów wstępu na mecze nie jest ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wydawane widzom bilety wstępu zawierają następujące elementy:

* dane dotyczące imprezy sportowej: rodzaj imprezy, nazwy drużyn, między którymi odbywa się mecz, data meczu, godzina, o której rozpoczyna się mecz, cena biletu (brutto),

* informacje dotyczące sponsorów i sympatyków Klubu,

* informacja dotycząca Regulaminu Hali OSIR-u: "Posiadacz niniejszego biletu oświadcza, iż znana mu jest treść «Regulaminu Hali OSIR-u». Regulaminu tego zobowiązuję się przestrzegać, a w wypadku przekroczenia jego przepisów przyjmuję do wiadomości, iż mogą być wobec niego zastosowane sankcje z tym przewidziane" - dotyczy meczów piłki ręcznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Klub ma obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży biletów wstępu na mecze piłkarskie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży biletów wstępu na mecze piłkarskie. Stowarzyszenie jest organizacją członkowską, a zatem sprzedaż biletów stanowi usługę świadczoną przez organizację członkowską. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 31 załącznika do rozporządzenia wskazano zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dla PKWiU 94 - usługi świadczone przez organizacje członkowskie. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zapisy statutu Klubu dotyczące realizowanych celów, usługi świadczone przez Klub należy zakwalifikować do PKWiU 94.99 - usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane. W związku z powyższym, korzystają one ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy jednak zauważyć, iż na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, iż obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy.

Ponadto, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 31 - sklasyfikowane według symbolu PKWiU 94 - usługi świadczone przez organizacje członkowskie.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest organizacją członkowską prowadzącą swoją działalność w formie stowarzyszenia. Został wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy. Klub jest organizacją pożytku publicznego. Klub nie został wpisany do Rejestru przedsiębiorców. Zgodnie ze statutem, Klub opiera swą działalność na społecznej aktywności ogółu członków oraz osobistej odpowiedzialności członków za powierzone im zadania. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Klub służy wyłącznie pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych. Dochód z tej działalności jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Odpłatna działalność pożytku publicznego nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. W strukturach Klubu działają między innymi sekcja piłki nożnej oraz sekcja piłki ręcznej. Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd Klubu w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu. W ramach swojej działalności Klub organizuje imprezy sportowe, głównie mecze piłki nożnej i piłki ręcznej. W organizowanych przez stowarzyszenie meczach biorą udział członkowie oraz osoby z zewnątrz (widzowie). Imprezy są ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych i służą wypełnieniu wyłącznie celów statutowych (w tym Organizacji Pożytku Publicznego). Wnioskodawca prowadzi sprzedaż biletów wstępu na mecze. Ponieważ Klub jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sprzedaż biletów wstępu jest opodatkowana podatkiem VAT z zastosowaniem stawki 8%.

Z treści wniosku wynika ponadto, że zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zapisy statutu Klubu dotyczące realizowanych celów, usługi świadczone przez Klub należy zakwalifikować do PKWiU 94.99 - usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mając na względzie przywołane regulacje oraz przedstawione okoliczności stwierdzić należy, iż Klub w związku z wykonywaniem czynności opisanych we wniosku (sprzedaż biletów wstępu na mecze piłkarskie) sklasyfikowanych (jak wskazał Wnioskodawca) pod symbolem 94.99 według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. - korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2014 r., na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 31 załącznika do tego rozporządzenia.

Zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności stawki podatku dla świadczonych usług.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji świadczonych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W pozostałym zakresie dotyczącym elementów jakie powinien zawierać bilet wstępu na imprezy sportowe oraz określenia czy sprzedawane przez Klub bilety zawierają prawidłowe i wystarczające elementy - wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl