ILPP2/443-318/10-3/SJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-318/10-3/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2010 r. (data wpływu 3 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2010 r. (data wpływu 6 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem pn. "Regionalny (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem pn. "Regionalny (...)". Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 marca 2010 r. (data wpływu 6 kwietnia 2010 r.), w którym doprecyzowano opis zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej Stowarzyszenie), jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową w zakresie: integracji wspólnot samorządowych i lokalnych, kultywowania tradycji i zwyczajów lokalnych, współpracy Gminy z samorządami lokalnymi innych państw w dziedzinie kultury, edukacji, sportu oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Stowarzyszenie złożyło wniosek na projekt pod tytułem "Regionalny (...)" w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, finansowanych poprzez Lokalną Grupę Działania. w związku z tym ponosić będzie wydatki związane z organizacją tej imprezy, z których większość opodatkowana jest podatkiem VAT, np.: wyżywienie, transport, zakup nagród dla laureatów, materiały dekoracyjne.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż dotacja na "Regionalny (...)" nie będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej i nie będzie generowała dochodu, a po zakończeniu realizacji zadania, dotacja nie będzie dalej generowała dochodu. Dotacja zostanie wyłącznie wykorzystana do realizacji zadania "Regionalny (...)".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie zasadnie uznaje, że w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ustawy o VAT, nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu VAT. w ocenie Stowarzyszenia, będzie on stanowił koszt kwalifikowany podlegający w całości finansowaniu przyznaną zgodnie z wnioskiem dotacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 96 ust. 1 ustawy).

Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne - art. 96 ust. 3 ustawy.

Ponadto, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z opisu sprawy wynika, iż Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie: integracji wspólnot samorządowych i lokalnych, kultywowania tradycji i zwyczajów lokalnych, współpracy Gminy z samorządami lokalnymi innych państw w dziedzinie kultury, edukacji, sportu oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności. Wnioskodawca złożył wniosek na projekt pn. "Regionalny (...)" w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, finansowanych poprzez Lokalną Grupę Działania. w związku z tym ponosić będzie wydatki związane z organizacją przedmiotowej imprezy, z których większość opodatkowana jest podatkiem VAT, np.: wyżywienie, transport, zakup nagród dla laureatów, materiały dekoracyjne. Stowarzyszenie, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Wydatki finansowane z dotacji nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej i nie będą generowały dochodu. Dotacja zostanie wykorzystana tylko do realizacji zadania pn. "Regionalny (...)".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanej inwestycji.

W zakresie przedmiotowego projektu Stowarzyszenie nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zarówno w trakcie realizacji projektu pn. "Regionalny (...)", jak i po jego zakończeniu.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl