Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-27/09-3/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2009 r. (data wpływu 12 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej również: WDT) na rzecz nabywców z innego państwa członkowskiego, posiadających właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla danego nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i będą podawać ten numer oraz swój numer identyfikacyjny na fakturach stwierdzających dostawę towarów.

W celu zastosowania 0% stawki VAT, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), Zainteresowany zgromadzi dokumenty potwierdzające, iż towary zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski.

Spółka poniżej przedstawia dwa alternatywne przypadki kompletów dokumentów, które zamierza gromadzić na potwierdzenie dokonania WDT:

Przypadek nr 1

* faktura VAT,

* specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

* dokument przewozowy, w treści którego wskazany będzie m.in.:

- odbiorca towarów - jest nim podmiot z siedzibą w innym państwie członkowskim niż terytorium kraju, wskazany na fakturze sprzedaży,

- faktura VAT dokumentująca daną dostawę jak również specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

- podpis i stempel przewoźnika, któremu zlecono transport.

Ponieważ dokument przewozowy będzie egzemplarzem wydawanym Wnioskodawcy w momencie wydania towaru, dokument ten nie będzie zawierać podpisu i stempla nabywcy/odbiorcy towaru, jako potwierdzenia otrzymania towaru.

* tabela zawierająca zestawienie faktur, na której wskazany będzie w szczególności numer faktury VAT oraz data wystawienia faktury. Spółka będzie uzyskiwała potwierdzenie od kontrahenta (nabywcy towarów), iż towary będące przedmiotem dostaw udokumentowanych fakturami zawartymi w zestawieniu tabelarycznym zostały dostarczone nabywcy do miejsca przeznaczenia w państwie członkowskim innym niż Polska. Potwierdzenie to Spółka będzie otrzymywać w formie elektronicznej.

Przypadek nr 2

* faktura VAT,

* specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

* dokument przewozowy, w treści którego wskazany będzie m.in.:

- odbiorca towarów - będzie nim podmiot z siedzibą w innym państwie członkowskim niż terytorium kraju, wskazany na fakturze sprzedaży,

- faktura VAT dokumentująca daną dostawę jak również specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

- podpis i stempel przewoźnika, któremu zlecono transport.

Ponieważ dokument przewozowy będzie egzemplarzem wydawanym Zainteresowanemu w momencie wydania towaru, dokument ten nie będzie zawierać podpisu i stempla nabywcy/odbiorcy towaru, jako potwierdzenia otrzymania towaru.

* dokument potwierdzający dokonanie na rzecz Spółki zapłaty za towary wymienione na przedmiotowej fakturze (np. wyciąg z konta bankowego Spółki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dostawy udokumentowane w sposób opisany w każdym z przypadków wskazanych powyżej, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT, właściwą dla WDT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

Warunki stosowania stawki 0% dla WDT

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy o VAT "rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (...)".

Stosownie do treści przepisu art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jednym z warunków zastosowania 0% stawki VAT dla WDT jest posiadanie przez podatnika, przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowodów potwierdzających, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, wskazanymi powyżej dokumentami, są:

* dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

* kopia faktury,

* specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Ponadto, zgodnie z treścią przepisu art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

* korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;

* dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

* dokumenty potwierdzające zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,

* dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Jednocześnie, Spółka pragnie podkreślić, iż w jej opinii, wymieniony powyżej katalog tzw. dokumentów pomocniczych ma charakter otwarty, co oznacza, iż podatnik ma prawo potwierdzać fakt dokonania dostawy na rzecz podatnika w innym Państwie Członkowskim również innymi niż wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT dokumentami.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, przepisy art. 42 ust. 11 ustawy o VAT nie zawierają wymogu, by dokumentacja potwierdzająca dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zgromadzona została wyłącznie w formie papierowej.

Tym samym, zdaniem Zainteresowanego, dopuszczalne będzie, aby niektóre dokumenty dodatkowe miały formę elektroniczną, bądź też - były mu przesyłane w formie elektronicznej albo przy zastosowania faksu. Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż do takiego wniosku prowadzi analiza wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2006 r. (sygn. akt III SA/Wa 2140/07), w którym Sąd stwierdził, iż: "Nie ma wymogu, aby dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowy charakter transakcji miały formę "papierową". Biorąc pod uwagę, że nigdzie nie stanowi się o formie dokumentów, dopuszczalna będzie każda forma, byle uprawdopodobniona była autentyczność tych dokumentów. Zgodzić się zatem należy z twierdzeniem, że dowodem może być także dokument w formie elektronicznej lub przesłany faksem".

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż poza zgromadzeniem odpowiednich dokumentów, pozostałe warunki, jakie należy spełnić w celu zastosowania 0% stawki VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów będą następujące:

* dokonanie dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwucyfrowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,

* podanie numeru, o którym mowa powyżej a także numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy o VAT, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów.

Jak wynika z opisu sprawy, w każdym z opisanym w nim przypadków, Spółka będzie spełniała powyższe dwa warunki. Tym samym, warunkiem, jaki ewentualnie powinien podlegać analizie w celu stwierdzenia, czy przysługuje jej prawo do zastosowania 0% stawki VAT w przypadku tych dostaw, będzie warunek posiadania przez Zainteresowanego dokumentacji potwierdzającej, że towary zostały przez niego wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy w innym państwie członkowskim.

2.

Analiza dokumentacji zgromadzonej przez Spółkę

a)

Dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT

W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionych w stanie faktycznym przypadkach 1 oraz 2, będzie on posiadał wszystkie dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, tj.:

* kopię faktury sprzedaży,

* specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,

* dokument przewozowy.

W opinii Zainteresowanego, z uwagi na fakt, iż dokument przewozowy nie będzie opatrzony ani pieczęcią ani też podpisem nabywcy bądź osoby go reprezentującej w wyniku jego otrzymania w momencie wydania towarów - posiadana przez niego dokumentacja określona w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT nie może zostać uznana za jednoznacznie potwierdzającą fakt dostarczenia towarów w ramach tych dostaw do nabywców w innych niż Polska państwach członkowskich. Dlatego też, aby zabezpieczyć możliwość skorzystania z 0% stawki VAT, zgromadzi on dodatkowe dokumenty, o których mowa w przepisie art. 42 ust. 11 ustawy o VAT. Zdaniem Spółki, dokumenty te w połączeniu z posiadanymi dokumentami wymienionymi w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT jednoznacznie będą potwierdzały, że towary zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

b)

Dokumentacja, o której mowa w art. 42 ust. 11 ustawy

I)

Dokumentacja podatkowa dotycząca przypadku nr 1

Jak wskazano, Wnioskodawca będzie posiadał ponad wskazane powyżej dowody wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, również tak zwane dokumenty dodatkowe, o których mowa w przepisie art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, potwierdzające jednoznacznie dokonanie dostawy towarów.

Dokument ten stanowić będzie zestawienie faktur, w którym wymienione będą wszystkie faktury dokumentujące dostawy dokonane w danym okresie. Zestawienie takie, wraz z prośbą do nabywcy o potwierdzenie, że wszystkie towary udokumentowane tymi fakturami dotarły do miejsca przeznaczenia w państwie członkowskim innym niż terytorium Polski, Spółka przesyłać będzie drogą elektroniczną do nabywcy. Następnie nabywca również drogą elektroniczną potwierdzi, że wszystkie towary udokumentowane tym fakturami dotarły do miejsca przeznaczenia w państwie członkowskim innym niż terytorium Polski.

Zainteresowany uważa, że potwierdzenie wysłane mu w formie elektronicznej będzie można potraktować jako potwierdzające dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Co prawda dokument ten nie będzie opatrzony pieczątką ani podpisem osoby uprawnionej do odbioru towaru, jednakże Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż art. 42 ust. 11 nie zawiera wymogu, aby dokumentacja potwierdzająca dokonanie wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów zgromadzona została wyłącznie w formie papierowej. Jak wynika ze zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie posiadał "potwierdzenie dostawy", które nabywca odsyła, stanowiące dowód, iż towary zostały dostarczone do kontrahenta.

W opinii Spółki, powyższe dokumenty będą miały pełną moc dowodową oraz łącznie z pozostałymi dokumentami jednoznacznie będą poświadczały fakt wywiezienia towarów poza terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego oraz fakt odbioru tych towarów przez nabywcę. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż:

* faktura VAT, która będzie wystawiona przez niego w celu udokumentowania dostaw opisanych w powyższym przypadku wskazywać będzie numer specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku;

* specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku wymieniać będzie poszczególne towary będące przedmiotem danej dostawy udokumentowanej daną fakturą VAT;

* z dokumentu przewozowego wynikać będzie, iż z zewnętrznym przewoźnikiem zawarta została umowa przewozu towarów z Polski do nabywcy w innym państwie członkowskim.

Tym samym przysługiwać mu będzie prawo do zastosowania 0% stawki VAT w przypadku tych dostaw.

II)

Dokumentacja podatkowa dotycząca Przypadku nr 2

W opinii Wnioskodawcy, zgromadzone przez niego tzw. dokumenty dodatkowe w połączeniu z dokumentacją, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT będą jednoznacznie potwierdzać, iż towary będące przedmiotem dostaw, jako Przypadek 2, zostaną wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy w innym państwie członkowskim. Zainteresowany pragnie zwrócić uwagę, iż:

* faktura VAT, która będzie wystawiona przez niego w celu udokumentowania dostaw opisanych jako Przypadek 2, będzie zawierać towary wskazane w zamówieniu i numer specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku,

* specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku wymieniać będzie poszczególne towary, które będą przedmiotem danej dostawy udokumentowanej daną fakturą VAT;

* z dokumentu przewozowego wynikać będzie, iż z zewnętrznym przewoźnikiem zawarta została umowa przewozu towarów z Polski do nabywcy w innym państwie członkowskim;

* z dokumentów posiadanych przez niego wynikać będzie, iż kontrahent zapłacił za towary wymienione w opisanej w Przypadku 2 fakturze VAT. Zdaniem Spółki, zapłata za towar stanowić będzie potwierdzenie, iż jako dostawca wywiązała się ona ze swoich obowiązków wynikających z odpowiednich ustaleń handlowych, a w szczególności, iż:

- dokonała ona sprzedaży na rzecz kontrahenta umówionych towarów (wymienionych w wystawionej przez nią fakturze VAT),

- towary będące przedmiotem umówionej transakcji dotarły do miejsca wskazanego w dokumencie przewozowym, jako miejsce przeznaczenia towarów (miejsce to znajduje się w innym niż Polska państwie członkowskim).

W przeciwnym wypadku, tj. gdyby kontrahent nie otrzymał żądanych towarów lub gdyby nie zostały one wysłane do wskazanego miejsca przeznaczenia, miałby on prawo do odstąpienia od dokonania zapłaty bądź też - do dokonania zapłaty kwoty w innej (niższej) niż wskazana na fakturze wysokości. Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 11 pkt 3, w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności dokumenty potwierdzające zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania. W powyższym przypadku będziemy mieć do czynienia z dostawą o charakterze odpłatnym a zatem można uznać, iż dokumenty potwierdzające zapłatę za towary posiadane przez Wnioskodawcę będą mogły stanowić potwierdzenie dostarczenia towarów, będących przedmiotem dostawy do nabywcy w innym państwie członkowskim.

Zainteresowany pragnie zwrócić uwagę, iż możliwość potwierdzenia dokonania dostawy na rzecz podatnika w innym państwie członkowskim za pomocą dokumentów analizowanych w niniejszym punkcie potwierdzają również pisma organów skarbowych. Spółka pragnie przytoczyć pismo Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 2 listopada 2006 r., o sygn. PO2/443-142/06/83769, w którym organ podatkowy uznał, iż "w omawianym przypadku, Podatnik ma wszystkie wskazane w przepisie art. 42 ust. 3 dokumenty, jednak z dokumentu przewozowego (pkt 1 omawianego przepisu) nie wynika jednoznacznie fakt dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia. Spółka posiada jednak inne dowody, wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy, potwierdzające, że towar został wywieziony do innego kraju UE, tj. dokument potwierdzający zapłatę za towar, oraz zamówienia odbiorcy, zatem będzie miała prawo do zastosowania stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów".

Tym samym Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do zastosowania 0% stawki VAT w przypadku tych dostaw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego - zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 18 marca 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl