Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-251/14-2/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 5 marca 2014 r. (data wpływu 7 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie opieki medycznej od 1 stycznia 2000 r. i jest zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pod numerem księgi rejestrowej (...).

Zainteresowany nie jestem podatnikiem VAT, bo świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które na podstawie Ustawy o VAT, art. 43 ust. 1 pkt 18 są zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma do odliczania podatku VAT od zakupów związanych z działalnością gospodarczą.

Zainteresowany prowadzi działalność w lokalach dzierżawionych od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w X. Obecnie podjął decyzję o budowie budynku przeznaczonego wyłącznie do świadczenia usług medycznych (zakład fizjoterapii).

Nakłady inwestycyjne będą finansowane: z własnych środków, z kredytu hipotecznego i z dotacji unijnej.

W związku z tym, że budynek będzie służył świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT są zwolnione z podatku VAT, to od nakładów ponoszonych na budowę, Zainteresowany nie będzie mógł odliczać podatku VAT. Kwota brutto będzie zwiększała wartość inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać podatek VAT od nakładów związanych z budową budynku, przeznaczonego na działalność gospodarczą z zakresu usług zwolnionych z podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będąc zarejestrowanym podatnikiem w zakresie podatku VAT i świadcząc usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT), nie będzie on mógł odliczać podatku VAT od nakładów inwestycyjnych związanych z budową budynku (zakładu fizjoterapii) jako przyszłego miejsca wykonywania tych usług, a co za tym idzie nie ma prawa do ubiegania się o zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności niepodlegających opodatkowaniu albo zwolnionych od podatku.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie opieki medycznej od 1 stycznia 2000 r. i jest zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zainteresowany nie jestem podatnikiem VAT, bo świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które na podstawie Ustawy o VAT, art. 43 ust. 1 pkt 18 są zwolnione z podatku VAT. Zainteresowany prowadzi działalność w lokalach dzierżawionych od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Obecnie podjął decyzję o budowie budynku przeznaczonego wyłącznie do świadczenia usług medycznych (zakład fizjoterapii).

Nakłady inwestycyjne będą finansowane: z własnych środków, z kredytu hipotecznego i z dotacji unijnej. Budynek będzie służył świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT są zwolnione z podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Z uwagi na fakt, że nabywane towary i usługi związane z realizacją inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (będą służyły świadczeniu usług zwolnionych od podatku), a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT - zatem w tej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady związane z budową budynku, przeznaczonego na działalność gospodarczą z zakresu usług zwolnionych z podatku VAT.

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl