ILPP2/443-205/07-4/MN - Moment powstania obowiązku podatkowego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-205/07-4/MN Moment powstania obowiązku podatkowego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 6 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki są roboty budowlano-montażowe w zakresie obiektów inżynierskich takich jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków. Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Zainteresowany stosuje preferencyjna stawkę 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wobec zbliżającego się końca okresu obowiązywania przepisów przejściowych, dotyczących stosowania preferencyjnej stawki VAT 7 % w usługach budowlano-montażowych, związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, Spółka powinna w miesiącu grudniu 2007 r., w sytuacji zakończenia całości lub części robót, zastosować stawkę VAT, obowiązującą w dniu dokonania transakcji, czy też w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, do opisanego powyżej zdarzenia, zaistniałego w okresie obowiązywania przepisów przejściowych, zastosowanie mają przepisy art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwiające Spółce w okresie przejściowym, tj. do końca 2007 r. wykorzystanie, w odniesieniu do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, obniżonej stawki VAT 7 %.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlano-montażowych, powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Zatem, Spółka rozliczy i odprowadzi podatek VAT, w zależności od momentu powstania obowiązku podatkowego, w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2007 r. lub styczeń 2008 r., według preferencyjnej stawki VAT 7 %. Zauważyć także należy, że Spółka w momencie wystawienia faktury VAT w miesiącu grudniu nie jest w stanie określić terminu otrzymania zapłaty od kontrahenta, a w związku z tym nie jest w stanie ściśle ustalić momentu powstania obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jednocześnie w myśl art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d) ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Zaznaczyć należy, iż wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosowana była stawka w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Z powyższej analizy przepisów ustawy wynika, że w przypadku robót budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, które wykonane zostały przez Spółkę przed dniem 31 grudnia 2007 r., dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał po dniu 1 stycznia 2008 r. - czynności te podlegają opodatkowaniu według stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania, tj. przed dniem 1 stycznia 2008 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl