ILPP2/443-161/07-2/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-161/07-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Krajowego Stowarzyszenia (...) przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

1.

Wnioskodawca prowadzi handel różnego rodzaju towarami. Dokonuje szeregu nabyć towarów od firmy I S.A. Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej z firmą I S.A., uzyskuje uprawnienie do otrzymywania premii pieniężnej, której wielkość procentowa uzależniona jest od wartości sprzedaży dokonanej w danym okresie. Premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą.

2.

Członkowie Stowarzyszenia Wnioskodawcy dokonują nabyć towarów od firmy A Sp. z o.o., za które to Stowarzyszenie (nie biorąc bezpośrednio udziału w dostawach towarów) otrzymuje, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, premię pieniężną od firmy A Sp. z o.o., za zrealizowanie obrotu przez grupę, wystawiając na ww. firmę fakturę VAT o treści usługi redystrybucji. Następnie Zainteresowany "oddaje" otrzymaną premię pieniężną członkom Stowarzyszenia biorącym udział w tym obrocie, w odpowiednim przypadającym procentowo im udziale. Członkowie dla udokumentowania tej transakcji wystawiają fakturę VAT na Stowarzyszenie, o treści premia pieniężna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane premie pieniężne od firmy A Sp. z o.o. stanowią wynagrodzenie za świadczoną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, premie pieniężne otrzymane przez Niego za zrealizowanie obrotu przez grupę, w którym to Zainteresowany nie bierze bezpośredniego udziału, stanowią wynagrodzenie za świadczoną usługę i powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nie występuje tu bowiem dostawa towarów pomiędzy nim, a firmą A Sp. z o.o.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są nabywcom tzw. premie pieniężne. Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy premii pieniężnej polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych, powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Natomiast w sytuacjach, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. zakupów określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób oraz premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą uznaje się, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (nie biorąc bezpośredniego udziału w dostawach) otrzymuje, przy spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie, premie pieniężne. Premia ta nie ma charakteru dobrowolnego, gdyż jest uzależniona od osiągnięcia pewnego poziomu zakupów, a więc konkretnego zachowania nabywcy. Zawarta bowiem umowa handlowa przewiduje przyznanie premii pieniężnej za zrealizowanie ustalonego w przedmiotowej umowie poziomu zakupów.

Działania Wnioskodawcy, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii pieniężnej. Wypłacona premia pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania Zainteresowanego, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołane powyżej przepisy podatkowe, tut. Organ stwierdził, iż otrzymana premia pieniężna stanowi rodzaj wynagrodzenia dla Wnioskodawcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Takie działanie należy odpowiednio udokumentować - zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). Sprzedażą w myśl art. 2 pkt 22 ustawy jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania premii pieniężnych otrzymanych od firmy A Sp. z o.o. Kwestia dotycząca premii pieniężnych otrzymanych od firmy I S.A. została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej Nr ILPP2/443-161/07-3/ISN z dnia 19 lutego 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl