ILPP2/443-1533/11-2/AKr

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1533/11-2/AKr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2011 r. (data wpływu 9 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy fosforanów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy fosforanów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą związków chemicznych przeznaczonych do użycia w mieszankach paszowych m.in. fosforanów, które klasyfikowane są pod nr 20.13.42 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U.2008.207.1293) jako Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu.

Fosforany będące przedmiotem obrotu w Spółce są nabywane w Belgii, wprowadzane na polskie terytorium w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dostarczane odbiorcom w formie niezmienionej (nieprzetworzonej). Odbiorcy to producenci, którzy nabywają fosforany jako składniki, z których wyrabiane są mieszanki paszowe przeznaczone do żywienia zwierząt hodowlanych. Oferowane przez Spółkę fosforany co do zasady nie mają innego zastosowania niż element składowy mieszanki paszowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów o nr PKWiU 20.13.42.0 - Podfosforany, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu przeznaczonych wyłącznie do mieszanek paszowych, powinna stosować Spółka: 7% (8% w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.), czy też 22% (23% w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji zgodnej z obecnym stanem faktycznym właściwa stawka podatku od towarów i usług z tytułu dostawy fosforanów klasyfikowanych wg nr PKWiU 20.13.42.0, tj. Podfosforany, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu, wynosi 22% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - 23%).

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), tu Ustawa o VAT, wymienia w załączniku nr 3 do ustawy ("Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%"), w poz. 55 nr PKWiU ex 20.13.42.0 - Podfosforany, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu - wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych.

Ustawa z dnia 20 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w art. 19 dodaje do Ustawy o VAT art. 146a, który stanowi, że:

"W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;"

Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U.2011.73.392) w par. 7 określa warunki stosowania obniżonej stawki VAT i precyzuje, w par. 7. 4, że:

"Obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

(...)

4 związków fosforowych do mieszanek paszowych (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN 2835)

(...)

- wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów produkcji rolnej.

5.

Przepis ust. 4 stosuje się:

1.

do dostawy - pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

6.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać również:

1.

imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną albo nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej;

2.

określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych w ust. 4;

3.

datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie."

Wobec powyższego Spółka stwierdza, że w przypadku dostawy fosforanów klasyfikowanych pod nr PKWiU 20.13.42.0, zastosowanie stawki podatku od towarów i usług jest uwarunkowane tym, kim jest ich nabywca. I tak w przypadku dokonania dostawy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na warunkach ogólnych, tj. np. producenta pasz, zastosowanie będzie miała stawka 22% (23% w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (...).

W załączniku nr 3 zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (aktualnie 8%), ustawodawca zawarł w poz. 55 produkty objęte symbolem PKWiU ex 20.13.42.0 o nazwie "podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu - wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych".

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Przez PKWiU ex - zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "Towar (grupa towarów)". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie według PKWiU sprzedawanych przez Wnioskodawcę wyrobów.

Ponadto zgodnie z treścią § 7 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu, związków fosforowych do mieszanek paszowych (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN 2835).

W myśl § 5 rozporządzenia, przepis ust. 4 stosuje się:

1.

do dostawy - pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej;

2.

do importu - pod warunkiem że importer tych towarów złoży organowi celnemu pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a importowane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Na podstawie § 6 rozporządzenia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać również:

1.

imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną albo nazwę oraz adres siedziby nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej;

2.

określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych w ust. 4;

3.

datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Zainteresowany zajmuje się sprzedażą związków chemicznych przeznaczonych do użycia w mieszankach paszowych m.in. fosforanów, które sklasyfikowane są po symbolem PKWiU 20.13.42 jako podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu. Fosforany będące przedmiotem obrotu w Spółce są nabywane w Belgii, wprowadzane na polskie terytorium w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dostarczane odbiorcom w formie niezmienionej (nieprzetworzonej). Odbiorcy to producenci, którzy nabywają fosforany jako składniki, z których wyrabiane są mieszanki paszowe przeznaczone do żywienia zwierząt hodowlanych. Oferowane przez Spółkę fosforany co do zasady nie mają innego zastosowania niż element składowy mieszanki paszowej.

Z uwagi na fakt, że obniżona stawka podatku na dostawę produktów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU ex 20.13.42.0 została w przepisach podatkowych wymieniona w dwóch aktach prawnych, tj. w ustawie oraz rozporządzeniu, należy przyjąć, iż dostawa związków fosforanowych polega opodatkowaniu preferencyjną 8% na podstawie załącznika nr 3 do ustawy, bez spełnienia dodatkowych warunków wynikających z rozporządzenia, tj. bez względu na nabywcę oraz na przeznaczenie.

Reasumując, z uwagi na powołane uregulowania oraz opis stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca jest dostawcą produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.13.42.0 - Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu uznać należy, że ich dostawa jest opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z poz. 55 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy fosforanów. Kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy fosforanów została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji nr ILPP2/443-1533/11-3/AKr z dnia 6 lutego 2012 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl