ILPP2/443-1272/09-4/AD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1272/09-4/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1272/09-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2009 r. (data wpływu 24 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 września 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego oraz o podpis drugiej upoważnionej osoby.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca został wpisany do rejestru KRS z dniem 11 września 2008 r. Celem jest działanie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju Obszarów Wiejskich. w roku 2008 r. Stowarzyszenie realizowało swoje cele ze składek członkowskich i darowizn. Obrót, który uzyskało ze świadczenia usługi na rzecz innego Stowarzyszenia nie spowodował utraty zwolnienia podmiotowego, tj. nie przekroczył kwoty 50.000 zł, a zatem Zainteresowany nadal korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

W trakcie bieżącego roku Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie dotacją w ramach działań PROW 2007-2013 dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Oś IV Programu PROW, z której będzie korzystać w latach 2009-2015 w ramach działań 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013. z dotacji tej finansowane będą koszty utrzymania biura, tj. najem, media, płace, materiały biurowe, wyposażenie biur, obsługa księgowa, nieodpłatna działalność szkoleniowa i doradcza dla potencjalnych beneficjentów i innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Wnioskodawcy, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskania środków w osi IV PROW 2007-2013 wśród wyżej wymienionych podmiotów. Dalej będzie mógł finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń poprzez finansowanie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NW, KL, płace, materiały biurowe. Wnioskodawca w ramach projektu będzie nieodpłatnie szkolił, doradzał, zachęcał działaniami promocyjnymi beneficjentów by składali wnioski o dofinansowanie projektów. Dalej będzie przygotowywał postępowania konkursowe i wybierał projekty, które przyczynią się do realizacji przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju. Umowa o dofinansowanie projektów i rozliczenia finansowe będą prowadzone przez instytucję wdrażającą Urząd Marszałkowski oraz instytucję płatniczą ARMiR. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu, Zainteresowany będzie świadczył nieodpłatnie. Realizując ten projekt nie osiągnie z tego tytułu żadnego obrotu, natomiast usługi szkoleniowe będą mieściły się w grupie usług zwolnionych - załącznik nr 4 ustawy o PTU - ex 80 usługi w zakresie edukacji, ex 92 usługi związane z kulturą i stanowić będą trzon zakupów, z tego tytułu nie wystąpi podatek naliczony. Realizując zadania wynikające z projektu, po stronie zakupów wystąpi podatek naliczony na fakturach zakupu dotyczących m.in. kosztów, opłaty za media, wyposażenie, materiały biurowe, w pozostałym zakresie będą to usługi zwolnione bądź nie podlegające pod PTU.

Brak opodatkowanej podstawy w rozumieniu art. 29 ustawy o PTU uniemożliwia dokonywanie odliczeń podatku naliczonego, związanego z zakupami towarów i usług opodatkowanych. Uzyskanie obrotu podlegającego opodatkowaniu z innego tytułu, w niewielkim zakresie, nie wpłynie na utratę zwolnienia podmiotowego.

Wnioskodawca pozostanie nadal podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o PTU.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że przyznana dotacja nie jest zapłatą za usługę szkoleniową i edukacyjną, bądź też nie jest przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów organizacji szkolenia, ale całościowo przeznaczona będzie w latach 2009-2015 na działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013. w tych latach z dotacji zgodnie z planem finansowo-rzeczowym zakupione będą materiały biurowe, wypłacane wynagrodzenia dla pracowników i pochodne do wynagrodzenia, media z najmem lokalu użytkowego, wyposażenie, obsługa księgowa, opłacane rachunki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego. Wnioskodawca w ramach tego działania będzie organizował dla potencjalnych beneficjentów nieodpłatną działalność szkoleniową i doradczą i nie będzie uzyskiwał z tego tytułu żadnych obrotów. Jednocześnie Wnioskujący oświadczył pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany.

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja przeznaczona na realizację ww. projektu w rozumieniu art. 29 ustawy o PTU nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług przez podatnika. Zainteresowany z wnioskowanej dotacji będzie dokonywał zakupu m.in. usług z zakresu edukacji i z zakresu kultury. w opinii Zainteresowanego, brak podstawy opodatkowanej podatkiem od towarów i usług pozostawia go podatnikiem zwolnionym od PTU.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane, istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, wskazujące cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. w efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni mają wpływ na cenę (kwotę należną). Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służące pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż celem Wnioskodawcy jest działanie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju Obszarów Wiejskich. Zainteresowany korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W trakcie bieżącego roku Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie dotacją w ramach działań PROW 2007-2013 dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. z dotacji tej finansowane będą koszty utrzymania biura, tj. najem, media, płace, materiały biurowe, wyposażenie biur, obsługa księgowa, nieodpłatna działalność szkoleniowa i doradcza dla potencjalnych beneficjentów i innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Wnioskodawcy, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskania środków w osi IV PROW 2007-2013 wśród wyżej wymienionych podmiotów. Dalej będzie mógł finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń poprzez finansowanie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NW, KL, płace, materiały biurowe. Wnioskodawca w ramach projektu będzie nieodpłatnie szkolił, doradzał, zachęcał działaniami promocyjnymi beneficjentów by składali wnioski o dofinansowanie projektów. Dalej będzie przygotowywał postępowanie konkursowe i wybierał projekty, które przyczynią się do realizacji przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju. Umowa o dofinansowanie projektów i rozliczenia finansowe będą prowadzone przez instytucję wdrażającą Urząd Marszałkowski oraz instytucję płatniczą ARMiR. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu, Zainteresowany będzie wykonywał nieodpłatnie. Realizując ten projekt nie osiągnie z tego tytułu żadnego obrotu.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że przyznana dotacja nie jest zapłatą za usługę szkoleniową i edukacyjną, bądź też nie jest przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów organizacji szkolenia, ale całościowo przeznaczona będzie w latach 2009-2015 na działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013. w tych latach z dotacji zgodnie z planem finansowo-rzeczowym zakupione będą materiały biurowe, wypłacane wynagrodzenia dla pracowników i pochodne do wynagrodzenia, media z najmem lokalu użytkowego, wyposażenie, obsługa księgowa, opłacane rachunki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego. Wnioskodawca w ramach tego działania będzie organizował dla potencjalnych beneficjentów nieodpłatną działalność szkoleniową i doradczą i nie będzie uzyskiwał z tego tytułu żadnych obrotów.

Z uwagi na przywołane uregulowania oraz przedstawiony opis sprawy, nie można uznać, że otrzymana dotacja będzie miała wpływ na cenę świadczonych usług. Zatem dotacja ta, jako niezwiązana z dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie będzie stanowić obrotu (podstawy opodatkowania), o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

Reasumując, dotacja będąca przedmiotem wniosku nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione we własnym stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej został rozstrzygnięty pismem z dnia 14 grudnia 2009 r. nr ILPP2/443-1272/09-5/AD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl