Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1209/11-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu znaków towarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu znaków towarowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. Spółka będzie właścicielem znaku towarowego, który to znak towarowy jest już zarejestrowany w urzędzie patentowym i jest objęty prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Prawo do znaku towarowego będzie stanowić dla Spółki podlegającą amortyzacji wartość niematenalną i prawną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.). Spółka została zawiązana w dniu 22 lipca 2010 r. Jednocześnie zgodnie z treścią umowy Spółki pierwszy rok obrotowy (podatkowy) Spółki rozpoczyna się dnia 22 lipca 2010 r. a kończy się dnia 31 grudnia 2011 r. (pierwszy rok podatkowy stanowi przedłużony rok podatkowy zgodnie z art. 8 ust. 2a u.p.d.o.p.).

Spółka zamierza zawiązać wraz z osobami fizycznymi spółkę komandytową. Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki komandytowej prawo do znaku towarowego. Spółka będzie w spółce komandytowej komplementariuszem. Osoby fizyczne będą komandytariuszami spółki komandytowej. W umowie spółki komandytowej zostanie określona wartość rynkowa wnoszonych przez Spółkę praw do znaku towarowego. Z uwagi na fakt, iż obecnie nie jest znana przyszła wartość rynkowa praw do znaku towarowego dla potrzeb wniosku przyjmuje się, iż wartość ta wynosi 100 jednostek pieniężnych. W zamian za wniesiony wkład Spółka otrzyma ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej oraz kwotę pieniężną wynoszącą 23 jednostki pieniężne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy czynność wniesienia praw do znaku towarowego przez Spółkę jako wkładu do spółki komandytowej stanowi dla Spółki czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność wniesienia praw do znaku towarowego do spółki komandytowej, w której to spółce Spółka będzie komplementariuszem, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej ustawa VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów, usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedmiotem aportu będzie prawo do znaku towarowego, które to prawo stawi (będzie stanowić) dla Spółki wartość niematerialną i prawną. W wyniku wniesienia aportem prawa do znaku towarowego prawo własności do tego znaku zostanie przeniesione na spółkę komandytową. Tym samym, w ocenie Spółki, wobec spełniania warunków wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, czynność polegająca na wniesieniu aportem prawa do znaku towarowego do spółki komandytowej należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobne stanowisko w tej sprawie zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. lBPP2/443-794/10/WN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pozostałego zdarzenia przyszłego dotyczącego ustalenia podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki komandytowej w postaci znaków towarowych wydano w dniu 15 listopada 2011 r. odrębną interpretację nr ILPP2/443-1209/11-3/AK.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w dniu 15 listopada 2011 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie o nr ILPB4/423-386/11-2/DS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl