Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1184/11-4/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2011 r. (data wpływu 10 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2011 r. (data wpływu 31 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 października 2011 r. (data wpływu 31 października 2011 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz należną opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach podstawowej działalności handluje klejami przemysłowymi składającymi się z 3 grup towarów: kleje rozpuszczalnikowe, termotopliwe i wodne. Produkcja klejów odbywa się w Holandii, a producentem jest Spółka - matka. Towary są sprzedawane przez Spółkę podmiotom krajowym i zagranicznym. Z uwagi na fakt, że ceny głównych surowców, niezbędnych do wyprodukowania finalnego wyrobu gotowego z grupy klejów rozpuszczalnikowych dynamicznie wzrosły od 2010 r. i nadal wzrastają, a obecnie na rynku nie istnieją inne, tańsze zamienniki, podwyżka przełożyła się na dynamiczny wzrost ceny dobra finalnego i tym samym ceny zakupu towaru przeznaczonego do dalszej odsprzedaży. W opinii Spółki, z uwagi na utrzymujący się kryzys ekonomiczny, który dotknął branżę finalnych odbiorców towarów, nagła podwyżka cen spowodowałaby utratę kluczowych klientów, co mogłoby doprowadzić do zachwiania stabilnej sytuacji ekonomicznej Spółki oraz utraty znacznego udziału w rynku w sektorze klejów rozpuszczalnikowych. Spółka w czerwcu i lipcu b.r. podjęła decyzję o sprzedaży niektórych towarów z grupy klejów rozpuszczalnikowych poniżej ceny zakupu, których ceny zakupu z miesiąca na miesiąc gwałtowanie wzrastały. Ceny sprzedaży pozostałych 2 grup towarów oferowanych na rynku przez Spółkę pozostały bez zmian i Spółka generuje na ich sprzedaży zysk. Sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu będzie utrzymywana przez Spółkę do momentu, w którym Spółka odnotuje wzrost cen tych towarów na całym rynku.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż towarów, o których mowa we wniosku opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionego towaru handlowego wiedząc, że sprzeda go finalnemu odbiorcy poniżej ceny zakupu.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących zakup towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Z kolei art. 88 ust. 1 zawiera przypadki, w których podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wśród tych przypadków ustawodawca nie zastrzegł, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną w niższej wysokości. Zatem, Spółka ma prawo do naliczenia podatku należnego od wartości obrotu, natomiast podatek naliczony z tytułu zakupu towarów będzie możliwy do odliczenia w faktycznie poniesionej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka podjęła decyzję o sprzedaży niektórych towarów z grupy klejów rozpuszczalnikowych poniżej ceny zakupu, które z miesiąca na miesiąc gwałtowanie wzrastały. Ceny sprzedaży pozostałych 2 grup towarów oferowanych na rynku przez Spółkę pozostały bez zmian i Spółka generuje na ich sprzedaży zysk. Sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu będzie utrzymywana przez Spółkę do momentu, w którym Spółka odnotuje wzrost cen tych towarów na całym rynku. Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż towarów, o których mowa we wniosku opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten został spełniony, gdyż ww. towary są związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (bezpośrednia ich sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT). Zatem, Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu ich zakupu.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towaru handlowego wiedząc, że sprzeda go finalnemu odbiorcy poniżej ceny zakupu, ponieważ spełnione są przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto należy wskazać, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego od poziomu zysku bądź straty osiągniętej przez podatnika z tytułu sprzedaży danego towaru. Zatem, ustalenie ceny sprzedaży poniżej ceny zakupu towaru nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup ww. towarów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy sprzedaży poniżej ceny zakupu - w dniu 10 listopada 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPP2/443-1184/11-5/MN.

Natomiast, w kwestii dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - w dniu 9 listopada 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPB3/423-373/11-4/MM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl