ILPP2/443-1120/09-3/MN - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1120/09-3/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1120/09-3/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2009 r. (data wpływu 31 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono w dniu 3 listopada 2009 r. o dodatkową opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka dokonała w dniu XX czerwca 2009 r. zakupu jachtu motorowego oraz silnika XXX do tego jachtu. Na pokładzie jachtu podejmowani są goście, prowadzone są rozmowy i zawierane umowy z kontrahentami. Spółka prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. Jest to handel segmentami i pierścieniami uszczelniającymi do pras hydraulicznych w kraju i za granicą oraz produkcja i sprzedaż opakowań drewnianych poza granice kraju.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zakupem jachtu motorowego i silnika XXX w dniu XX czerwca 2009 r. przez Spółkę, która prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z fakturą dokumentującą ww. zakup.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy zakupie jachtu motorowego, którego zakup ściśle jest związany z reprezentacją, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Spółka prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. Jest to handel segmentami i pierścieniami uszczelniającymi do pras hydraulicznych w kraju i za granicą oraz produkcja i sprzedaż opakowań drewnianych poza granice kraju. Na pokładzie zakupionego jachtu podejmowani są goście, prowadzone są rozmowy i zawierane umowy z kontrahentami z Polski, Bułgarii, Rosji i Litwy. Powołując się na definicję, za słownikiem języka polskiego (PWN, Warszawa 1981), reprezentacja to "okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną". "Reprezentacja to okazałość, wystawność, działanie zmierzające do stworzenia i utrwalenia jak najkorzystniejszego wizerunku firmy" (Izba Skarbowa w Rzeszowie, dnia 6 grudnia 2006 r., IS.I/2-4231/22/06; Pomorski Urząd Skarbowy, dnia 21 października 2006 r., DP/423-0121/06/AK). Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 maja 1998 r. (SA/Sz 1412/97), reprezentacja odnosi się również do "dobrego reprezentowania się firmy", które może polegać na (...) sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów.

Wydatki na reprezentację nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. z dniem 1 grudnia 2008 r. został skreślony w ustawie o VAT przepis (art. 88 ust. 1 pkt 2), zakazujący obniżania podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, jeżeli zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wydatki te nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością Zainteresowanego można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio więc wiążą się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka dokonała zakupu jachtu motorowego oraz silnika do tego jachtu. Na pokładzie jachtu podejmowani są goście, prowadzone są rozmowy i zawierane umowy z kontrahentami. Spółka prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. Jest to handel segmentami i pierścieniami uszczelniającymi do pras hydraulicznych w kraju i za granicą oraz produkcja i sprzedaż opakowań drewnianych poza granice kraju. w opinii Wnioskodawcy, zakup jachtu motorowego jest ściśle związany z reprezentacją. Wydatki na reprezentację - zdaniem Zainteresowanego - nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, jednakże z dniem 1 grudnia 2008 r. został skreślony w ustawie o podatku od towarów i usług przepis art. 88 ust. 1 pkt 2, wyłączający możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, jeżeli zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wydatki te nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wobec braku w przepisach podatkowych legalnej definicji pojęcia reprezentacja, za celowe należy uznać odwołanie się do wykładni językowej tego terminu. Słownik języka polskiego definiuje reprezentację jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną ("Uniwersalny słownik języka polskiego", pod red. Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 r.).

Przenosząc tę definicję na grunt ustawy o podatku od towarów i usług przyjąć należy, iż reprezentacja to występowanie w imieniu firmy, wiążące się z okazałością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Obejmuje ona swym pojęciem działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane z utrzymaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów. Zatem celem wydatków na reprezentację jest m.in. stworzenie i utrwalenie właściwego wizerunku firmy, poprzez np. sposób podejmowania kontrahentów.

Właściwy wizerunek to taki, który może sprawić, że kształtowany dzięki reprezentacji "obraz przedsiębiorcy" przełoży się na nabywanie jego produktów lub usług. Świadome kształtowanie więc właściwego wizerunku przez podatników ma na celu stworzenie takiego wyobrażenia o przedsiębiorcy, które spowoduje pozytywne postrzeganie tegoż przedsiębiorcy przez osoby zewnętrzne, które z kolei będzie zachętą do podjęcia rozmów, współpracy, zakupów jego produktów czy usług.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 grudnia 2008 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Należy podkreślić, iż nawet w poprzednim stanie prawnym uznanie poniesionych wydatków na towary i usługi za koszt uzyskania przychodów, nie powodowało automatycznie powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów bądź usług. Zatem fakt, iż dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu był kwestią odrębną od tego czy nabywane towary i usługi wykorzystywane były do wykonywania czynności opodatkowanych. w pierwszej kolejności bowiem należy dokonać analizy, czy dany zakup towaru bądź usługi związany jest z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

W związku z powyższym, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w sytuacji, gdy występuje rzeczywisty związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Podatnik ma prawo do skorzystania z przedmiotowego prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m.in. w art. 88 ustawy.

Mając na względzie powyższą analizę, odpowiednie podjęcie gości oraz prowadzenie rozmów i zawieranie umów z kontrahentami może mieć wpływ na stosunek klientów do Spółki. Nie można jednak stwierdzić, iż przesądza to o tym, że wydatek na zakup jachtu motorowego i silnika do niego jest wydatkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ostatnim aktem definiującym jacht motorowy było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729), obowiązujące do dnia 30 listopada 2005 r. Zgodnie z definicją zawartą w ww. rozporządzeniu, jacht motorowy oznacza statek o napędzie mechanicznym przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji. Za jacht motorowy uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec. Tym samym, wydatek na zakup jachtu motorowego i silnika nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną Spółki, polegającą na handlu segmentami i pierścieniami uszczelniającymi do pras hydraulicznych w kraju i za granicą oraz produkcji i sprzedaży opakowań drewnianych poza granice kraju.

Zatem, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup jachtu motorowego oraz silnika do tego jachtu, na zasadach określonych w art. 86 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - prawa do odliczenia podatku naliczonego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 23 listopada 2009 r. ILPP2/443 -1120/09-4/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl