ILPP2/443-1023/09-2/SJ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1023/09-2/SJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1023/09-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną; Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych (...)" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną; Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych (...)".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. "Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną; Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych (...)". W programie Rozwoju Obszarów Wiejskich podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Głównym celem ww. inwestycji jest zwiększenie dostępności do wody pitnej spełniającej wymogi sanitarne dla mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu Gminy.

W Gminie, utrzymaniem istniejącego wodociągu, jak również pobieraniem opłat za dostarczanie wody zajmuje się Urząd Gminy, jako aparat pomocniczy Wójta Gminy.

Zarówno Gmina, jak i Urząd Gminy są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT.

Przy zakupie towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. inwestycji nabywcą będzie Gmina. Rozliczeniem podatku VAT należnego i naliczonego związanego z utrzymaniem budowanego wodociągu oraz sprzedażą wody zajmować się będzie Urząd Gminy, który składa deklarację VAT w Urzędzie Skarbowym rozliczając podatek od towarów i usług związany z funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągu oraz sprzedażą wody. Gmina w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym nie stosuje prawa do odliczenia podatku naliczonego (składa zerową deklarację VAT-7).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gminie, realizującej zadanie inwestycyjne pn. "Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną; Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych (...)", przysługuje prawo do odliczeń podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. inwestycji lub ubieganie się o jego zwrot.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Do zadań własnych gminy należą zadania publiczne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy wodociągów i zaopatrywania w wodę. Gmina, jako organ władzy publicznej realizujący zadania założone przepisami prawa, dla realizacji których została powołana nie jest uznawana za podatnika VAT.

W związku z powyższym, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną; Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych (...)". Ponadto, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego warunkowane jest tym, aby zakupione towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podmiotem, który będzie pobierał opłaty za sprzedaż wody i ponosił koszty utrzymania wodociągów, będzie Urząd Gminy zarejestrowany jako odrębny podatnik VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych - art. 15 ust. 6 ustawy.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Artykuł 7 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy stanowi, iż zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują sprawy wodociągów i zapatrywania w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy). Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta) - art. art. 33 ust. 1 cyt. ustawy.

Jak wynika z powyższego, Gmina jest samorządową osobą prawną, która nie ma własnych struktur organizacyjnych, wobec czego nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu gminy. Urząd nie jest jednak jednostką organizacyjną w rozumieniu powołanego wyżej art. 9 ustawy, lecz wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Stąd też urząd jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.), urząd gminy nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.

Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem, Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. "Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną; Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych (...)". Głównym celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do wody pitnej spełniającej wymogi sanitarne dla mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu Gminy. Utrzymaniem istniejącego wodociągu, jak i również pobieraniem opłat za dostarczanie wody zajmuje się w Gminie Urząd Gminy, jako aparat pomocniczy Wójta Gminy. Ponadto, rozliczeniem podatku VAT należnego i naliczonego związanego z utrzymaniem budowanego wodociągu oraz sprzedażą wody zajmować się będzie również Urząd Gminy. Natomiast, nabywcą towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. inwestycji będzie Gmina. Zarówno Gmina, jak i Urząd Gminy są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT. Przedmiotowa inwestycja należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Biorąc pod uwagę wyżej dokonaną analizę, z której wynika, iż zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy w przedmiotowej sprawie warunek art. 86 ust. 1 ustawy zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca - jednostka samorządu terytorialnego, realizując inwestycję wykonuje jedno z zadań własnych Gminy, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu związane są z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji pn. "Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną; Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych (...)", z uwagi na fakt, że będzie istniał związek poniesionych na inwestycję wydatków z czynnościami opodatkowanymi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu indentyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach (...) - art. 87 ust. 2 ustawy.

Z art. 87 ust. 6 ustawy wynika, iż na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1.

faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),

2.

dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3.

importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zwrotu różnicy tego podatku na rachunek bankowy od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu pn. "Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną; Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych (...)" ze względu na fakt, iż poniesione wydatki służyć będą Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Ponadto, informuje się, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl