Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1011/09-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2009 r. (data wpływu 5 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest podmiotem wyspecjalizowanym w pozyskiwaniu nowych nieruchomości, budowie obiektów handlowych oraz ich wynajmie na rzecz podmiotu, który prowadzi w tych obiektach działalność handlową.

W związku z powyższym, Spółka nabywa nieruchomości, m.in. poprzez kupno praw własności gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów wraz z częściami składowymi należącymi do nabywanych nieruchomości (np.: budynki, budowle). Dnia 8 kwietnia 2009 r. Spółka zawarła, w formie aktu notarialnego, przedwstępną umowę kupna zabudowanej nieruchomości, w celu wybudowania na niej obiektu handlowego, który będzie wynajmowany podmiotowi wyspecjalizowanemu w prowadzeniu działalności handlowej.

Zgodnie ze stanem faktycznym oraz zapisami aktu notarialnego powyższa nieruchomość składa się z dwóch geodezyjnie wyodrębnionych:

* prawa własności zabudowanej częścią budynku działki gruntu, dla której to właściwy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą,

* prawa własności niezabudowanej działki gruntu, dla której to właściwy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Ponadto Spółka wskazała, że z przeprowadzonej dla Sprzedającego inwentaryzacji budynku wynika, że został on wybudowany przed grudniem 1994 r., ponieważ na kopii mapy ewidencyjnej z operatu założenia ewidencji gruntów zaktualizowanego w 1994 r. jest już uwidoczniony przedmiotowy budynek. Sprzedający poinformował Wnioskodawcę, że był to budynek usługowo - biurowy.

Powyżej wymienione działki nie podlegały ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zostały określone w decyzji, z której to wynika, że działki te przeznaczone są pod zabudowę.

Sprzedający, poinformował także, że nabył przedmiotową nieruchomość od Parafii Rzymskokatolickiej dnia 14 sierpnia 2007 r. na podstawie aktu notarialnego. Przedstawiciel Parafii oświadczył Sprzedającemu, że reprezentowana przez niego Parafia jest zwolniona z obowiązku naliczenia podatku VAT (oświadczenie Sprzedającego), a w związku z tym nabycie nieruchomości przez Sprzedającego nie zostało potwierdzone fakturą VAT. Parafia ta została właścicielem nieruchomości na podstawie orzeczenia Komisji Majątkowej z dnia 26 września 2006 r.

Sprzedający oświadczył Spółce, że na część budynku znajdującego się na nieruchomości nie były ponoszone żadne nakłady w przeciągu ostatnich 5 lat.

Spółka, dnia 15 kwietnia 2009 r., otrzymała od Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenie, że na dzień 6 kwietnia 2009 r. Sprzedający figuruje w tym Urzędzie jako zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług. Sprzedający dnia 7 maja 2009 r. wystawił fakturę VAT dokumentującą otrzymanie zaliczki od Spółki na zakup ww. nieruchomości - zgodnie z umową przedwstępną. Akt notarialny z dnia 8 kwietna 2009 r. - zaliczka (sprzedaż nieruchomości) na kwotę obejmującą wartość przelanej zaliczki.

W przedmiotowej fakturze został wykazany podatek VAT w wysokości 22% - zgodnie z oświadczeniem wysłanym dnia 9 kwietnia 2009 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego.

Ponadto, Wnioskodawca poinformował, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 września 2010 r.

Kwestią istotną dla rozliczeń Wnioskodawcy w zakresie podatku /AT, jest prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury, dokumentującej otrzymanie zaliczki na zakup powyżej opisanej nieruchomości. W związku z tym, Spółka jako czynny podatnik VAT, składając niniejszy wniosek o wiążącą interpretację przepisów podatkowych, ma ważny interes prawny.

Zgodnie z tezą wyroku WSA (sygn. III SA/Wa 1386/06), podatek naliczony VAT jest elementem zobowiązania VAT, podatnik /AT ma prawo wystąpić do organów podatkowych w wnioskiem o interpretację w zakresie przepisów podatkowych. Zainteresowany będący podatnikiem VAT znajdujący się w kręgu podmiotów uczestniczących w transakcji objętej VAT ma prawo do uzyskania interpretacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka, jako podatnik VAT czynny, ma prawo do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wykazanego na wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT, dokumentującej otrzymanie zaliczki.

Zdaniem Wnioskodawcy, Sprzedający będzie uprawniony do wyboru opodatkowania VAT transakcji sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, natomiast Spółka jako kupujący będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT w przypadku zakupu takiej nieruchomości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa o /AT), Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur, pod warunkiem, że zakupy udokumentowane tymi fakturami są związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez niego.

Zdaniem Zainteresowanego, w związku z faktem, iż planowany zakup przedmiotowej nieruchomości jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i czynnościami opodatkowanymi (nabywanie, budowa i wynajem nieruchomości), to przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Sprzedającego na jego rzecz.

Z uwagi jednak na zapis art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, zgodnie z którym, Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, jeżeli dokumentują transakcję, która nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, dokonuje ona weryfikacji zasadności zastosowania stawki VAT w wysokości 22% przez podmioty sprzedające jej nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT).

W odniesieniu do powyższego, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się stawkę podatku taką, jak przy dostawie budynków albo budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z opisanego powyżej stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza nabyć dwie działki, z czego jedna zabudowana jest częścią budynku wybudowanego w latach 90-tych ubiegłego wieku, a więc dostawa części tego budynku nie będzie wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa części tego budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione w stanie faktycznym, stwierdzić należy, że do planowanej sprzedaży działki:

* zabudowanej w odniesieniu zarówno do części budynku, jak i do gruntu na którym się znajduje, będzie mogło mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,

* niezabudowanej, nie będzie mogło mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W związku, z powyższym na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, Sprzedający może zrezygnować ze zwolnienia, od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

a.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,

b.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Potwierdzeniem stanowiska Spółki jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z Warszawy z dnia 16 stycznia 2009 r. (sygn. IPPP3/443-64/08-4/KT), w której stwierdzono, w analogicznym stanie faktycznym do stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę, że " (...) w związku z faktem, iż budynki zostały wybudowane w latach 60-tych ubiegłego wieku, to dostawa tych budynków nie będzie wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą upłynęło więcej niż 2 lata, w związku z tym będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku VAT na podstawia art. 43 ust. 1 pkt 10 (...)" oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z Poznania z dnia 19 czerwca 2008 r. wydana dla Spółki,. z której wynika, że " (...) sprzedaż czterech wyodrębnionych geodezyjnie, z których jedna (zabudowana) spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania VAT (...), a pozostałe niezabudowane podlegają opodatkowaniu VAT stawką 22%, powinna być traktowana dla celów podatku VAT jako dostawca czterech działek (towarów)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Obowiązek podatkowy, zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19 ust. 1 ustawy, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem jednak ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl natomiast art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy).

Stosownie do art. 19 ust. 10 ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

Artykuł 19 ust. 15 ustawy, stanowi iż w przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie więc ze "Słownikiem języka polskiego PWN", zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast, przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie. Stosownie do powyższego, zaliczka jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zainteresowany wskazał, iż zawarł w formie aktu notarialnego, przedwstępną umowę kupna zabudowanej nieruchomości. Sprzedający wystawił fakturę VAT dokumentującą otrzymanie zaliczki od Spółki na zakup ww. nieruchomości. Ponadto, Wnioskodawca poinformował, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 września 2010 r.

Zatem, w przedmiotowej sprawie każda część należności, która została przekazana sprzedawcy rodzi obowiązek podatkowy u otrzymującego.

Szczegółowe uregulowania dotyczące wystawienia faktury w przypadku otrzymania części należności, zawiera § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Jak określono w § 10 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia, faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

3.

datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 3 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot otrzymanych wcześniej części należności brutto;

4.

stawkę podatku;

5.

kwotę podatku, wyliczoną według wzoru

gdzie:

k.

p. = ZBxSP / 100+SP

k.

p. - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,

SP - oznacza stawkę podatku;

6.

dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;

7.

datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1-3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego przepisu wskazuje, iż:

* prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług,

* prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych".

Zatem, odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto z powyższego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie), w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej te towary i usługi nie są do nich wykorzystywane.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzającychdokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem wyspecjalizowanym w pozyskiwaniu nowych nieruchomości, budowie obiektów handlowych oraz ich wynajmie na rzecz podmiotu, który prowadzi w tych obiektach działalność handlową. Spółka zamierza nabyć nieruchomość, która składa się z dwóch geodezyjnie wyodrębnionych działek tj. prawa własności zabudowanej częścią budynku działki gruntu oraz prawa własności niezabudowanej działki gruntu. Budynek znajdujący się na jednej z nieruchomości został wybudowany przed grudniem 1994 r. Sprzedający nabył ją dnia 14 sierpnia 2007 r. od Parafii, a ta została wcześniej właścicielem tej nieruchomości na podstawie orzeczenia Komisji Majątkowej z dnia 26 września 2006 r. Tym samym, Spółka wskazała, iż dostawa przedmiotowej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, tzn. że nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa części tego budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, może z tego zwolnienia zrezygnować i opodatkować czynność sprzedaży nieruchomości, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy.

Podstawą opodatkowania, w myśl art. 29 ust. 1 ustawy, jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (...).

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem.

Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Natomiast, w przypadku gdy Wnioskodawca, na mocy przepisu art. 43 ust. 10 ustawy, zrezygnuje ze zwolnienia od podatku przedmiotowej dostawy i ją opodatkuje, wówczas dostawa gruntu związanego z budynkiem również będzie opodatkowana stawką właściwą dla tego obiektu, tj. stawką podatku w wysokości 22%.

Druga z przedmiotowych nieruchomości jest nieruchomością gruntową niezabudowaną, która została przeznaczona pod zabudowę na podstawie decyzji.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, stanowi iż zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę;

Tym samym, dostawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej opodatkowana będzie 22% stawką podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę, stwierdza się, że Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wykazanego na wystawionej przez sprzedającego fakturze VAT, dokumentującej otrzymanie zaliczki, gdyż zakup ma związek ze sprzedażą opodatkowaną i nie znajdzie zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl