ILPP2/443-1000/09-2/SJ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1000/09-2/SJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 października 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1000/09-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 29 lipca 2009 r., do Biura KIP w Lesznie 3 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, opodatkowania i dokumentowania czynności nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, opodatkowania i dokumentowania czynności nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej Spółka), w ramach premii uznaniowej lub jubileuszowej, zakupił w miesiącu kwietniu 2009 r., pracownikom nagrody rzeczowe o wartości od 500 do 2.000 zł netto, finansowane ze środków bieżących. Spółka odliczyła VAT od faktur zakupu nagród rzeczowych w kwietniu 2009 r., jednocześnie wystawiając fakturę wewnętrzną - w momencie przekazania nagród, czyli również w kwietniu 2009 r. - tytułem nieodpłatnego przekazania, aby odprowadzić VAT należny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zakup nagród traktowany jest jako zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną.

2.

Czy Spółka może odliczyć VAT naliczony z faktury zakupu nagród.

3.

Czy prawidłowe jest wystawienie faktury wewnętrznej na nieodpłatne przekazanie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupu, ponieważ nagrody zostały sfinansowane ze środków bieżących, a zakup nagród dla pracowników jest związany ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast nieodpłatne przekazanie nagród zostało opodatkowane (nagrody nie spełniają kryterium do uznania ich za prezenty o małej wartości).

Wystawienie faktury wewnętrznej na nieodpłatne przekazanie pracownikom nagród jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów rozumie się również - w myśl art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy oraz - w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do zapisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...) - art. 88 ust. 4 ustawy.

Powyższe regulacje wskazują, iż odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług, całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. do czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowo należy stwierdzić, iż podatnik w momencie nabycia towarów oraz usług określa, czy nabywane przez niego towary i usługi będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka w miesiącu kwietniu 2009 r. zakupiła ze środków bieżących, nagrody rzeczowe o wartości od 500 do 2.000 zł netto dla pracowników w ramach premii uznaniowej lub jubileuszowej. Od faktur zakupu nagród rzeczowych dokonała odliczenia podatku VAT. Czynność przekazania nagród pracownikom została udokumentowana fakturą wewnętrzną.

W przypadku braku odpłatności przy przekazaniu pracownikom nagród rzeczowych finansowanych ze środków bieżących, czynność ta nie mieści się w pojęciu dostawy towarów z uwagi na fakt, iż nie zostały spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami (poniesione wydatki nie będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych), gdyż już w momencie zakupu nagród rzeczowych znane było ich przeznaczenie - nieodpłatne wydanie pracownikom.

Oznacza to, że w momencie zakupu towarów (nagród) finansowanych ze środków bieżących Spółki, wydatki te mają związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nagród rzeczowych przekazywanych nieodpłatnie pracownikom, gdyż wydatki te nie będą wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych (nie mają związku ze sprzedaż opodatkowaną).

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 (art. 106 ust. 1 ustawy).

Artykuł 106 ust. 7 ustawy stanowi, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Jak stwierdzono powyżej, nieodpłatne przekazanie towarów (nagród rzeczowych o wartości od 500 do 2.000 zł netto) na rzecz pracowników, nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

A zatem, w analizowanej sytuacji, Spółka nie powinna dokumentować nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych pracownikom poprzez wystawianie faktury wewnętrznej, o której mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, opodatkowania i dokumentowania czynności nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 15 października 2009 r. nr ILPP2/443-910/09-3/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl