ILPP1/443-946/13-6/JSK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 stycznia 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-946/13-6/JSK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2013 r. (data wpływu 17 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 2 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu odpłatnego udostępnienia infrastruktury będzie niższe od wartości rynkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu odpłatnego udostępnienia infrastruktury będzie niższe od wartości rynkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). Wniosek uzupełniono w dniu 2 grudnia 2013 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej też: Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną dla celów VAT.

Jednym z elementów działalności Gminy jest realizacja działań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W tym zakresie Gmina jest w trakcie realizowania inwestycji polegającej na budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, modernizacji hydroforni i ujęcia wody (dalej także: infrastruktura wodno-kanalizacyjna).

Wartość infrastruktury przekroczy 15.000 zł i będzie stanowić nieruchomości, które są zaliczane na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Gmina planuje świadczyć odpłatną usługę udostępniania infrastruktury na rzecz Z (dalej: Zakład) na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z jest zakładem budżetowym zarejestrowanym, jako odrębny od Gminy, podatnik VAT czynny i będzie wykorzystywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do wykonywania czynności opodatkowanych (wobec czego będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego).

Zawarta umowa z Zakładem w żaden sposób nie spowodowuje powstania władztwa ze strony Zakładu w stosunku do infrastruktury.

Z tytułu umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury, Gmina będzie obciążać Zakład kwotami wynagrodzenia, dokumentowanymi na wystawianych przez Gminę fakturach VAT. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu odpłatnego korzystania z infrastruktury przez Zakład, Gmina będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

Kwota wynagrodzenia za świadczone przez Gminę usługi udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie niższa od wartości rynkowej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 2 stycznia 2014 r.) Zainteresowany wskazał, że:

1.

inwestycja polegająca na budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej rozpoczęta została w dniu 17 lipca 2012 r. Formalny odbiór prac budowlanych nastąpił dnia 20 listopada 2013 r., jednakże inwestycja nie jest jeszcze w użytkowaniu (nie jest eksploatowana), ponieważ:

* inwestycja nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie,

* inwestycja nie jest zdatna do użytkowania (nie została przeczyszczona/przepłukana; dodatkowo konieczne jest zbadanie wody po tych czynnościach);

2. Gmina nie odliczała podatku naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury, ponieważ nie posiadała wiedzy/świadomości o możliwości w tym zakresie;

3.

w związku z tym, że infrastruktura nie jest jeszcze w użytkowaniu, Gmina nie udostępniała jej nieodpłatnie na rzecz Zakładu;

4.

osoba kierująca Zakładem jest powoływana przez Burmistrza i zatrudniana na podstawie umowy o pracę;

5. Zakład jest zakładem budżetowym Gminy i zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 ustawy o finansach publicznych może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

* dotacje przedmiotowe,

* dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy Zakładem a Gminą istnieją powiązania o charakterze majątkowym i/lub kapitałowym;

6. Gminie ciężko jest ocenić, czy pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne w Gminie i Zakładzie istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na względzie odpowiedź na pytanie nr 5, nie jest istotne, czy pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne zachodzą ww. powiązania, ponieważ jak już wskazano powyżej, powiązania o charakterze majątkowym i/lub kapitałowym zachodzą pomiędzy samymi kontrahentami, tj. Gminą i Zakładem.

Spełniony został zatem warunek istnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz Zakładu i wynagrodzenie za te usługi będzie niższe od wartości rynkowej znajdzie zastosowanie przepis art. 32 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz Zakładu i wynagrodzenie za te usługi będzie niższe od wartości rynkowej nie znajdzie zastosowania przepis art. 32 ust. 1 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

* niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i ustawy o VAT oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy o VAT pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

* niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 ustawy o VAT oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy o VAT pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku

- organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o VAT związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunki prawy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz Zakładu, który działa w formie zakładu budżetowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Przepis art. 15 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

* dotacje przedmiotowe;

* dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Z kolei art. 15 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że w zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje wskazać można, że w sytuacji, gdy Zakład otrzymuje dotację z budżetu Gminy, powstaje między nimi związek majątkowy. Wnioskodawca wskazuje, że świadcząc odpłatną usługę udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:

* nabywca (Zakład), będzie wykorzystywać ją do swojej czynności opodatkowanej, w związku z czym będzie mieć prawo do odliczenia - wobec czego nie dojdzie do spełnienia przesłanki z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT;

* Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma prawo do odliczenia, a ponadto czynność ta nie będzie korzystać ze zwolnienia - wobec czego nie dojdzie do spełnienia przesłanki z art. 32 ust. 1 pkt ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nawet pomimo możliwości wystąpienia przesłanki z art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, w analizowanej sytuacji nie dojdzie do wypełnienia przesłanek wskazanych w art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, wobec tego w niniejszej sytuacji przepis ten nie znajdzie zastosowania.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz Zakładu, nie znajdzie zastosowania przepis art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, nawet gdyby Gmina świadczyła swoje usługi poniżej ceny rynkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem.

Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

1.

niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

2.

niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3.

wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

W myśl art. 2 pkt 27b ustawy, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

a.

w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b.

w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 32 ust. 3 ustawy).

Natomiast przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2 - w świetle art. 32 ust. 4 ustawy - rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Ponadto, w ust. 5 cyt. artykułu postanowiono, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, że dla zastosowania przez organ podatkowy szczególnej procedury określania podstawy opodatkowania, nie jest wystarczające spełnienie tylko niektórych powyższych przesłanek. Konieczne jest bowiem łączne spełnienie przesłanek:

* istnienie związku między kontrahentami,

* ustalenie ceny nieodpowiadającej cenie rynkowej w warunkach określonych w przepisach,

* wykazanie, że przyczyną ustalenia takiej ceny był związek pomiędzy kontrahentami.

Tym samym, aby mogło dojść do oszacowania podstawy opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, organ podatkowy musi wykazać, że wystąpienie którejkolwiek z wymienionych i omówionych powyżej okoliczności miało wpływ na wartość podstawy opodatkowania VAT naliczanej z tytułu dokonania danej dostawy towarów lub świadczenia usług.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną dla celów VAT. Jednym z elementów działalności Gminy jest realizacja działań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W tym zakresie Gmina jest w trakcie realizowania inwestycji polegającej na budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, modernizacji hydroforni i ujęcia wody.

Gmina planuje świadczyć odpłatną usługę udostępniania infrastruktury na rzecz Zakładu na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z jest zakładem budżetowym zarejestrowanym, jako odrębny od Gminy, podatnik VAT czynny i będzie wykorzystywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do wykonywania czynności opodatkowanych (wobec czego będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego). Zawarta umowa z Zakładem w żaden sposób nie spowodowuje powstania władztwa ze strony Zakładu w stosunku do infrastruktury.

Z tytułu umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury, Gmina będzie obciążać Zakład kwotami wynagrodzenia, dokumentowanymi na wystawianych przez Gminę fakturach VAT. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu odpłatnego korzystania z infrastruktury przez Zakład, Gmina będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

Kwota wynagrodzenia za świadczone przez Gminę usługi udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie niższa od wartości rynkowej. Osoba kierująca Zakładem jest powoływana przez Burmistrza i zatrudniana na podstawie umowy o pracę. Zakład jest zakładem budżetowym Gminy i zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 ustawy o finansach publicznych może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy Zakładem a Gminą istnieją powiązania o charakterze majątkowym i/lub kapitałowym. Gminie ciężko jest ocenić, czy pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne w Gminie i Zakładzie istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy. Powiązania o charakterze majątkowym i/lub kapitałowym zachodzą pomiędzy samymi kontrahentami, tj. Gminą i Zakładem. Spełniony został zatem warunek istnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Jak rozstrzygnięto w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-946/13-4/JSK z dnia 17 stycznia 2014 r. świadczenie wykonywane na podstawie umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zawartej pomiędzy Gminą a Zakładem będzie czynnością opodatkowaną przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku pomiędzy usługodawcą, tj. Gminą, a usługobiorcą, czyli Zakładem będzie istniało - jak wskazał Wnioskodawca - powiązanie o charakterze kapitałowym (zdefiniowanym w art. 32 ust. 4 ustawy) i/lub majątkowym, a strony umowy ustaliły, że wynagrodzenie należne Gminie z tytułu odpłatnego udostępnienia ww. infrastruktury będzie niższe od wartości rynkowej. W analizowanym przypadku nie zostaną jednak spełnione pozostałe warunki, o których mowa zarówno w art. 32 ust. 1 pkt 1, jak i pkt 2 ustawy, które mogłyby wskazywać, że związek o charakterze majątkowym lub kapitałowym pomiędzy Gminą a Zakładem będzie miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu świadczonej przez Gminę usługi.

W niniejszej sprawie bowiem:

* nabywca usługi (Zakład) będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego, co wyklucza zastosowanie przepisu art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy;

* usługodawca (Gmina) będzie świadczył usługę opodatkowaną podatkiem VAT, która nie będzie zwolniona od podatku, co jest warunkiem zastosowania normy wynikającej z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz Zakładu i wynagrodzenie za te usługi będzie niższe od wartości rynkowej nie znajdzie zastosowania przepis art. 32 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zdarzeniu przyszłym w części dotyczącej zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu odpłatnego udostępnienia infrastruktury będzie niższe od wartości rynkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). Natomiast wniosek w zdarzeniu przyszłym w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego udostępnienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) został rozpatrzony w interpretacjach indywidualnych z dnia 17 stycznia 2014 r. nr ILPP1/443-946/13-4/JSK i ILPP1/443-946/13-5/JSK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl