ILPP1/443-877/09-2/KG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP1/443-877/09-2/KG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-877/09-2/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2009 r. (data wpływu 24 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem wyspecjalizowanym w pozyskiwaniu nowych nieruchomości, budowie obiektów handlowych oraz ich wynajmie na rzecz podmiotu, który prowadzi w tych obiektach działalność handlową.

W związku z powyższym, Spółka nabywa nieruchomości m.in. poprzez kupno praw własności gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów wraz z częściami składowymi należącymi do nabywanych nieruchomości (na przykład: budynki, budowle).

W dniu 24 października 2008 r. Spółka zawarła w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę kupna prawa użytkowania wieczystego gruntu, w celu wybudowania na tym gruncie obiektu handlowego, który będzie wynajmowany podmiotowi wyspecjalizowanemu w prowadzeniu działalności handlowej.

Powyższa nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego działki gruntu. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się chodnik. Sprzedający ani Spółka, nie posiadają informacji dotyczących tego przez jaki podmiot oraz kiedy chodnik został wybudowany. Chodnik widnieje na mapie zasadniczej oraz ewidencyjnej. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, prawdopodobnie chodnik nie został wybudowany przez podmiot, od którego Sprzedawca nabył przedmiotową nieruchomość lecz było to naniesienie urzędu miasta bez zgody właściciela. Sprzedający poinformował także Spółkę, że dnia 13 lutego 2008 r. podmiot sprzedający mu nieruchomość odebrał postanowienie o przyjęciu zgłoszenia rozbiórki chodnika od urzędu miasta. W konsekwencji, w dniu 30 maja 2008 r. Sprzedający nabył przedmiotową nieruchomość jako niezabudowaną, po nie skorzystaniu z prawa pierwokupu przez prezydenta miasta.

Z powyższego wynika, że Sprzedający przyjął oświadczenie podmiotu, od którego nabył przedmiotową nieruchomość, iż jest to nieruchomość niezabudowana. Do ceny nabycia Sprzedającemu został doliczony podatek VAT według stawki 22 %, który został przez niego odliczony (oświadczenie Sprzedawcy). Sprzedający Spółce nieruchomość, poinformował, że na chodnik nie ponosił żadnych nakładów oraz przedmiotowa nieruchomość nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu, itp. Ponadto podmiot, od którego Sprzedający nabył przedmiotową nieruchomość nabył ją na podstawie decyzji wojewody z dnia 15 maja 2002 r.

Przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zostały określone w decyzji, z której wynika, że przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę. W związku z zawarciem umowy przedwstępnej Spółka wypłaciła Sprzedającemu dwie zaliczki, a Sprzedający potwierdził ich otrzymanie fakturami VAT

1.

nr x z dnia 14 listopada 2008 r. - zaliczka na zakup prawa użytkowania działki 3/14,

2.

nr x z dnia 24 kwietnia 2009 r. - zaliczka na zakup nieruchomości na kwotę obejmującą wartości przelanych zaliczek.

W przedmiotowych fakturach został wykazany podatek VAT w wysokości 22 %, który Spółka odliczyła.

Kwestią istotną, dla rozliczeń Spółki w zakresie podatku VAT, jest prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur, dokumentujących otrzymanie przez Sprzedającego zaliczki na zakup powyżej opisanej nieruchomości. W związku z tym, Spółka jako czynny podatnik VAT, składając niniejszy wniosek o wiążąca interpretację przepisów podatkowych, ma ważny interes prawny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jako podatnik VAT czynny ma prawo w opisanym powyżej stanie faktycznym do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wykazanego na wystawionych przez Sprzedającego fakturach VAT, dokumentujących otrzymane zaliczki.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opisanym przez Spółkę, Sprzedający będzie uprawniony do opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast Spółka jako kupujący będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez Sprzedającego w związku z zakupem przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur, pod warunkiem, że zakupy udokumentowane tymi fakturami są związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż planowany zakup nieruchomości jest związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i czynnościami opodatkowanymi (nabywanie, budowa i wynajem nieruchomości), to Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Sprzedającego.

Z uwagi jednak na zapis art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, zgodnie z którym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, jeżeli dokumentują transakcję, która nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, Spółka dokonuje weryfikacji zasadności zastosowania stawki VAT w wysokości 22 % przez podmioty sprzedające Spółce nieruchomości. Ponadto, zgodnie § 13 ust. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Oznacza to, że do dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu stosuje się stawkę podatku taką, jak przy dostawie budynków albo budowli lub ich części trwale związanych z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym będzie miał zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT zwalniający od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przedmiotowej sprawie Spółka zamierza nabyć działkę zabudowaną budowlą jaką jest chodnik, który został nabyty przez Sprzedającego w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ na podstawie informacji i oświadczeń posiadanych przez Spółkę od Sprzedającego nie został wcześniej oddany nikomu do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione w stanie faktycznym - zdaniem Wnioskodawcy - do planowanej sprzedaży, w odniesieniu do budowli, jak i do gruntu, nie będzie mogło mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, ponieważ Sprzedający przedmiotową nieruchomość użytkował krócej niż 2 lata (przewidywany termin nabycia nieruchomości przez Spółkę to 29 sierpnia 2009 r.).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała interpretacje indywidualne z dnia 31 marca 2009 r. znak ILPP2/443-37/09-4/MN oraz z dnia 23 kwietnia 2009 r. znak IPPP3/443-102/09-2/KT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Pojęcie części budynków i budowli należy rozumieć jako fizycznie wyodrębnione części mogące mieć inny status prawny niż same budynki lub budowle (np. lokale).

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Punkty 6 oraz 7 zostały dodane do przytoczonego przepisu ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) i obowiązują od dnia 1 grudnia 2008 r. Należy jednak zaznaczyć, że wspomniana zmiana miała charakter wyłącznie techniczny potwierdzający dotychczas stosowaną praktykę.

Jak wynika z powyższego, zarówno sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jak również oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej

Należy podkreślić, że w myśl art. 43 ust. 10 powołanej ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na podstawie art. 43 ust. 7a ww. ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Powyższa zasada nie ma zastosowania dla czynności oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, o czym stanowi art. 29 ust. 5a ustawy o VAT.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały przez ustawodawcę w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego - zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) - stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto ustawa o podatku VAT zawiera pewne wyjątki, w których prawo do odliczenia nie przysługuje. Zostały one wymienione w art. 88 ww. ustawy. W ust. 3a pkt 2 powołanego artykułu zastrzeżono, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że w dniu 24 października 2008 r. Spółka zawarła w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę kupna prawa użytkowania wieczystego gruntu, w celu wybudowania na tym gruncie obiektu handlowego, który będzie wynajmowany podmiotowi wyspecjalizowanemu w prowadzeniu działalności handlowej.

Powyższa nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego chodnikiem. Sprzedający ani Spółka, nie posiadają informacji dotyczących tego przez jaki podmiot oraz kiedy chodnik został wybudowany. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, prawdopodobnie chodnik nie został wybudowany przez podmiot, od którego Sprzedawca nabył przedmiotową nieruchomość lecz było to naniesienie urzędu miasta bez zgody właściciela. Sprzedający poinformował także Spółkę, że dnia 13 lutego 2008 r. Sprzedający nieruchomość odebrał postanowienie o przyjęciu zgłoszenia rozbiórki chodnika od urzędu miasta. W konsekwencji w dniu 30 maja 2008 r. Sprzedający nabył przedmiotową nieruchomość jako niezabudowaną, po nie skorzystaniu z prawa pierwokupu przez prezydenta miasta. Do ceny nabycia Sprzedającemu został doliczony podatek VAT według stawki 22%, który został przez niego odliczony (oświadczenie Sprzedawcy). Sprzedający nie ponosił żadnych nakładów na chodnik posadowiony na przedmiotowym gruncie. Ponadto przedmiotowa nieruchomość nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu, itp. Przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zostały określone w decyzji, z której wynika, że przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę. W związku z zawarciem umowy przedwstępnej Spółka wypłaciła Sprzedającemu dwie zaliczki, a Sprzedający potwierdził ich otrzymanie fakturami VAT.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli - chodnika (30 maja 2008 r.), a jej planowaną dostawą (29 sierpnia 2009 r.) upłynie okres krótszy niż 2 lata, dla sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością posadowionej na tym gruncie budowli, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W analizowanej sprawie nie zajdą także przesłanki do zwolnienia ww. transakcji od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Powyższe wynika z faktu, iż Sprzedawca nabył przedmiotową nieruchomość jako grunt niezabudowany budynkami, budowlami lub ich częściami, w odniesieniu, do których można by badać, czy dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji powyższego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ww. transakcja winna zostać opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W analizowanej sprawie warunek ten zostanie spełniony. Jak wynika bowiem z danych przedstawionych we wniosku, Spółka będzie wykorzystywała ww. nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (najem obiektu handlowego). W konsekwencji powyższego Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zaliczki na poczet zakupu przedmiotowej nieruchomości.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14c ust. 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Tut. Organ informuje, że stosownie do art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Podkreślić zatem należy, że w przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla Sprzedającego.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w cyt. wyżej art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl