Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-851/08-2/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty cmentarnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty cmentarnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Gmina jest podatnikiem VAT czynnym i na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), wykonuje zadania własne, do których należy m.in. utrzymanie cmentarza komunalnego.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 2008 r. Gmina zleciła zarządzanie cmentarzem komunalnym spółce Gminy, tj. Sp. z o.o. (dalej: Zarządca). Zgodnie z zapisami ww. umowy do obowiązków zarządzającego cmentarzem należy: przygotowywanie miejsca na kwatery wg planu zagospodarowania, wskazanie miejsca pod groby ziemne i grobowce, bieżące naprawy i konserwacja w domu przedpogrzebowym, konserwacja bieżące naprawy obiektów, utrzymanie czystości na terenie cmentarza i domu przedpogrzebowego oraz na parkingu przed cmentarzem, wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni oraz inne prace związane z funkcjonowaniem cmentarza. Za wykonywanie zadania związanego z zawartą umową za zarządzanie cmentarzem komunalnym Zarządca otrzymuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 3 (...) Burmistrza z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzu komunalnym, zarządca cmentarza pobiera również opłaty za: utrzymanie cmentarza (przy pochówku osoby dorosłej, przy pochówku dzieci do lat 7, przechowywanie zwłok w chłodni, wjazd na teren cmentarza przez przedsiębiorców świadczących usługi pogrzebowe i kamieniarskie - dzienne). Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 3 (...) Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce oraz za zezwolenia na budowę nagrobka na cmentarzu komunalnym oraz zgodnie z uchwałą nr 4 (...) z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce pod groby ziemne i grobowce oraz za budowę nagrobka na cmentarzu komunalnym, Zarządca pobiera również opłaty za: groby na okres 20 lat (pojedyncze, podwójne, potrójne, poczwórne), pod grobowce na okres 99 lat (pojedyncze, podwójne, potrójne, poczwórne), budowę nagrobka (pojedynczego, podwójnego, potrójnego, poczwórnego). Opłaty pobierane są na kwitariusz przychodowy i w całości przekazywane przez zarządcę cmentarza do dnia 5 każdego miesiąca do budżetu Gminy, jako jej dochód.

Przedsiębiorcy pogrzebowi mają w związku z tym wątpliwości, jak księgować ww. koszty skoro nie są z tego tytułu wystawiane faktury. Do momentu zawarcia obowiązującej umowy zakłady pogrzebowe wystawiały swoim klientom faktury VAT za usługi pogrzebowe, na których ujęte były pozycje z cennika opłat cmentarnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w związku z uzyskiwanymi dochodami dotyczącymi opłaty cmentarnej Gmina powinna doliczać podatek VAT do tych opłat.

2.

Kto powinien wystawiać faktury VAT za pobierane opłaty cmentarne.

Zdaniem Wnioskodawcy, opłata cmentarna pobierana i przekazywana do Gminy przez zarządcę nie powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług, bowiem zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) dochód ten nie rodzi obowiązku doliczania podatku VAT do tej opłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów - stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy - należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 6 powołanej ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku VAT czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

1.

wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług oraz zwolnienie od podatku jednostek samorządu terytorialnego ma charakter wyłącznie podmiotowo - przedmiotowy,

2.

w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia lub ze zwolnienia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:

- czynności - co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT - muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,

- ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lub zwolnienia realizowanych czynności od podatku, w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 powołanego wyżej rozporządzenia.

Stosownie do przepisu art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w cyt. wyżej art. 15 ust. 1 tejże ustawy, są obowiązane wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej te elementy, które zostały wymienione w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca - Gmina na podstawie umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 2008 r. zleciła Sp. z o.o. zarządzanie cmentarzem komunalnym. Zgodnie z zapisami umowy, do obowiązków Zarządcy należy szereg czynności związanych z funkcjonowaniem cmentarza, w tym m.in. pobór opłaty cmentarnej. Opłata ta pobierana jest na podstawie kwitariusza przychodów i w całości przekazywana przez zarządcę do budżetu gminy. Za zarządzanie cmentarzem Gmina wypłaca Spółce wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.

Z analizy powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że czynności polegające na zarządzaniu cmentarzem wykonywane przez Zarządcę spełniają definicję świadczenia usług, o którym mowa w cyt. wyżej art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Za usługę w rozumieniu ww. przepisu uznać bowiem należy działanie wykonywane przez dany podmiot, a wynikające m.in. z nakazu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu w sytuacji, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy czynnością wykonaną przez dany podmiot, a wynagrodzeniem otrzymanym z tego tytułu.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, usługi zarządzania cmentarzem świadczone przez Spółkę z o.o. na rzecz Gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych i winny zostać udokumentowane fakturą VAT.

W analizowanej sprawie podkreślić należy, że Zarządca cmentarza również z tytułu poboru opłaty cmentarnej działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, gdyż wyłączenie od opodatkowania dotyczy ściśle określonych podmiotów, tj. organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy. Nie korzysta również ze zwolnienia od podatku jako jednostka samorządu terytorialnego. Wnioskodawca, mimo iż wykonuje czynności poboru opłaty cmentarnej, w imieniu jednostki samorządu terytorialnego, sam nie wchodzi w skład administracji samorządowej, lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą, przy czym ani cel, ani rezultat prowadzonej działalności nie wykluczają go z kategorii podatników podatku od towarów i usług. W związku z powyższym czynności polegające na poborze opłaty cmentarnej Zarządca cmentarza - Sp. z o.o. powinien opodatkować wg właściwej stawki i udokumentować fakturą VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl