Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-839/08-2/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 4 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina od stycznia 2007 r. ponosi koszty związane z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej oraz projektem rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków. Związane to jest z planowaną inwestycją pt.: "Ujście W. - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji X". Wniosek z takim właśnie tytułem został złożony dnia 26 maja 2008 r. do Funduszu Spójności - priorytet "Infrastruktura i środowisko". Jako beneficjent ww. projektu Wnioskodawca stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 64%. Wartość całego zadania, to 38.733.860,52 zł brutto, w tym 6.984.794,52 zł VAT. Przy składaniu wniosku Gmina musiała określić, czy VAT będzie kwalifikowany, czy też nie. W związku z tym, iż w razie otrzymania ww. środków i zrealizowania powyższego zadania inwestycyjnego, Gmina zadecydowała, iż wytworzony majątek trwały wydzierżawi spółce wodno-kanalizacyjnej ze 100% udziałem Gminy, tj. Miejskim Zakładom Komunalnym Sp. z o.o. w X. Wnioskodawca określił, iż podatek od towarów i usług będzie kosztem niekwalifikowalnym i w związku z powyższym nie będzie podlegał sfinansowaniu w ramach Funduszu Spójności. Nadmienić należy, iż realizacja tej inwestycji będzie trwała około 4 lat. Po tej dacie zostaną wystawione pierwsze faktury VAT dla spółki z tytułu wydzierżawienia środków trwałych (powstałych w ramach realizowanej inwestycji współfinansowanej z Funduszu Spójności). Natomiast, faktury kosztowe (z realizacji tej inwestycji), będą odliczane w latach jej realizacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (w całości lub w części) przy realizacji projektu pt.: "Ujście W. - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji X".

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Gmina jest podatnikiem podatku VAT. Treść art. 86 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Spójności wybuduje środki trwałe w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rozbuduje istniejącą oczyszczalnię ścieków. W wyniku realizacji tego projektu powstałe środki trwałe zostaną oddane w dzierżawę Miejskim Zakładom Komunalnym Sp. z o.o. w X (będą zawierane umowy cywilnoprawne). Z tego tytułu Gmina osiągać będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem poniesie wydatki na inwestycje, które będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższa reguła wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl dyspozycji art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują swym zakresem m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W świetle zapisu art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, Gmina dążąc do realizacji i prawidłowego wykonywania powierzonych jej zadań może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z przytoczonym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że Gmina w ramach swoich zadań będzie realizować inwestycję pt.: "Ujście W. - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji X" finansowaną z udziałem środków unijnych pochodzących z Funduszu Spójności. Po zakończeniu inwestycji nowo powstałe składniki majątku zostaną odpłatnie przekazane na podstawie umowy dzierżawy Miejskim Zakładom Komunalnym Sp. z o.o. Gmina natomiast będzie podatnikiem podatku VAT z tytułu wykonywanej czynności cywilnoprawnej (umowy dzierżawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, towary i usługi nabywane przez Gminę w ramach realizacji projektu będą związane z czynnościami wykonywanymi na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. W związku z czym, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższych unormowań i przedstawionych okoliczności wynika, że w omawianej sprawie warunek ten zostanie spełniony.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Prawo to będzie przysługiwało z uwagi na związek poniesionych na inwestycję wydatków z czynnościami opodatkowanymi, tj. z przychodami opodatkowanymi podatkiem VAT z tytułu dzierżawy wytworzonych środków trwałych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl