Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-808/09-3/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 9 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od zakupów sfinansowanych z dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od zakupów sfinansowanych z dotacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 19 czerwca 2009 r. Wnioskodawca otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowany prowadzi firmę zajmującą się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotujący działa na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i udzielił Zainteresowanemu dotacji bezzwrotnej na podstawie pisemnego wniosku Wnioskodawcy sporządzonego zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczenia wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 147, poz. 932). Kwotę otrzymanej dotacji w całości Zainteresowany zamierza przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem swojego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca planuje dokonać następujących wydatków prowadzących do zakupu lub wytwarzania środków trwałych:

* zakup materiałów do modernizacji i adaptacji magazynów będących obecnie środkami trwałymi w firmie z przeznaczeniem tych magazynów na sektor demontażu pojazdów (magazyny te wymagają gruntowej modernizacji),

* zakup urządzeń będących środkami trwałymi, urządzenia te Zainteresowany będzie wykorzystywał do demontażu pojazdów,

* zakup urządzenia myjącego do mycia podzespołów odzyskanych ze zużytych pojazdów (nadających się potem do dalszej odsprzedaży).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności w całości opodatkowane według 22% stawki podatku VAT.

Kwotę otrzymanej dotacji w całości Zainteresowany ma zamiar przeznaczyć na zakup albo wytwarzanie we własnym zakresie środków trwałych oraz planuje wydatkować ją w okresie od miesiąca lipca 2009 r. do grudnia 2009 r. lub w roku 2010. Od zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych lecz nie będzie ich zaliczał do kosztów podatkowych.

Kwoty otrzymanej dotacji Wnioskodawca nie zaliczył do podstawy opodatkowania podatkiem VAT - gdyż otrzymana dotacja nie jest dopłatą do ceny świadczonych przez stację demontażu usług.

W umowie o przyznaniu dotacji nie ma zastrzeżenia, że otrzymaną dotację Wnioskodawca powinien przeznaczyć na zakup środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych z dotacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych otrzymaną dotacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto przepisy ustawy przewidują wiele sytuacji, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ograniczenia te zawarte są w art. 88 cyt. ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. I tak np. zgodnie z uregulowaniami art. 88 ust. 4 cyt. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Zainteresowany prowadzi firmę zajmującą się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności w całości opodatkowane według 22% stawki podatku VAT. Wnioskodawca otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę otrzymanej dotacji w całości Zainteresowany zamierza przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem swojego przedsiębiorstwa (przeznaczyć na zakup albo wytwarzanie we własnym zakresie środków trwałych). Zainteresowany ma zamiar skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od omawianych zakupów finansowych ww. dotacją.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów, o których mowa w przedmiotowym wniosku (sfinansowanych dotacją) - w takim zakresie w jakim te towary wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od zakupów sfinansowanych z dotacji. Natomiast, kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji została rozstrzygnięta w interpretacji z dnia 8 września 2009 r. nr ILLP1/443-808/09-2/AI. Z kolei wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl