Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-796/09-2/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu pn. "Przebudowa (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu pn. "Przebudowa (...)".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej planuje realizację projektu pn. "Przebudowa (...)". Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Projekt polega na przebudowie budynku SPZOZ, w skład której wchodzi: docieplenie ścian budynku, docieplenie cokołu budynku, ościeża w budynku, obróbki blacharskie, docieplenie dachu, przykrycie daszkami otworów okiennych w piwnicy, zadaszenie wejść do budynku, instalacja odgromowa, renowacja murku, przebudowa rozkładu 3 pomieszczeń w budynku (poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i hydraulicznej, przesunięcie ścian, wymiana podłogi, malowanie ścian) oraz zakupie sprzętu medycznego do pracowni USG i RTG, Poradni Stomatologicznej i Rehabilitacyjnej oraz Laboratorium.

W związku z faktem zapłaty za towary i usługi kontrahentom, SPZOZ będzie musiał zapłacić stosowne kwoty opodatkowane podatkiem VAT według właściwej stawki. Tworząc projekt wniosku SPZOZ w budżecie projektu planuje uwzględnić jako koszty kwalifikowane koszty podatku VAT.

SPZOZ jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W ramach RPO na lata 2007-2013, Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia SPZOZ uczestniczyć będzie w realizacji ww. projektu i otrzyma dotację z Funduszy Unijnych. SPZOZ nie będzie miał prawa do odliczenia zawartego w realizacji projektu podatku od towarów i usług, gdyż powstała infrastruktura będzie w całości związana z wykonywaniem usług zwolnionych od opodatkowania. Termin składania wniosków o ww. dotację upływa 25 września 2009 r. Termin realizacji projektu przewidywany na lata 2010-2011.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odnosząc się do ww. projektu SPZOZ będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupie towarów i usług w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy, SPZOZ nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z realizacji ww. projektu ze względu na treść art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ poniesione wydatki nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, lecz będą wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, które na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku. W związku z powyższym, podatek od towarów i usług zawarty w zakupach związanych z realizacją ww. projektu będzie kosztem kwalifikowanym do rozliczenia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, działania V.1. Infrastruktura ochrony zdrowia finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) cyt. ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w rezultacie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie o VAT.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym w poz. 9 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 85 - "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)".

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt pn. "Przebudowa (...)", który będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Projekt polegać będzie na przebudowie budynku SPZOZ, w skład której wchodzi: docieplenie ścian budynku, docieplenie cokołu budynku, ościeża w budynku, obróbki blacharskie, docieplenie dachu, przykrycie daszkami otworów okiennych w piwnicy, zadaszenie wejść do budynku, instalacja odgromowa, renowacja murku, przebudowa rozkładu 3 pomieszczeń w budynku (poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i hydraulicznej, przesunięcie ścian, wymiana podłogi, malowanie ścian) oraz zakupie sprzętu medycznego do pracowni USG i RTG, Poradni Stomatologicznej i Rehabilitacyjnej oraz Laboratorium. SPZOZ jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy). Zainteresowany informuje, iż poniesione wydatki nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż powstała infrastruktura będzie w całości związana z wykonywaniem usług w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionych od opodatkowania podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, ponieważ przedmiotowy projekt w całości będzie związany ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy są zwolnione od podatku VAT. Zatem, towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Tym samym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl