Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-768/09-4/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2009 r. (data wpływu 24 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania premii pieniężnych udzielanych (otrzymywanych) w zamian za: osiągnięcie określonego obrotu oraz terminowe regulowanie płatności,

* prawidłowe - w zakresie opodatkowania premii pieniężnych udzielanych (otrzymywanych) w zamian za uzyskanie określonego pułapu obrotów oraz za terminowe regulowanie płatności, udzielone pod warunkiem świadczenia przez podmiot otrzymujący premię dodatkowych usług (np. marketingowych).

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 lipca 2009 r. o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będzie w ramach zawartych umów z kontrahentami, udzielać oraz otrzymywać premie pieniężne z tytułu uzyskania określonej wysokości obrotu oraz za terminową płatność.

Z pisma uzupełniającego z dnia 22 lipca 2009 r. wynika, iż premie udzielane przez Wnioskodawcę oraz jego kontrahentów będą udzielane w zależności od wartości dokonywanych zakupów. Będą wyrażone procentowo lub kwotowo. Wypłacone premie będą miały wyłącznie charakter pieniężny i będzie można powiązać je z konkretnymi dostawami odnoszącymi się do określonych towarów i usług lub ich grup. W zamian za udzielone premie będzie miało miejsce świadczenie usług marketingowych polegające na promocji konkretnych produktów w sieci sklepów oraz reklamach publicznych. Okres za jaki będą przyznawane premie nie jest sprecyzowany, może to być zarówno miesiąc, kwartał, rok jak i inny czasokres. Warunkiem uzyskania premii pieniężnych nie będzie wyłącznie osiągnięcie określonego obrotu, może być to ryczałt od sztuki. Wnioskodawca nie przewiduje sztywnych reguł w tym zakresie, będą one ustalane każdorazowo z kontrahentami w umowie. Może się zdarzyć, że zwiększony obrót będzie skutkował większymi premiami. Może się zdarzyć, że uzyskanie premii pieniężnych będzie uzależnione od spełnienia innych warunków, takich jak np. dokonywanie przez Wnioskodawcę/Kontrahenta nabyć o określonej wartości lub ilości towarów w określonym czasie, terminowe regulowanie należności, odpowiednie eksponowanie towarów, posiadanie pełnego asortymentu towarów, reklama towarów itp. Umowa ustalająca zasady wynagradzania za świadczone usługi określać będzie jakie działania zostaną podjęte przez Wnioskodawcę w celu intensyfikacji sprzedaży produktów dostawców. W tym celu Zainteresowany będzie przekazywał materiały dowodowe w postaci m.in. zdjęć ze swoich sklepów, własnych gazetek reklamowych, itp. Może się zdarzyć, że jeżeli w danym okresie Wnioskodawca/Kontrahent nie podejmie działań w zakresie świadczonych na rzecz dostawców usług, premie pieniężne nie będą wypłacane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy premie pieniężne z tytułu uzyskania określonego pułapu obrotów oraz za terminową płatność podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Neutralność podatku VAT - prawo europejskie

Z porównania uregulowań Dyrektywy VAT i polskiej ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że są one zbieżne, a nadto komplementarne z pojęciami zawartymi w kodeksie cywilnym. Podobnie definiują świadczenie usług. " (...) dla stwierdzenia jednak, czy dana czynność albo brak podejmowania czynności stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, należy ocenić przedmiotową transakcję w kontekście całego systemu podatku VAT, a w szczególności jego głównych założeń i celów, które zostały wyrażone w art. 1 Dyrektywy VAT (...)". Cechą podatku od towarów i usług jest jego neutralność. Nie powinien on obciążać podmiotów biorących udział w obrocie towarami i usługami, niebędącymi ich ostatecznymi odbiorcami. Opodatkowanie nabywcy towaru będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności (dostawy towaru) w ramach tej samej transakcji z powodu zakupu: tego samego towaru. To powoduje podwójne opodatkowanie tej samej transakcji. Ponadto podatnicy dokonujący obrotu towarami nie odzyskają naliczonego drugi raz z tytułu obrotu podatku.

Premia za określoną wysokość obrotu

Przesłanką udzielenia tej premii jest uzyskanie określonego poziomu obrotu. Tego rodzaju premia pieniężna, jest formą rozliczeń wzajemnych. W szczególności nie stanowi ona wynagrodzenia za wykonaną na rzecz lub przez podatnika usługę, a także nie stanowi rabatu cenowego określonego w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Bowiem usługa wiąże się z jej świadczeniem. Występują przy tym w danym stosunku zobowiązaniowym dłużnik i wierzyciel. Wierzyciel ma prawo żądać określonego zachowania od dłużnika pod rygorem, np. zapłaty kary pieniężnej. Można byłoby uznać wówczas, że premia jest zapłatą za te dodatkowe świadczenia. Jednak w przypadku udzielenia premii pieniężnej ściśle związanej z dostawą towaru nie ma wierzyciela, który mógłby żądać, czy nawet oczekiwać określonego zachowania się dłużnika. Udzielona premia stanowi bowiem swojego rodzaju nagrodę we współpracy handlowej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą towarów (sądy administracyjne twierdzą, że niezrealizowanie określonego pułapu obrotów nie jest zagrożone żadną sankcją). Przy kwalifikacji premii od obrotu jako zapłaty za usługę wykonaną przez lub na rzecz podatnika konieczne byłoby wykazanie istnienia świadczenia (działania bądź zaniechania) odrębnego od samej sprzedaży towarów, które mogłoby stanowić usługę niezależnie opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W przypadku premii od obrotu jedynymi świadczeniami, które mogą stanowić przedmiot opodatkowania, są dostawy towarów, od ilości których uzależnione jest udzielenie premii. Z uwagi na fakt, że jedna czynność, jaką jest nabycie towarów nie może jednocześnie stanowić dostawy towarów i świadczenia usług, nie ma możliwości wskazania usługi podlegającej opodatkowaniu. Ponadto zapłata premii nie ma charakteru wzajemnego, tzn. nie jest ekwiwalentem za wykonanie jakiejkolwiek usługi przez lub na rzecz podatnika. Za świadczenie usługi nie można uznać zrealizowania na rzecz sprzedającego określonego z góry pułapu obrotu. Na określony pułap obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie - przez ich zsumowanie - stanowić usługi. Przeszkodą do takiego rozumowania jest treść art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z której wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą. Wykluczona jest także kwalifikacja premii od obrotu jako rabatu cenowego. Premie od obrotu stanowią świadczenie niezależne od konkretnej transakcji (nie można ich przypisać do sprzedaży konkretnych towarów). W przypadku udzielenia premii nie następuje obniżenie ceny na konkretne produkty, czy daną dostawę. Warunkiem decydującym o udzieleniu premii jest bowiem osiągnięcie określonego poziomu obrotu towarami kupowanymi lub produkowanymi przez podatnika, a zatem w żaden sposób nie dochodzi w tym przypadku do zmiany ceny towaru. Tylko w sytuacji, gdyby w związku z udzieloną premią nastąpiło obniżenie ceny sprzedaży konkretnych towarów, możliwa byłaby kwalifikacja premii od obrotu jako rabatu cenowego. Zatem premie od obrotu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokumentowanie premii od obrotu

W związku z tym, iż premie od obrotu nie powinny stanowić czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wypłata premii nie powinna być dokumentowana fakturami VAT, lecz za pomocą not obciążeniowych.

Premia z tytułu przedterminowej płatności

W przypadku premii udzielanych z tytułu przedterminowej płatności (płatność w terminie wcześniejszym niż ustalony przez strony umowy) mamy do czynienia z tzw. skontem. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego skonto to "zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową lub ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką przed ustalonym terminem". Udzielenie skonta zmniejsza podstawę opodatkowania VAT, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obrót stanowiący podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i powinno zostać co do zasady udokumentowane fakturą korygującą (możliwe jest również wystawienie faktury ze wskazaniem kwoty przed i po udzieleniu skonta).

Premia za terminową płatność

Udzielenie premii z tytułu terminowej płatności nie można uznać za skonto, ponieważ podstawę wypłaty premii stanowi nie przedterminowe, a terminowe uregulowanie należności. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego pojęcie terminowy oznacza "wykonujący coś na czas, w terminie; punktualny" co nie jest równoznaczne z byciem wykonanym przed określonym terminem (tak słownikowa definicja pojęcia przedterminowy). Jednocześnie terminowa zapłata nie może być uznana za samodzielne świadczenie. Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty należności w terminie uzgodnionym przez strony z mocy samego prawa. Obowiązek powyższy jest niezależny od zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy i określenia dodatkowego wynagrodzenia w formie premii. Płacąc w terminie kontrahent nie świadczy usługi, a jedynie realizuje obowiązki wynikające z zawartej przez niego umowy sprzedaży, na mocy której nabył dany towar. Ponadto udzielenie premii za terminową płatność nie wiąże się z konkretną dostawą.

Zatem, na podstawie powyższego - według Wnioskodawcy - udzielenie premii z tytułu

Stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych

Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowany powołuje się na następujące wyroki:

* NSA z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06,

* WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4080/06,

* WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1967/07,

* WSA w Kielcach z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Ke 100/08,

Wnioskodawca analizując powyższe orzeczenia dochodzi do następujących wniosków:

* treść art. 8 ust. 1 wskazuje, iż ta sama czynność (dostawa towarów) nie może być jednocześnie usługą, na co również wskazuje również art. 24 ust. 1 Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE, bowiem stanowiące przedmiot opodatkowania czynności będące dostawą towaru, nie mogą, poprzez ich zsumowanie, przekształcić się w odrębny przedmiot opodatkowania w postaci usługi,

* w konsekwencji we wspólnotowym systemie podatku od wartości dodanej określona ilość dostaw towarów nie może stanowić usługi, opodatkowanie usługi świadczonej przez nabywcę towaru będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności. Pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru) a drugi jako zakupu tego samego towaru, ale już jako kolejnego zakupu o określonej łącznej wartości (świadczenia usługi) w ramach tej samej transakcji, co jest niedopuszczalne w systemie podatku od wartości dodanej,

* premia byłaby wynagrodzeniem za usługę, gdyby wystąpiło świadczenie wzajemne. Dopiero w sytuacji, gdy otrzymanie premii oprócz przekroczenia pułapu, uzależnione byłoby od wykonania przez nabywcę dodatkowych świadczeń takich jak stosownej ekspozycji, czynności o charakterze marketingowym, ewentualnie zobowiązanie się nabywcy pod rygorem np. zapłaty kary pieniężnej do osiągnięcia określonego pułapu obrotów można byłoby uznać, że premia jest zapłatą za te dodatkowe świadczenia (zapłatą za usługi).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowany powołuje się również na następujące decyzje Dyrektorów Izb Skarbowych:

* decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 12 marca 2008 r., nr IS.II/2/443/219/07,

* decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 r., nr 1401/PV-I/4407/14-17/07/EN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* nieprawidłowe w zakresie opodatkowania premii pieniężnych udzielanych (otrzymywanych) w zamian za osiągnięcie określonego obrotu i terminowe regulowanie płatności oraz

* prawidłowe w zakresie opodatkowania premii pieniężnych udzielanych (otrzymywanych) w zamian za uzyskanie określonego pułapu obrotów oraz za terminowe regulowanie płatności, udzielone pod warunkiem świadczenia przez podmiot otrzymujący premię dodatkowych usług (np. marketingowych).

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Mocą art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2 -22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca, będzie w ramach zawartych umów z kontrahentami, udzielać oraz otrzymywać premie pieniężne z tytułu uzyskania określonej wysokości obrotu oraz za terminową płatność.

Z pisma uzupełniającego wynika ponadto, iż premie udzielane przez Wnioskodawcę oraz jego kontrahentów będą udzielane w zależności od wartości dokonywanych zakupów. Będą wyrażone procentowo lub kwotowo, będą miały wyłącznie charakter pieniężny i będzie można powiązać je z konkretnymi dostawami odnoszącymi się do określonych towarów i usług lub ich grup. W zamian za udzielone premie będzie miało miejsce świadczenie usług marketingowych polegające na promocji konkretnych produktów w sieci sklepów oraz reklamach publicznych. Okres za jaki będą przyznawane premie nie jest sprecyzowany, może to być zarówno miesiąc, kwartał, rok jak i inny czasokres. Warunkiem uzyskania premii pieniężnych nie będzie wyłącznie osiągnięcie określonego obrotu, może być to ryczałt od sztuki. Wnioskodawca nie przewiduje sztywnych reguł w tym zakresie, będą one ustalane każdorazowo z kontrahentami w umowie. Może się zdarzyć, że zwiększony obrót będzie skutkował większymi premiami. Może się zdarzyć, że uzyskanie premii pieniężnych będzie uzależnione od spełnienia innych warunków, takich jak np. dokonywanie przez Wnioskodawcę/Kontrahenta nabyć o określonej wartości lub ilości towarów w określonym czasie, terminowe regulowanie należności, odpowiednie eksponowanie towarów, posiadanie pełnego asortymentu towarów, reklama towarów itp. Umowa ustalająca zasady wynagradzania za świadczone usługi określać będzie jakie działania zostaną podjęte przez Wnioskodawcę w celu intensyfikacji sprzedaży produktów dostawców. W tym celu Wnioskodawca będzie przekazywał materiały dowodowe w postaci m.in. zdjęć ze swoich sklepów, własnych gazetek reklamowych, itp. Może się zdarzyć, że jeżeli w danym okresie Wnioskodawca nie podejmie działań w zakresie świadczonych na rzecz dostawców usług, premie pieniężne nie będą wypłacane. Może się zdarzyć, że jeżeli w danym okresie kontrahent nie podejmie działań w zakresie świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług, premie pieniężne nie będą wypłacane.

Z powyższego wynika więc, iż premie pieniężne będą udzielane/otrzymywane za:

* osiągnięcie określonego obrotu,

* terminowe regulowanie należności oraz

* świadczenie usług marketingowych.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w sytuacji udzielania premii pieniężnych w zamian za osiągnięcie określonego obrotu lub terminowe regulowanie płatności nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Tym samym przedmiotowa premia pieniężna stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem uzyskanie przedmiotowej premii pieniężnej nie jest neutralne z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy uznać, że w tym konkretnym przypadku otrzymujący premię nie świadczy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem czynność ta nie podlega u niego opodatkowaniu.

Natomiast, premie pieniężne za osiągnięcie określonego poziomu obrotów oraz za terminowe płatności, udzielona pod warunkiem świadczenia przez podmiot otrzymujący premię dodatkowych usług (np. marketingowych), stanowią zapłatę za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Reasumując:

* premie pieniężne udzielane/otrzymywane z tytułu uzyskania określonego pułapu obrotów oraz za terminowe regulowanie płatności podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i stanowią rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszając podstawę opodatkowania, po stronie podmiotu udzielającego premii,

* premie pieniężne udzielane/otrzymywane z tytułu uzyskania określonego pułapu obrotów oraz za terminowe regulowanie płatności, udzielone pod warunkiem świadczenia przez podmiot otrzymujący premię dodatkowych usług (np. marketingowych) stanowią zapłatę za świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po stronie podmiotu otrzymującego premię.

Odnosząc się do wyroków sądów administracyjnych powołanych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, iż stanowią one rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach i tylko do nich się zawężają.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl