Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-733/08-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu sali sportowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu sali sportowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest jednostką oświatową i uzyskuje dochody własne z tytułu najmu sali gimnastycznej. Zainteresowany wynajmuje salę gimnastyczną między innymi osobom fizycznym, klubom sportowym, firmom organizującym zajęcia sportowe dla swoich pracowników oraz prywatnej szkole na zajęcia wychowania fizycznego i ćwiczenia. Sala wynajmowana jest wyłącznie na cele sportowe. W związku z tym, iż Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego wszystkie uzyskane dochody przeznaczane są na utrzymanie danej sali (np. zakup środków czystości, naprawę sprzętu sportowego, zakup sprzętu sportowego, wszelkie opłaty związane z kosztem utrzymania sali).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wynajem sali gimnastycznej należy opodatkować podatkiem VAT. Czy można zaliczyć wynajem sali gimnastycznej do czynności wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jako świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnianie (wynajmowanie) sali gimnastycznej podmiotom gospodarczym na cele ich działalności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką podatku 22%. Natomiast wynajem dla osób fizycznych na cele sportowe (gdzie dochód uzyskany z takiego wynajmu przeznaczany jest na działalność szkoły) usługi te - w opinii Wnioskodawcy - podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i pozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT - "usług związane z rekreacją i sportem".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stosownie do treści powołanych przepisów każde świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, uznawane jest na gruncie ww. ustawy podatkowej za usługę. Ta z kolei, w przypadku gdy jest odpłatna, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, przewidziano preferencyjne (obniżone) stawki podatku od towarów i usług, a nawet zwolnienia od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (...). W pozycji nr 158 załącznika - o którym mowa wyżej - wskazano, iż z preferencyjnej stawki podatku korzystają usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.61, tj. "usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych".

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 przedmiotowego załącznika określono jako zwolnione od podatku "usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem1 (...), sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - ex 92, z wyłączeniem m.in.: "usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61) oraz (...) wstępu na imprezy sportowe. Zgodnie z zawartymi w załączniku objaśnieniami "ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania, a umiejscowiona "1 " wskazuje, iż dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Nadmienić należy, iż w pozycji nr 4 wymienionego załącznika do ustawy o podatku od towarów i usług, wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.20.11 "usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe". Mając w pamięci art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, wyjaśnić należy, iż jedynie usługi wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek umożliwiają zastosowanie zwolnienia od podatku VAT.

Pod symbolem PKWiU 70.20.12 sklasyfikowane są natomiast "usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiące majątek własny". Te jednak nie zostały umieszczone w załączniku nr 4 do przedmiotowej ustawy, i nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie ze stanem faktycznym zawartym we wniosku Wnioskodawca jest jednostką oświatową i uzyskuje dochody własne z tytułu najmu sali gimnastycznej. Zainteresowany wynajmuje salę gimnastyczną między innymi osobom fizycznym, klubom sportowym, firmom organizującym zajęcia sportowe dla swoich pracowników oraz prywatnej szkole na zajęcia wychowania fizycznego i ćwiczenia. Sala wynajmowana jest wyłącznie na cele sportowe. Wnioskodawca wszystkie uzyskane dochody przeznacza na utrzymanie danej sali gimnastycznej (np. zakup środków czystości, naprawę i zakup sprzętu sportowego oraz wszelkie opłaty związane z kosztem utrzymania sali).

Mając na względzie treść powołanych przepisów oraz stan faktyczny sprawy, wskazać należy, iż świadczenie przez Wnioskodawcę usług polegających na wynajmie sali gimnastycznej osobom fizycznym lub prawnym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie w przypadku zaklasyfikowania powyższych usług do symbolu PKWiU 92, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 11 załącznika nr 4 do powołanej ustawy. Zwolnienie takie będzie prawnie dopuszczalnie w przypadku, gdy świadczenie takie nie będzie stanowić "usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych" sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.61, te bowiem - jak wskazano wyżej - opodatkowane są na podstawie art. 41 ust. 2 cyt. ustawy w zw. z poz. 158 załącznika nr 3, 7% stawką podatku od towarów i usług.

Z kolei klasyfikacja usługi - o której mowa we wniosku - do symbolu PKWiU 70.20.12 skutkować będzie opodatkowaniem podatkiem VAT w stawce określonej w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 22%.

Wskazać należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług zarówno podmiotom gospodarczym (osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej) osobom fizycznym prowadzącym jak i nieprowadzącym działalności gospodarczej. Zatem nie jest słuszne stwierdzenie Wnioskodawcy jakoby opodatkowaniu podatkiem VAT podlegało jedynie świadczenie usług najmu sali gimnastycznej na rzecz podmiotów gospodarczych.

Podkreślenia wymaga fakt, że organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji statystycznych - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Tylko w przypadku prawidłowego zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU możliwe jest rozstrzygnięcie o zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług danego towaru lub usługi.

Tut. Organ nadmienia, iż zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W przypadku jakichkolwiek trudności w ustaleniu właściwego grupowania, może się zwrócić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego).

Niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług najmu sali sportowej. Rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania opłat medialnych przedszkola zostało wydane w dniu 24 października 2008 r. w interpretacji nr ILPP1/443-733/08-3/MK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl