Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-695/08-3/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2008 r. (data wpływu 9 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 października 2008 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina w dniu 28 maja 2008 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa, w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zadanie "Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury publicznych szkół i uczelni artystycznych". Nazwa ww. zadania "Remont...".

Jest to zadanie polegające na remoncie generalnym istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych, posadzki parteru oraz podłogi piętra budynku. Planowane jest również malowanie ścian i sufitów, remont kominków, wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie elewacji budynku, docieplenie budynku itp. Celem projektu jest także zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej, polegające na naprawie nawierzchni boiska asfaltowego i położenie nowej warstwy ścieralnej, ogrodzenie terenu wokół świetlicy, odtworzenie nawierzchni trawiastej terenu oraz budowa chodnika. Plan zakłada także budowę placu zabaw, ogrodzenie terenu, a także zakup wyposażenia placu zabaw oraz wyposażenia świetlicy.

Wykonawca ww. projektu zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i będzie on podatnikiem podatku od towarów i usług. Świetlica wiejska w X jest własnością Gminy i po zakończeniu zadania ma być obiektem kulturalnym, służącym całej społeczności Gminy, nie przynoszącym dochodów Gminie.

Gmina korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) i nie będzie mogła zaliczyć sobie podatku naliczonego, związanego z planowaną realizacją inwestycji, do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca zatem nie ma żadnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy będąc podatnikiem podatku VAT Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towaru i usług w systemie tego podatku lub poza nim, realizując inwestycję w ramach Programu "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego", polegającą na generalnym remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości X wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową placu zabaw.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnik ma więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepis ten stanowi jednak, iż tylko w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Wnioskodawca podkreśla, że nie będzie prowadził działalności opodatkowanej podatkiem VAT, realizacji której służyć będą poniesione przez Gminę wydatki inwestycyjne, polegające na generalnym remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zakupie wyposażenia, zagospodarowaniu terenu przyległego do świetlicy oraz budowie placu zabaw. Nie ma zatem możliwości odzyskania w systemie podatku VAT, podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji tej inwestycji.

Gmina, stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od tego podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina korzystając ze zwolnienia swoich dochodów od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie ma prawnych możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów dla celów rozliczenia tego podatku, czyli nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poza systemem tego podatku poprzez zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej oraz kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie gminnym) oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych zamierza realizować projekt pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową placu zabaw" finansowany ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa, w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainteresowany zaznacza, iż świetlica wiejska jest własnością Gminy i po zakończeniu zadania będzie stanowić obiekt kulturalny, służący całej społeczności, nie przynoszący dochodów Gminie. Wnioskodawca podkreśla, że nie będzie prowadził w tym zakresie działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, wydatki inwestycyjne poniesione przez Gminę w ramach realizacji ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Ponadto, stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina zatem nie może również zaliczyć nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku w zakresie dochodów, o których mowa wyżej.

Reasumując, należy stwierdzić, że przedmiotowy projekt "Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową placu zabaw" dotyczy inwestycji, która będzie służyła realizacji zadań własnych Gminy, wynikających z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, czyli czynności zwolnionych od podatku na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. wyżej rozporządzenia. Wobec tego Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do realizacji tejże inwestycji. Ponieważ Gmina nie może zaliczyć nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów, zatem nie będzie miała również innych możliwości odzyskania tego podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl