Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-682/08-5/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana... przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 9 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2008 r. Pan... w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Pismem z dnia 1 lipca 2008 r. nr TP-1/0711-8/08 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu - działając na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego - przekazał ww. wniosek do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz pismem z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.) w zakresie doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca świadczy usługi z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej. W skład świadczonych usług wchodzą m.in. masaże ręczne lecznicze i kosmetyczne, masaże wodne, hydromasaże, a także światłolecznictwo. Zdaniem Zainteresowanego powyższe usługi należy zaklasyfikować do następujących grupowań:

1.

działalność fizjoterapeutyczna 85.14A,

2.

działalność paramedyczna 85.14 E,

3.

działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana 85.14 F,

4.

praktyka lekarska 85.12 Z,

5.

działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna 85.14 D.

Z informacji zawartych w uzupełnieniu do złożonego wniosku wynika, iż usługi polegające na fizykoterapii, masażu leczniczym (medycznym), kinezyterapii sklasyfikowane są do PKWiU 85.14.13-00.00.

Natomiast pozostałe usługi sklasyfikowane są w PKWiU następująco:

1.

masaż ręczny leczniczy 85.14.13-00.10,

2.

masaż ręczny kosmetyczny 93.04.10-00.00,

3.

masaż wodny 93.04.10-00.00,

4.

hydromasaż 93.04.10-00.00,

5.

światłolecznictwo 85.14.13-00.10,

6.

usługi rehabilitacji 85.14.13-00.10,

7.

usługi odnowy biologicznej 93.04.10-00.00.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować wymienione wyżej usługi.

2.

Jaką stawką podatku VAT należałoby opodatkować usługi światłolecznictwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi światłolecznictwa nie są to usługi w zakresie solarium, które podlegają stawce 22%, natomiast usługi masażu leczniczego oraz usługi sauny i masaży wodnych zaliczane są do usług zwolnionych od podatku VAT.

Zainteresowany wyjaśnia, iż będzie wykonywał praktyki lecznicze prywatne, a usługi które będzie świadczył pacjentom nie zawsze będą poparte skierowaniem od lekarza specjalisty. Fizykoterapia zaliczana jest do praktyk lekarskich, a więc podlega - jak stwierdza Zainteresowany - zwolnieniu od podatku. Wnioskodawca zaznacza jednak, iż nie posiada tytułu lekarskiego.

W opinii Strony, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei w myśl art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Pod pozycją 152 tego załącznika - jak wyjaśnia Zainteresowany - wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 85, tj. "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wnioskodawca wskazał, iż zamierza świadczyć usługi fizykoterapii, masażu leczniczego (medycznego), kinezyterapii, masażu ręcznego leczniczego, światłolecznictwa, usług rehabilitacji, które klasyfikuje do grupowania PKWiU 85.

Natomiast do grupowania PKWiU 93, Wnioskodawca klasyfikuje pozostałe z usług, które zamierza świadczyć, tj. masaż ręczny kosmetyczny, masaż wodny, hydromasaż oraz usługi odnowy biologicznej.

Wobec powyższego należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku tym pod pozycją 152 wymienione zostały usługi określone symbolem PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku. Jednocześnie w objaśnieniach do załącznika nr 3 w pkt 2 zawarto stwierdzenie, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 9 tego załącznika wymienione zostały usługi określone symbolem PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z zestawienia tych dwóch regulacji wynika, że jeśli przedmiotowe usługi znalazły się już w załączniku nr 4 jako usługi zwolnione od podatku VAT, nie ma zastosowania do nich stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż usługi sklasyfikowane przez Zainteresowanego w grupowaniu PKWiU 85, do których Wnioskodawca zaliczył również światłolecznictwo, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Z kolei odnośnie pozostałych usług, które zamierza świadczyć Zainteresowany, sklasyfikowanych przez niego do grupowania PKWiU 93 zauważyć należy, iż prawodawca nie umieścił ich ani w załączniku nr 3, ani nr 4 do ustawy o VAT stąd też podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. stawką 22% VAT wynikającą z uregulowań cyt. powyżej art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Należy ponadto zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane przez Wnioskodawcę w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl