Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-675/08-2/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

1.

Wnioskodawca - spółdzielnia mieszkaniowa posiada zasoby mieszkaniowe wybudowane i zasiedlone po raz pierwszy przed rokiem 1997. Ustawa o podatku od towarów i usług od 1 maja 2004 r. w art. 7 ust. 1 pkt 5 objęła opodatkowaniem ustanawianie spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, przekształcanie spółdzielczych praw oraz ustanawianie odrębnej własności. Spółdzielnia ustanawia po 1 maja 2004 r. spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, na mieszkania zasiedlone nie po raz pierwszy, zgodnie z art. 13, 14 i 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Czynność ta zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT została objęta opodatkowaniem ale stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest zwolniona od podatku. W przypadku dokonania po 1 stycznia 2008 r. ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności (zgodnie z art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) w związku z wygaśnięciem art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o VAT, czynność ta podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7%, gdy nie minęło 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 43 ust. 7), przy zachowaniu warunku, że lokal spełnia warunki określone w definicji budownictwa społecznego. Podatek jest liczony od różnicy między wartością rynkową lokalu, a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszonego o kwotę podatku. Art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przewiduje zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 2.

Budynki mieszkalne Spółdzielni wybudowane zostały najpóźniej do roku 1997, a więc minął okres 5 lat od zakończenia budowy, nie przysługiwało prawo obniżenia podatku VAT, ulepszenia dokonane w budynkach nie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tychże lokali.

2.

Do dnia 30 lipca 2007 r. Spółdzielnia przekształcała spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, ustanowione po 1 maja 2004 r., zasiedlone nie po raz pierwszy, na spółdzielcze własnościowe prawa do lokali przy zastosowaniu stawki 0% (art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. c). Po 30 lipca znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wykreśla możliwość ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych. Po 1 stycznia 2008 r. tak przekształcone spółdzielcze prawo do lokalu na wniosek członka zgodnie z art. 17 14 przenoszone jest w odrębną własność.

3.

Spółdzielnia uznaje roszczenia osób uprawnionych do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadkach określonych w art. 13 i art. 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przenosząc na ich rzecz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Po dniu 1 stycznia 2008 r. uprawniony członek, któremu przypadło lokatorskie prawo do lokalu występuje zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z wnioskiem o ustanowienie wyodrębnionej własności.

Spółdzielnia do 30 lipca 2007 r. przekształcała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ustanowione po 1 maja 2004 r. na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy zastosowaniu stawki 0% (art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. c). Po 30 lipca 2007 r. znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wykreśliła możliwość ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokalu.

Po dniu 1 stycznia 2008 r. tak przekształcone prawo spółdzielcze własnościowe przenoszone jest w odrębną własność. Do tej formy przekształcenia nie znajduje zastosowania art. 29 ustawy o VAT, a więc nie ma też zastosowania wyłączenie ze zwolnienia od podatku z art. 43 ust. 7 ustawy i ustanowienie wyodrębnionej własności objęte jest zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekształcenie po 1 stycznia 2008 r. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ustanowionego po 1 maja 2004 r. w odrębną własność, zasiedlonego nie po raz pierwszy może korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla towarów używanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy ustanawianiu na rzecz członka po 1 stycznia 2008 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, zasiedlonego nie po raz pierwszy, a ustanowionego po 1 maja 2004 r. można zastosować zwolnienie od podatku VAT, jako dostawę towaru używanego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, przy spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 2 i ust. 6.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy o VAT - jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Natomiast w myśl art. 153 ust. 2 - przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Powołany przepis wyłącza spod działania ustawy o podatku od towarów i usług przekształcenie praw lokatorskich w prawo własności, jeżeli łącznie zostały spełnione dwa warunki, a mianowicie ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

Celem tego przepisu jest wyłączenie spod ustawy przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, w odniesieniu do tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali zostały ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i które zostały zasiedlone przed tą datą.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność jeżeli ustanowienie tego prawa nastąpiło po 30 kwietnia 2004 r.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących, przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, należy rozumieć, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy, budynki, budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Jednak ustawodawca powołał w treści ww. przepisu zastrzeżenie w postaci art. 43 ust. 1 pkt 10, które związane jest z przepisem art. 43 ust. 7 i art. 29 ust. 8. Z powyższych przepisów wynika, że do obiektów budownictwa mieszkaniowego nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 tylko przepisy zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Stosownie natomiast do art. 43 ust. 7 - zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12 cyt. ustawy oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2008 r. czynności przekształcenia lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych w odrębną własność opodatkowane są 7% stawką VAT.

W związku z powyższym, w przypadku gdy pierwsze ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miało miejsce po 30 kwietnia 2004 r., a przekształcenie przysługującego członkowi prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności następuje przed upływem 5 lat od ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu - przekształcenie to nie może korzystać ze zwolnienia (ani na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, ani art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), lecz podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.

Jak wynika z opisu przedstawionego we wniosku Spółdzielnia Mieszkaniowa przenosi na rzecz członków Spółdzielni prawo własności w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Budynki, w których znajdują się ww. lokale zostały wybudowane i zasiedlone po raz pierwszy w roku 1997.

Reasumując, dla czynności przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność zasiedlonego po raz pierwszy przed 1 maja 2004 r. w sytuacji, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miało miejsce przed 1 maja 2004 r. zastosowanie znajdzie wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku gdy pierwsze ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło po dniu 30 kwietnia 2004 r., przekształcenie tego prawa w odrębną własność - zgodnie z art. 41 ust. 12 cyt. ustawy oraz § 5 ust. 1a ww. rozporządzenia - podlegać będzie opodatkowaniu obniżoną do 7% stawką podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl