Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-579/08-7/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismami: z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) oraz z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 2 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższy wniosek uzupełniono pismami: z dnia 8 sierpnia 2008 r. oraz z dnia 27 sierpnia 2008 r. o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów art. 88 ust. 3a pkt 2 (po znowelizowaniu od 1 stycznia 2008 r.) oraz art. 43 i załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług przedstawił (w uzupełnieniu) następujący stan faktyczny.

Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest handel hurtowy AGD. Zainteresowany zawarł z kontrahentami (odbiorcami towarów) umowy handlowe. Strony umów uzgodniły wspólną strategię marketingową, której realizacja poprzez zwiększenie ilości sprzedawanych towarów przyniesie korzyści zarówno sprzedającemu jak i kupującemu. Umowy te zawierają między innymi element motywacyjny, zachęcający do dalszej współpracy. W umowach zawarto zapis, że z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów w ciągu okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, kupujący otrzyma premię pieniężną (bonus). Wysokość premii jest ustalana procentowo i jest ruchoma, uzależniona od wartości netto sprzedanych przez Spółkę towarów. Premia nie jest związana z konkretną dostawą towarów dokonaną przez Spółkę na rzecz kupującego, lecz jest wynikiem wszystkich dostaw dokonanych w danym okresie, tj. miesiącu, kwartale, półroczu lub roku. W związku z tym, premia pieniężna naliczana jest miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w zależności od warunków umowy zawartej z kontrahentami.

Zatem, kwoty (wypłacane premie) nie pomniejszają obrotu, ceny i nie można ich powiązać z konkretną dostawą. Premia nie jest otrzymywana ani za dobrą współpracę ani za terminowe płatności. Podstawą wypłacanych kwot jest osiągnięcie określonego poziomu obrotów. Kwota premii obliczana jest procentowo pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego poziomu obrotów (różne procenty do różnych poziomów obrotów). Premia nie jest stała.

Wnioskodawca w związku z otrzymywaniem od kontrahentów zarówno faktur VAT jak i not za ww. premię ma wątpliwość czy stanowisko jakie zajmuje jest prawidłowe, tym samym wskazuje na następujące interpretacje indywidualne: z dnia 29 lutego 2008 r., nr IPPP1/443-193/08-2/AP oraz z dnia 23 kwietnia 2008 r., nr ILPP2/443-88/08-2/GZ, a także na wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06.

Na fakturach otrzymywanych przez Wnioskodawcę dokumentach (faktury VAT, noty), widnieją następujące treści określające ww. premię:

- premia pieniężna za osiągnięcie obrotu,

- bonus,

- rabat retrospektywny,

- premia pieniężna za rozwój sieci i przewidywany wzrost sprzedaży,

- usługi marketingowe dotyczące intensyfikacji wzajemnych obrotów w zamian za wynagrodzenie w formie:

* bonus bezwarunkowy-rozliczany miesięcznie od obrotu netto,

* bonus warunkowy-rozliczany rocznie od obrotu netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy prawidłowym jest wystawianie faktury VAT za premie.

2.

Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje ww. przepisy i czy ma prawo w przypadku otrzymania faktur VAT za premie pieniężne odliczyć podatek VAT na zasadach ogólnych.

Zdanie Wnioskodawcy:

Mimo różnych interpretacji, Zainteresowany traktuje premię pieniężną jako wynagrodzenie za swoistą usługę intensyfikacji sprzedaży, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Tym samym Wnioskodawca odlicza podatek VAT od otrzymanych faktur VAT za premie pieniężne oraz nalicza podatek do wystawianych przez siebie faktur VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów (na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy) należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Tak więc, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Powyższa definicja jest znacznie szersza niż definicja usług zawarta w klasyfikacjach statystycznych, czy też zwyczajowa (słownikowa) i obejmuje nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale także transakcje niewymagające aktywnego działania usługodawcy np. powstrzymanie się od czynności, tolerowanie pewnych stanów. Powyższe jest zgodne również z cywilistycznym rozumieniem świadczenia składającego się na istotę usługi. Jak wskazano w art. 353 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Należy zwrócić również uwagę, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega każde świadczenie usług na rzecz innego podmiotu, w zamian za wykonanie których jest wypłacane wynagrodzenie. Konieczne jest istnienie stosunku prawnego pomiędzy usługobiorcą oraz usługodawcą, w wykonaniu którego następuje świadczenie wzajemne. Zatem z zaistniałego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi płynąć bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Artykuł 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podejmują różnorodne działania w celu zwiększenia sprzedaży. Jednym ze sposobów jest przyznawanie premii pieniężnej nabywcom. Premia nie ma charakteru dobrowolnego, ale jest uzależniona od zachowania kupującego. Dostawca realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której nabywca decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników. Istotne jest stwierdzenie czy wypłacona premia dotyczy konkretnej dostawy, czy odnosi się do wszystkich dostaw w określonym czasie. Premia pieniężna, która ma związek z konkretną dostawą (nawet jeżeli została udzielona po dokonaniu zapłaty) powinna być traktowana jako rabat, w myśl art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy. Natomiast w sytuacji, gdy wypłacana jest z tytułu uzyskania bądź przekroczenia w danym okresie rozliczeniowym obrotów w określonej wysokości lub terminowego uregulowania płatności wobec dostawcy towaru, nie można uznać, że jest związana z konkretną dostawą. Należy ją traktować jako zapłatę za świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł z kontrahentami (odbiorcami towarów) umowy handlowe z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów w ciągu okresu rozliczeniowego, tj. miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Wysokość premii ustalana jest procentowo i jest ruchoma, uzależniona od wartości netto sprzedanych przez Wnioskodawcę towarów. Premie nie są związane z konkretną dostawą dokonaną przez Zainteresowanego na rzecz kupującego, lecz jest wynikiem wszystkich dostaw towarów dokonanych w danym okresie. Zatem, Wnioskodawca wypłacając premię pieniężną nagradza kupującego za nabycie określonej ilości towarów, a w konsekwencji, nagradza za lojalność, tj. za to, że kupujący nabywa towary od niego, a nie od jego konkurentów. Zatem pomiędzy stronami tworzy się więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Wnioskodawca wskazuje, iż wypłacana premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą (dostawami), zatem nie można traktować jej jako rabat, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na wartość tej dostawy i w efekcie nie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Wypłacenie przedmiotowych premii pieniężnej powinno zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, fakturą VAT spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Tym samym prawidłowym jest wystawienie faktury dla udokumentowania otrzymanej premii pieniężnej.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie bonusy są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to przesłanki zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy są spełnione.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 r., nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Jednakże, należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie przytoczony przepis nie znajduje zastosowania, z uwagi na fakt zakwalifikowania opisanych we wniosku czynności do usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, jeżeli premii pieniężnych przyznawanych przez Wnioskodawcę, nie można przyporządkować do konkretnych dostaw i nie stanowią one rabatu zmniejszającego obrót, to zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy stanowią zapłatę za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku. W związku z tym nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy. Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców, pod warunkiem niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zaznacza się, iż posługiwanie się na fakturze pojęciem rabat retrospektywny lub usługa marketingowa wskazuje na inny charakter otrzymywanych kwot i powoduje niezgodność treści z istotą przedmiotowych należności. Dlatego też konieczne jest posługiwanie się jednolitym nazewnictwem w przypadku premii pieniężnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl