Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-553/08-2/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu: 28 maja 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest dystrybutorem samochodów oraz części zamiennych i akcesoriów do samochodów marki X. Wnioskodawca zawarł umowę o autoryzowaną dystrybucję ze Spółką X z siedzibą w X, która jest generalnym importerem samochodów, części zamiennych i akcesoriów do samochodów marki X. Towary oferowane przez Wnioskodawcę są każdorazowo kupowane od X Sp. z o.o. na podstawię odrębnie zawieranych umów kupna - sprzedaży.

X Sp. z o.o. w celu zoptymalizowania procesu dystrybucji oraz zwiększenia sprzedaży towarów oferowanych przez tę Spółkę zobowiązał dystrybutorów do podejmowania w tym zakresie różnorodnych czynności o charakterze marketingowo - promocyjno - reklamowym. Było regułą, iż X wręcz wprost określał, podjęcia jakiego rodzaju czynności oczekuje od dystrybutorów, którzy byli związani takimi sugestiami. W zamian za osiągnięcie w danym okresie wyznaczonych celów sprzedaży dystrybutorom przysługiwało wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Do dnia 31 grudnia 2007 r. fakt wykonania czynności i otrzymania wynagrodzenia Wnioskodawca potwierdzał fakturą VAT.

Od dnia 1 stycznia 2008 r., w celu zwiększenia autonomii dystrybutorów, X zmienił zasady ich wynagradzania za realizację celów w zakresie wzrostu efektywności sprzedaży. Zgodnie z nowym regulaminem Wnioskodawca jest premiowany (w formie pieniężnej) za osiągnięcie w danym okresie wyznaczonego celu sprzedaży. W przypadku samochodów celem tym jest zbyt określonej ilości pojazdów. W przypadku części zamiennych, akcesoriów i usług serwisowych - określona wartość obrotu z tego tytułu. Uznaniu Wnioskodawcy pozostawiony został sposób osiągnięcia tych celów. X zrzekł się bezpośredniego wpływu na podejmowane przez Wnioskodawcę działania w tym zakresie. Ciężar oraz związane z tym ryzyko doboru adekwatnych do sytuacji środków spoczywa na Wnioskodawcy. Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium przyznania i wypłaty premii jest osiągnięcie wyznaczonego na dany okres celu sprzedaży, może zdarzyć się czysto hipotetycznie, iż premia zostanie wypłacona także mimo niepodjęcia przez Wnioskodawcę żadnych czynności dla osiągnięcia celu. Tym samym, premie są uniezależnione od tego czy i jakie czynności podjął Wnioskodawca dla zrealizowania celu objętego premiowaniem. Podkreślenia wymaga fakt, iż co do zasady wynagrodzenie za podjęcie działań umożliwiających osiągnięcie celów sprzedaży przysługuje Wnioskodawcy jedynie w razie osiągnięcia celów. W przypadku, gdy mimo podjęcia określonych czynności cele te nie zostaną zrealizowane, wynagrodzenie nie jest wypłacane (umowa rezultatu). Tym samym, nie zostaje wystawiona faktura VAT.

X Sp. z o.o. uzyskała interpretację indywidualną, zgodnie z którą wypłacane dystrybutorom premie za zrealizowanie okresowych celów sprzedaży jako niezwiązane z jakimikolwiek czynnościami wykonywanymi przez dystrybutorów w charakterze podatników VAT, nie stanowią kwot należnych z tytułu sprzedaży w rozumieniu art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług i nie powinny być obciążane podatkiem w sposób, o którym mowa w przytoczonym wyżej przepisie, a X Sp. z o.o. nie uzyskuje prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy. Mając na uwadze rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących premii pieniężnych pomiędzy wyrokami wydanymi przez NSA oraz WSA w Warszawie, a wykładnią dokonaną przez Ministerstwo Finansów Wnioskodawca zastosował się do interpretacji uzyskanej przez X Sp. z o.o. i obecnie wystawia jedynie noty i nie nalicza podatku VAT.

Wnioskodawca ma jednak wątpliwości, co do słuszności swojego zachowania. Między nim a X Sp. z o.o. istnieje stosunek prawny, który stanowi podstawę (zobowiązanie do) dokonywania przez Wnioskodawcę pewnych czynności, nawet jeżeli nie zostały one sprecyzowane. W opinii Strony, istnieje bezpośredni związek między wypłacanymi premiami, a ewentualnie podjętymi przez Wnioskodawcę działaniami. W efekcie można domniemywać, że spełniony jest warunek odpłatności, a u Wnioskodawcy występuje czynność podlegająca opodatkowaniu, a co za tym idzie istnieje podstawa do dokumentowania rozpatrywanej operacji fakturą VAT.

Z analizy przepisów wynika, iż świadczenie usług (za wyjątkiem ściśle określonego przypadku opisanego w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy jest wykonywane odpłatnie. W ustawie o podatku od towarów i usług nie określono expresis verbis, co należy rozumieć pod pojęciem odpłatności (wynagrodzenia), które powoduje, że świadczenie usług staje się czynnością opodatkowaną. Przyjmuje się zatem, że odpłatność ma miejsce wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem, będącym świadczeniem wzajemnym. Wydający interpretację indywidualną dla X Sp. z o.o. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. nie dopatrzył się bezpośredniego związku pomiędzy działaniem dystrybutorów, a otrzymywanym wynagrodzeniem. Wypłata premii pieniężnej na rzecz Wnioskodawcy uzależniona jest od osiągnięcia wyznaczonego na dany okres celu sprzedaży. Wypłata premii, zdaniem wskazanego organu, ma charakter dobrowolny i nie rodzi obowiązku wystawienia faktury zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

Wątpliwość Wnioskodawcy wynika z tego, że osiągnięcie wyznaczonego celu sprzedaży rodzi roszczenie Zainteresowanego o wypłatę premii oraz zwiększa sprzedaż opodatkowaną X Sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, iż w przedstawionym stanie faktycznym, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymywane premie za zrealizowanie okresowych celów sprzedaży, jako nie związane z określonymi czynnościami wykonywanymi przez Zainteresowanego w charakterze podatnika VAT, nie są traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W związku z tym, nie powinny one być obciążane podatkiem VAT w sposób, o którym mowa w rzeczonym przepisie. Jednocześnie fakt otrzymania przez Wnioskodawcę premii pieniężnej nie musi być dokumentowany fakturami VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, opartym na interpretacji indywidualnej dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, otrzymywane premie za zrealizowanie okresowych celów sprzedaży, jako nie związane z określonymi czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę w charakterze podatnika VAT, nie powinny być traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. W związku z tym, nie powinny one być obciążane podatkiem od towarów i usług w sposób, o którym mowa w rzeczonym przepisie. Jednocześnie fakt otrzymania przez Wnioskodawcę premii pieniężnej nie musi być dokumentowany fakturami VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powołanych przepisów wynika, że tak szerokie określenie pojęcia odpłatnego świadczenia usług powoduje, że obejmuje ono nie tylko usługi wymienione w klasyfikacjach statystycznych, ale także szereg innych czynności, dotyczących zarówno transakcji polegających na czynnym, jak również biernym działaniu podatnika. Świadczeniem usług jest również każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Należy zauważyć, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega każde świadczenie usług na rzecz innego podmiotu w zamian za wykonanie których jest wypłacane wynagrodzenie. Konieczne jest bowiem istnienie stosunku prawnego pomiędzy usługobiorcą oraz usługodawcą, w wykonaniu którego następuje świadczenie wzajemne. Zatem z zaistniałego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi płynąć bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży, w efekcie których wypłacane są nabywcom tzw. premie pieniężne. Skutki podatkowe wypłacania premii pieniężnych zależne są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone,

* w przypadkach, gdy dotyczą konkretnej dostawy, nawet jeżeli są to premie wypłacone po dokonaniu zapłaty, powinny być traktowane jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ mają bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzą do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

* w sytuacjach, gdy odnoszą się do dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, a premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, wówczas należy uznać, że wypłacone premie pieniężne związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego takie premie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymuje premie pieniężne za osiągnięcie wyznaczonego na dany okres celu sprzedaży. Premie te nie dotyczą konkretnych dostaw, tylko całości obrotów uzyskanych w danym okresie. W takim przypadku, należy uznać, iż premie pieniężne są ściśle uzależnione od osiągnięcia określonej w umowie wartości obrotu, a więc określonego zachowania dystrybutora. Wobec tego, należy stwierdzić, że istnieje stosunek prawny pomiędzy usługobiorcą oraz usługodawcą, w wykonaniu którego następuje świadczenie wzajemne. Wypłacana premia stanowi rodzaj wynagrodzenia dla dystrybutora za odpłatnie świadczone na rzecz nabywcy usługi. Należy podkreślić, że czynności, w których występuje pomiędzy stronami transakcji świadczenie wzajemne (relacja zobowiązaniowa) stanowią bez wątpienia świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%. W świetle art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, opodatkowaniu podstawową stawką podlegają również towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Na podstawie zapisu art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej te elementy, które zostały wymienione w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.

Dla wypełnienia dyspozycji art. 106 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15, powinien udokumentować fakt otrzymania premii pieniężnej wystawiając fakturę VAT. Należy zaznaczyć, że wypłacone wynagrodzenie stanowi, po stronie otrzymującego premię pieniężną, czynność skutkującą powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Obowiązek odprowadzania podatku VAT należnego w związku ze świadczeniem określonych usług ciąży bowiem na dystrybutorze otrzymującym premię.

Z powyższych unormowań wynika zatem, iż otrzymanie wynagrodzenia za świadczone usługi podlega opodatkowaniu wg stawki podatku w wysokości 22% oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - dystrybutora - faktury VAT na rzecz nabywcy usług - wypłacającego to świadczenie pieniężne.

Nadmienia się, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl