Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lipca 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-522/10-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2010 r. (data wpływu 10 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2010 r. (data wpływu 5 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT. W dniu 5 lipca 2010 r. przedmiotowy wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Gmina w ramach RPO realizuje inwestycję pt. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu poprzez remont renesansowego ratusza wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

W ramach realizowanej inwestycji na terenie lubańskiego ratusza, wpisanego do rejestru zabytków, pod nadzorem konserwatora zabytków, będą prowadzone prace budowlane, takie jak: roboty remontowe, elewacyjne, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalacyjne elektryczne, izolacyjne, roboty w zakresie stolarki budowlanej, wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów, roboty przy wznoszeniu rusztowań.

W ramach realizowanej inwestycji zostaną również przeprowadzone prace, których przedmiotem będzie renowacja i odtworzenie architektonicznych elementów elewacji (trzech portali i kamiennego obramienia tarczy zegarowej) oraz wewnętrznych elementów kamiennych znajdujących się w i na budynku Ratusza wpisanego do rejestru zabytków. Zakres tych prac został szczegółowo opisany z załączonych do wniosku: "Programie prac konserwatorskich trzech kamiennych portali i kamiennego obramowania tarczy zegarowej" oraz "Programie prac konserwatorskich wewnętrznych elementów kamiennych znajdujących się w budynku Ratusza".

Zakres prac ma na celu poprawę stanu technicznego (zahamowanie postępujących procesów destrukcyjnych, usunięcie skutków destrukcji, ograniczenie podatności elementów na wpływ czynników zewnętrznych) zabytkowego Ratusza. W trakcie prac będą przeprowadzane badania poszczególnych elementów (m.in. pod kątem pozostałości polichromii, stopnia zasolenia i rodzaju występujących nawarstwień). Wszelkie prace konserwatorskie będą prowadzone przez wykwalifikowany personel pod nadzorem dyplomowanych konserwatorów rzeźby kamiennej.

Po zakończeniu prac będzie sporządzona dokumentacja przeprowadzonych prac konserwatorskich.

W złożonym w dniu 5 lipca 2010 r. uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany oświadczył, iż dla opisanych we wniosku prac polegających na renowacji i odtworzeniu architektonicznych elementów elewacji oraz wewnętrznych elementów kamiennych wykonawca wyłoniony przez Gminę zastosuje klasyfikację PKWiU 92.52.12.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do prac polegających na renowacji i odtworzeniu architektonicznych elementów elewacji (kamiennych portali i obramienia tarczy zegarowej) oraz wewnętrznych elementów kamiennych, wykonywanych pod nadzorem konserwatora zabytków przez personel uznany za właściwy do wykonywania tego rodzaju prac, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Zdaniem Wnioskodawcy, do prac renowacyjnych i odtworzeniowych architektonicznych elementów Ratusza należy zastosować stawkę VAT "zwolnione" traktując je jako usługi konserwacji zabytków architektury oraz dzieł sztuki.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.04. 54.535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że z zastosowaniem wyjątków określonych w przedmiotowej ustawie stawka podatku wynosi 22%. Stosowanie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tegoż załącznika zawarto usługi związane z kulturą (PKWiU ex 92), w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania, usługi związane z rekreacją i sportem, z wyłączeniem przypadków wymienionych w podpunktach od 1 do 8 punktu 11 załącznika nr 4.

W związku z tym, iż usługi ochrony zabytków nie zostały objęte wyłączeniem, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU usługi ochrony zabytków sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 92.52.12-00.00, a w ich zakresie mieszczą się usługi:

1.

konserwacji oraz rekonstrukcji zniszczonych dzieł sztuki (obrazów, mebli i innych elementów stolarki artystycznej, rzeźb itp.),

2.

konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej lub drewnianej (z wyjątkiem prac budowlanych),

3.

sporządzania odpowiedniej dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie zabytków, dotyczącej prac wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz nadzór konserwatorski i konsultacje dotyczące wykonywania ww. prac.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści art. 8 ust. 3 ustawy wynika, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stosownie do treści powołanych przepisów każde świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, uznawane jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, za usługę. Ta z kolei, w przypadku gdy jest odpłatna, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, a obowiązek zaklasyfikowania do właściwego grupowania statystycznego świadczonych usług, spoczywa na Wnioskodawcy.

Zasadą jest, iż zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej - (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych - Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w którym pod pozycją 11 zostały wymienione usługi objęte symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1.

usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.

usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.

wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6.

działalności agencji informacyjnych,

7.

usług wydawniczych,

8.

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Użycie w załączniku danej grupy "ex" oznacza, że obniżona stawka podatku lub zwolnienie od podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usługi należącej do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce nazwa usługi. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik. Zgodnie z przepisem § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) dla celów podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina realizuje inwestycję pt. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu poprzez remont renesansowego ratusza wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

W ramach realizowanej inwestycji na terenie ratusza, który jest wpisany do rejestru zabytków, będą prowadzone prace budowlane, takie jak: roboty remontowe, elewacyjne, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalacyjne elektryczne, izolacyjne, roboty w zakresie stolarki budowlanej, wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów, roboty przy wznoszeniu rusztowań. W ramach realizowanej inwestycji zostaną także przeprowadzone prace, których przedmiotem będzie renowacja i odtworzenie architektonicznych elementów elewacji (trzech portali i kamiennego obramienia tarczy zegarowej) oraz wewnętrznych elementów kamiennych znajdujących się w i na budynku Ratusza.

Zakres prac ma na celu poprawę stanu technicznego (zahamowanie postępujących procesów destrukcyjnych, usunięcie skutków destrukcji, ograniczenie podatności elementów na wpływ czynników zewnętrznych) zabytkowego Ratusza. Wszelkie prace konserwatorskie będą prowadzone przez wykwalifikowany personel pod nadzorem dyplomowanych konserwatorów rzeźby kamiennej.

Dla opisanych wyżej prac polegających na renowacji i odtworzeniu architektonicznych elementów elewacji oraz wewnętrznych elementów kamiennych wykonawca zastosuje klasyfikację PKWiU 92.52.12.

Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa oraz zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi, sklasyfikowane przez wykonawcę ww. prac w grupowaniu PKWiU 92.52.12, będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku z pozycją 11 załącznika nr 4 do ustawy.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usługi będącej przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis zdarzenia przyszłego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl