Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-473/11-4/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2011 r. (data wpływu 18 marca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2011 r. (data wpływu 18 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Promocja walorów turystycznych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Promocja walorów turystycznych". Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 maja 2011 r. o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego oraz podpis drugiej osoby umocowanej do podpisywania wniosków w imieniu Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X (dalej: Stowarzyszenie) jest stowarzyszeniem, którego głównym celem jest rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii na terenie swojego działania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Statut Stowarzyszenia nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej stąd też nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów usług.

Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania i złożyło wniosek o przyznania pomocy Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pn. "Promocja walorów turystycznych".

W świetle interpretacji Komisji Europejskiej KE z dnia 13 stycznia 2009 r. dot. art. 71 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego. w tym m.in. gmin, stowarzyszeń gmin, instytucji kultury.

W związku z powyższą interpretacją KE, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz faktem wnioskowania i realizacji operacji przez Stowarzyszenie, które nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i realizując powyższy projekt nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, a więc podatek VAT w zakresie realizowanego projektu jest kosztem kwalifikowanym.

W piśmie z dnia 16 maja 2011 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że Stowarzyszenie złożyło wniosek pn. "Promocja walorów turystycznych" o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Głównym celem operacji jest promocja walorów turystycznych obszaru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i Powiatu na trasie rajdu konnego poprzez kolportaż ulotek tematycznych. Planowany cel jest zgodny z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, celem osi 4: budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców. Przedmiot operacji zgodny jest również z wizją rozwoju obszaru objętego LSR, który sformułowano następująco: "Obszar silnie gospodarczo i społecznie, przyjazny i otwarty dla ludzi, aspirujący do trwałego i zrównoważonego rozwoju w oparciu o walory turystyczno-rekreacyjne oraz zasoby społeczne i gospodarcze, a przez to poprawiający jakość życia mieszkańców." Cel ten wpisuje się również w cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny Nr 1 "Rozszerzanie zrównoważonej działalności społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki i ochrony zasobów", w tym w cel szczegółowy 1.2 "Wspieranie przyjaznej dla środowiska działalności gospodarczej społecznej na potrzeby turystyki i mieszkańców, co przyczynia się do osiągnięcia Przedsięwzięcia I. Najpierw turystyka."

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poznawanie, utrwalanie i propagowanie historii miasta i regionu, inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych w dziedzinie aktywnego wypoczynku, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Podstawowym założonym efektem przeprowadzenia rajdu będzie przeprowadzenie promocji walorów turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania i Powiatu, przez kolportaż ulotek na trasie rajdu, a także popularyzacja jeździectwa i poznawanie historii regionu, kraju oraz tradycji jeździeckich poprzez udział w realizacji inscenizacji historycznych. Istotnym efektem zadania będzie wychowanie w duchu poszanowania przyrody oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku, a także poprawianie umiejętności jeździeckich oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników.

Projekt realizowany jest w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia. Realizuje ono swoje cele m.in. poprzez popularyzację walorów rekreacyjnych i sportowych jeździectwa; organizowanie, współdziałanie, reprezentację i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i innych o charakterze patriotycznym i kawaleryjskim; ochronę przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska oraz propagowanie proekologicznych postaw; realizację działalności wydawniczej, doradczej i szkoleniowej.

Zakup towarów i usług nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponieważ Stowarzyszenie nie ma obowiązku rejestracji podatku od towarów i usług, a tym samym nie jest czynnym podatnikiem tegoż podatku wobec powyższego zakup towarów i usług księgowany jest w koszty w wartości brutto bez odliczenia podatku VAT. Efekty przedmiotowej operacji, tj. ulotki informacyjno-promocyjne udostępniane były nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie nie będąc podatnikiem podatku VAT nie może odliczyć podatek VAT, natomiast uiszczony podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT i realizując przedstawiony projekt nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, a więc podatek VAT w zakresie realizowanego projektu jest kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy, natomiast wyłączenia w art. 88.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Przepis art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie zatem do powyższych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, którego głównym celem jest rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii na terenie swojego działania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Statut Stowarzyszenia nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej stąd też nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania i złożyło wniosek o przyznania pomocy Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pn. "Promocja walorów turystycznych". Podstawowym założonym efektem rajdu będzie przeprowadzenie promocji walorów turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania i Powiatu, przez kolportaż ulotek na trasie rajdu, a także popularyzacja jeździectwa i poznawanie historii regionu, kraju oraz tradycji jeździeckich poprzez udział w realizacji inscenizacji historycznych. Istotnym efektem zadania będzie wychowanie w duchu poszanowania przyrody oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku, a także poprawianie umiejętności jeździeckich oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników. Projekt realizowany jest w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia. Towary i usługi nabywane w ramach projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Efekty przedmiotowej operacji tj. ulotki informacyjno-promocyjne udostępniane były nieodpłatnie.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizowanym projektem. Powyższe wynika z faktu, iż w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. istnienie związku pomiędzy nabytymi towarami i usługami, a wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca nie jest bowiem czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Reasumując, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Promocja walorów turystycznych".

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl