Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-446/08-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu: 28 kwietnia 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- opodatkowania dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych - jest nieprawidłowe,

- udokumentowania dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oraz udokumentowania dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem wraz z małżonką w #189; części prawa użytkowania wieczystego działki oraz w #189; części budynku biurowego trwale posadowionego na gruncie (użytkowanym także na podstawie prawa wieczystego użytkowania) stanowiącym odrębną nieruchomość. Dla wymienionych nieruchomości ustanowiono jedną (wspólną) księgę wieczystą. Współwłasność w #189; części prawa wieczystego użytkowania działki oraz współwłasność #189; części budynku biurowego stanowiącej odrębną nieruchomość Wnioskodawca nabył w roku 1995 - na prawach wspólności ustawowej z żoną - nie w celach odsprzedaży. Budynek zakupiony został w roku 1995 jako towar używany w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) ze stawką zwolnioną. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wówczas nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podatnik nie uzyskiwał obrotu ze sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego właściwym w sprawach podatku VAT jest Urząd Skarbowy W.- Ś. Czynności opodatkowane VAT (usługi) wykonywane były na terenie miejsca położenia nieruchomości, w której udziały w prawie użytkowania wieczystego Wnioskodawca zamierza sprzedać.

Małżonka Wnioskodawcy prowadzi odrębną działalność gospodarczą, jest również podatnikiem podatku VAT i wykonuje czynności podlegające podatkowi od towarów i usług polegające na wynajmie powierzchni biurowej podmiotom gospodarczym.

W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przedmiocie działalności Wnioskodawcy i jego żony podano m.in. wynajem nieruchomości na własny rachunek (obrót nieruchomościami nie jest i nie był przedmiotem działalności Wnioskodawcy i jego żony, a przychodu z sprzedaży innych nieruchomości nie osiągnięto).

Budynek biurowy nie był i nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych oraz nie dokonywano od niego żadnych odpisów amortyzacyjnych. Budynek był używany w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych, zaś działalność gospodarcza nie została zlikwidowana.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów nie było wpisane do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, a odpisy amortyzacyjne nie były dokonywane. Zgodnie z miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania nieruchomość stanowiąca współwłasność Wnioskodawcy przeznaczona jest pod zabudowę.

Wnioskodawca - wspólnie z żoną i pozostałymi współwłaścicielami - jest w trakcie dokonywania podziału nieruchomości na kilka mniejszych działek. Po dokonaniu podziału nieruchomości planuje wspólnie z żoną sprzedać udziały w prawie użytkowania wieczystego 4 powstałych w wyniku podziału działek niezabudowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy sprzedaż wspólnie z małżonką udziałów w prawie wieczystego użytkowania działek niezabudowanych gruntu - przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę - zakupionych w roku 1995 z majątku prywatnego Wnioskodawcy i żony będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

2.

W jaki sposób należy udokumentować czynność sprzedaży udziałów w prawie użytkowania działek niezabudowanych w przypadku uznania tej sprzedaży za czynność podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT, w jakiej wysokości przyjąć podstawę opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy - w przedmiocie pytania 1 - ponieważ udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu został dokonany w roku 1995 z majątku wspólnego Wnioskodawcy i żony nie w celach odsprzedaży, zaś działalność gospodarcza Zainteresowanego i żony nie obejmuje obrotu nieruchomościami to jednorazowa czynność sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek, powstałych w wyniku podziału jednej nieruchomości, nie będzie podlegała podatkowi od podatku od towarów i usług.

Zadaniem Wnioskodawcy - w przedmiocie pytania 2 - w przypadku uznania czynności sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania działek niezabudowanych gruntu za czynność opodatkowaną, Wnioskodawca i żona winni wystawić oddzielne faktury VAT, wykazując jako podstawę opodatkowania połowę kwoty należnej Wnioskodawcy i żonie jako sprzedającym na prawach wspólności majątkowej 1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania działek gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:

- za nieprawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych,

- za prawidłowe w zakresie udokumentowania dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Prawo użytkowania wieczystego uznaje się za prawo rzeczowe o charakterze zbliżonym do prawa własności. Mimo, iż nie zostało ono wymienione odrębnie w art. 5 ust. 1 ustawy, jego zbycie należy traktować jako dostawę towarów.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ustępie 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powyższych przepisów wynika, iż grunty traktowane są jak towar, a ich sprzedaż jak dostawa. Ponadto ustawa o podatku od towarów i usług określa, iż podatnikami podatku VAT są m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Za taką działalność obowiązujący akt prawny uznaje także wykonywanie określonych czynności (dostawy gruntów) w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest współwłaścicielem (wraz z małżonką) w #189; części prawa użytkowania wieczystego działki oraz współwłaścicielem w #189; części budynku biurowego trwale posadowionego na gruncie (użytkowanego także na podstawie prawa wieczystego użytkowania) stanowiącego odrębną nieruchomość. Dla wymienionych nieruchomości ustanowiono jedną (wspólną) księgę wieczystą. Współwłasność w #189; części prawa wieczystego użytkowania działki oraz współwłasność #189; części budynku biurowego Wnioskodawca nabył w roku 1995 nie w celach jego dalszej odsprzedaży. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przedmiocie działalności podano m.in. wynajem nieruchomości na własny rachunek. Działalność gospodarcza objęta wpisem wykonywana jest w budynku położonym na nieruchomości, w której Wnioskodawca ma udziały w prawie użytkowania wieczystego i którą zamierza zbyć. Wnioskodawca wraz z innymi współwłaścicielami wyodrębnił z użytkowanej nieruchomości 4 działki niezabudowane. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość użytkowana wieczyście przeznaczona jest pod zabudowę.

Uwzględniając treść powołanych przepisów oraz stan przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, iż zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego wydzielonych z nieruchomości 4 działek budowanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i wykorzystuje zbywane nieruchomości w działalności (na nich bowiem znajduje się użytkowany budynek biurowy prowadzonej firmy). Zbywane działki nie stanowią zatem majątku prywatnego lecz stanowią element majątku prowadzonej działalności gospodarczej. Dodać również należy, iż dostawa 4 działek budowlanych jest czynnością powtarzalną, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, uznawanej za wykonywanie działalności gospodarczej. W konsekwencji zbycie przez Wnioskodawcę udziału prawa użytkowania wieczystego 4 działek budowlanych skutkuje uznaniem wykonywania czynności określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (dostawa towarów) i winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, podlega opodatkowaniu stawką podatku 22%.

Wnioskodawca dokonując dostawy przedmiotowych gruntów nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W myśl art. 106 ww. ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Mając na względzie fakt, iż Wnioskodawca zbywa udział w prawie użytkowania wieczystego, w związku z powyższym należy sprzedaż działek budowlanych udokumentować fakturą VAT zawierając w dokumencie kwotę (uzyskaną ze sprzedaży) odpowiadającą posiadanemu udziałowi. Analogiczny obowiązek spoczywa na żonie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl