Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-432/08-3/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu Inwestycji Miejskich, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 16 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono w dniu 16 maja 2008 r. o prawidłowy adres organu podatkowego właściwego dla Wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego, tj. Gminy W., powołaną Uchwałą Rady Miejskiej do prowadzenia inwestycji w charakterze inwestora zastępczego w imieniu i na rzecz Gminy W. i jej jednostek organizacyjnych.

Ponadto Wnioskodawca na mocy Uchwały Rady Miejskiej W. uzyskał prawo do prowadzenia działalności w formie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych podmiotów niż Gmina W. W tym zakresie Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP. Z tytułu tej działalności Wnioskodawca uzyskuje przychód i odprowadza podatek VAT.

Zainteresowany realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego W. II etap", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków finansowych Gminy W. Faktury za wykonane prace na obiekcie są wystawiane przez wykonawców na rzecz Wnioskodawcy.

Zadanie polega na rekonstrukcji ogrodu barokowego i wyposażeniu modernizowanego Pałacu S. we W. Użytkownikiem i gospodarzem obiektu po zakończeniu zadania inwestycyjnego będzie Muzeum Miejskie we W. - jednostka samorządowa Gminy W., posiadająca obiekt w ewidencji środków trwałych.

Przyszły użytkownik będzie organizował w obiekcie wystawy i udostępniał go do zwiedzania, z tego tytułu będzie osiągał przychody opodatkowane - sprzedaż biletów, wynajem oraz działalność kawiarni. Muzeum Miejskie jest w tym zakresie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer NIP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu prowadzonej działalności o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach za wykonane prace modernizacyjne na obiekcie Muzeum Miejskiego w ramach zadania pod nazwą "Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego W. II etap", współfinansowanego przez Unię Europejską i Gminę W....

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty podatku VAT zawarte w fakturach za wykonanie prac modernizacyjnych, wystawionych na rzecz Zainteresowanego, nie podlegają odliczeniu, ponieważ jednostka nie prowadzi w tym zakresie działalności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powyższego uregulowania wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym wskazana zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 cyt. ustawy - należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej oraz kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury (...).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Zainteresowany realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego W. II etap", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków finansowych Gminy W. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego, tj. Gminy W., powołaną Uchwałą Rady Miejskiej W. do prowadzenia inwestycji w charakterze inwestora zastępczego w imieniu i na rzecz Gminy W. i jej jednostek organizacyjnych.

W przedmiotowej sprawie - jak wskazuje Podatnik - warunku tego nie spełnia, ponieważ operatorem oraz podmiotem, który będzie pobierał opłaty od odwiedzających będzie Muzeum, a nie Wnioskodawca.

Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl