ILPP1/443-415/08-2/MK - Czy po stronie osoby dokonującej wniesienia aportem nieruchomości gruntowych powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-415/08-2/MK Czy po stronie osoby dokonującej wniesienia aportem nieruchomości gruntowych powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT aportu niepieniężnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT aportu niepieniężnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Dnia 24 sierpnia 2007 r. Spółka będąc "w organizacji" zawarła w formie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 1 (...)) przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą nabycia niezabudowanych działek: Nr 1 (A) o obszarze 8,7507 ha, Nr 1 (B) o obszarze 1,0735 ha, Nr 1 (C) o obszarze 1,8027 ha. Wymienione działki wchodzą w skład nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej Kw Nr 1 (...), i są własnością osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne. Nieruchomości zostały nabyte przez sprzedającego na podstawie umowy darowizny w dniu 8 czerwca 1995 r. i umowy sprzedaży w dniu 8 marca 2002 r.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 1.000.000 zł.

W związku z wysoką kwotą zobowiązania w kwietniu 2008 r. Spółka w porozumieniu ze sprzedającym podjęła decyzję o anulowaniu zawartego aktu notarialnego. Osoba, która miała dokonać sprzedaży chce zostać udziałowcem Spółki i wnieść działki Nr 1 (A), 1 (B) i 1 (C) jako aport rzeczowy. Działki pokryją całość obejmowanych udziałów o łącznej wartości 1.000.000 zł. W przyszłości wniesiony grunt przeznaczony będzie pod inwestycję deweloperską (budowa osiedla budynków jednorodzinnych).

Nowy udziałowiec wnosi jako aport grunt rolny, który jest częścią prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po stronie osoby dokonującej wniesienia aportem nieruchomości gruntowych powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie wnoszącego aport obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT nie powstanie. Wnioskodawca jest zdania, iż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to grunt rolny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednakże na podstawie innych przepisów niż powołane przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy mamy do czynienia, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, czy też grunty - czyli towary w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 ww. ustawy w sytuacji, gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami przez spółkę jak właściciel.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku uznać należy, że czynność wniesienia wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci nieruchomości prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania nią jak właściciel, a zatem stanowić będzie odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

W myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Uwzględniając zatem treść przytoczonych wyżej przepisów oraz sytuację zawartą we wniosku stwierdzić należy, iż aport działek gruntowych oznaczonych numerami 1 (A), 1 (B), 1 (C), korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 powołanego rozporządzenia. Dostawa bowiem nieruchomości gruntowych będzie wkładem niepieniężnym (aportem), a nabywcą działek jest podmiot zdefiniowany przepisami Kodeksu spółek handlowych jako spółka z o.o. (spółka handlowa). Mając na względzie, iż wymagane przepisami przesłanki wystąpiły w sprawie opisanej przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, że wnoszący aport uzyska prawo do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydana zostanie w dniu 21 lipca 2008 r. osobna interpretacja indywidualna Nr ILPB1/415-304/08-2/IM.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl