Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-380/08-4/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży zabudowanej nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży zabudowanej nieruchomości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca sprzedaje zakupioną w roku 1973 posesję wraz z zabudowaniami, tj. 1866 m#178;, w tym 500 m#178; zabudowa. W roku 1991 dobudowano jeden budynek i oddano go do użytku. Od roku 1991 nie przeprowadzono modernizacji ani ulepszeń w żadnym z budynków, oraz na posesji.

Wykonano natomiast roboty bieżące jak malowanie, remont dachu, wymiana okien i remont WC. Od wartości faktur za przeprowadzone remonty podatek VAT został odliczony, a wartość remontów księgowano w koszty.

Z informacji zawartej w uzupełnieniu do złożonego wniosku wynika, iż budynek ma charakter użytkowy i jest przeznaczony na działalność handlową i usługową. Nigdy nie był budynkiem mieszkalnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy sprzedaży posesji wraz z budynkami należy naliczyć 22% podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotowa sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż w roku 1973 zakupił posesję wraz z budynkami. Następnie dobudowano na niej jeden budynek (ma on charakter użytkowy i jest przeznaczony na działalność handlową i usługową), który oddano do użytkowania w roku 1991.

Wątpliwości Spółdzielni związane są z kwalifikacją prawno-podatkową czynności sprzedaży powyższej nieruchomości.

Sprzedaż budynku, który jak wyżej wskazano jest towarem - co do zasady - podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawowa stawka tego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% podstawy opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Generalnie dostawa gruntów zabudowanych wykorzystywanych do działalności gospodarczej podlega zatem opodatkowaniu stawką w wysokości 22%.

Ustawodawca daje jednak podatnikom możliwości stosowania zwolnień podatkowych. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zwrócić uwagę należy na to, iż powyższy przepis zawiera niezmiernie istotne w przedmiotowej sprawie zastrzeżenie.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Zainteresowany wskazał jedynie, iż dobudowany i oddany do użytkowania w roku 1991 budynek ma charakter użytkowy, tj. przeznaczony jest na działalność handlową i usługową. Nie wyjaśnił natomiast charakteru pozostałych budynków.

W przedmiotowej sprawie jest to o tyle ważne, iż jeśli są to obiekty budownictwa mieszkaniowego - zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy - zastosowanie znajduje cyt. powyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, przy uwzględnieniu zastrzeżenia dotyczącego zasiedlenia lub zamieszkania po raz pierwszy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym niemniej jeden budynek - jak wyżej wskazano - ma charakter użytkowy.

Należy zatem wyjaśnić, iż w świetle art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

Jednak w myśl art. 43 ust. 6 ustawy, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1.

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;

2.

użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Użycie w tym przepisie sformułowania "użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych" wskazuje, że chodzi tu o całkowity okres użytkowania tych towarów do działalności opodatkowanej, a nie o okres od zakończenia modernizacji, czy też o okres liczony od momentu przekroczenia ww. kwoty wydatków poniesionych na modernizację.

Zatem, aby cytowany przepis art. 43 ust. 6 ustawy, wyłączający zwolnienie od podatku VAT znalazł zastosowanie, wszystkie trzy wyżej wspomniane warunki muszą zostać spełnione łącznie. Niewystąpienie jednego z nich oznacza, iż możliwe jest zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży używanych budynków, budowli i ich części.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca użytkował wszystkie budynki podlegające sprzedaży powyżej 5 lat. Tym samym, nie zostanie dochowany jeden z wskazanych w art. 43 ust. 6 ustawy, warunków co sprawia, iż sprzedaż ww. budynku, który jest towarem używanym podlega zwolnieniu od podatku w trybie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeśli pozostałe budynki mają ten sam charakter również podlegają zwolnieniu we wskazanym trybie.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.

Powyższe prowadzi z kolei do następującej konkluzji. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Reasumując, sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami wraz z gruntem, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Podstawę prawną tego zwolnienia stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (w przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego, spełniającego przesłanki zawarte w tym przepisie) lub art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku pozostałych obiektów stanowiących towar używany).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl