ILPP1/443-366/12-4/HW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lipca 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-366/12-4/HW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stołówek..., przedstawione we wniosku z dnia - brak daty (data wpływu 20 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2012 r. (data wpływu 12 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 12 lipca 2012 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stołówki... są gminną jednostką budżetowa powołaną Uchwałą Nr (...) Rady Miejskiej w... z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Stołówki... i nadania mu statutu. Jednostka została zarejestrowana jako "płatnik" podatku VAT. Statutowym zadaniem Stołówek... jest:

1.

produkcja i sprzedaż posiłków dla młodzieży szkolnej i przedszkolnej, nauczycieli i innych osób,

2.

produkcja i sprzedaż dla dzieci i młodzieży wytypowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w...,

3.

opieka nad młodzieżą - zachowanie się w Stołówkach, kultura spożywania posiłków, umiejętność posługiwania się sztućcami, bezpieczeństwo w czasie przebywania na terenie Stołówek.

Swoje zadania jednostka budżetowa realizuje przygotowując posiłki na terenie Gminy... w kuchniach zlokalizowanych w 3 szkołach podstawowych, w 1 gimnazjum oraz w kuchniach 4 przedszkoli. Odbiorcami gotowych posiłków są w kuchniach przedszkolnych:

a.

dzieci,

b.

pracownicy,

c.

inne osoby.

Odbiorcami gotowych posiłków w kuchniach szkolnych są:

a.

dzieci,

b.

pracownicy,

c.

inne osoby.

d.

Ośrodek Pomocy Społecznej dla swoich podopiecznych,

e.

inne instytucje budżetowe Gminy,

f.

pozostałe firmy, spółki itp.

Sprzedaż posiłków dla konsumentów korzystających ze stołówek szkolnych odbywa się na dwa sposoby: gotówką przy rejestracji kasami fiskalnymi oraz internetowo poprzez wpłatę na konto bankowe Wnioskodawcy. Należny podatek VAT w wysokości 8% naliczany jest i odprowadzany w oparciu o dane z kas fiskalnych oraz w oparciu o wpływy na konto z tytułu zakupu posiłków poprzez fakturę wewnętrzną VAT. Podatek VAT w wysokości 8% z tytułu sprzedaży gotowych posiłków naliczany jest dla wszystkich grup indywidualnych odbiorców za wyjątkiem obiadów zakupywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sporadycznie z tytułu zakupu gotowych posiłków przez inne jednostki budżetowe gminy. OPS oraz jednostki budżetowe gminy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o wystawiane przez Zainteresowanego faktury VAT. Pozostałe firmy i instytucje zakupujące gotowe posiłki obciążane są 8% podatkiem VAT. Oprócz gotowych posiłków Wnioskodawca sprzedaje uczniom herbatę z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT.

Sprzedaż posiłków dla konsumentów korzystających ze stołówek przedszkolnych odbywa się na trzy sposoby. Pierwszy sposób polega na tym, iż w oparciu o podpisaną umowę na inkaso Zespół (...) przyjmuje na swoje konto opłatę łączną za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za jego żywienie. Po zakończeniu miesiąca w oparciu o przekazane przez Wnioskodawcę zestawienia wydanych racji dziennych w przedszkolach za poprzedni miesiąc przelewa na konto Zainteresowanego należne za żywienie dzieci kwoty. Podatek VAT w wysokości 8% jest naliczany w oparciu o fakturę wewnętrzną VAT wystawioną w oparciu o wpływy na konto z tytułu wpłat z tytułu inkasa Zespołu (...). Drugi sposób to sprzedaż gotówkowa dla pracowników i innych osób przy użyciu kas fiskalnych z zastosowaniem 8% podatku VAT. Trzeci sposób to zakup posiłków przez internet poprzez wpłatę na konto bankowe Wnioskodawcy. Należny podatek VAT w wysokości 8% naliczany jest i odprowadzany w oparciu o wpływy na konto z tytułu zakupu posiłków poprzez fakturę wewnętrzną VAT.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 11 lipca 2012 r., Wnioskodawca poinformował, że stołówki nie są prowadzone przez Zainteresowanego na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową gminy.

Opisane we wniosku usługi - według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - sprzedaż gotowych posiłków zaklasyfikowane są do PKWiU 56.29.20.0, "usługi przygotowania i podawania napojów - herbaty" PKWiU 56.30.10.05.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawki podatku VAT z tytułu sprzedaż gotowych posiłków dla:

a.

uczniów szkół, pracowników szkół oraz innych osób fizycznych w wysokości 8%,

b.

Ośrodka Pomocy Społecznej i innych jednostek budżetowych Urzędu Miasta - korzysta ze zwolnienia od podatku,

c.

dzieci z przedszkoli poprzez inkaso Zespołu (...) w wysokości 8%,

d.

pracownicy przedszkoli oraz inne osoby korzystające z zakupu obiadów w przedszkolu w wysokości 8% VAT.

2.

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawki podatku VAT z tytułu sprzedaży dla uczniów szkół herbaty w wysokości 23% VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko wynikające ze złożonego wniosku oraz pisma z dnia 11 lipca 2012 r.), zastosowanie stawki 8% VAT przy sprzedaży gotowych posiłków wynika z usług stołówkowych mieszczących się w PKWiU 56.29.20.0, stawka podatku 8% na podstawie § 7 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.).

Zainteresowany uważa, iż zwolnienie Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży gotowych posiłków Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz innym jednostkom budżetowym wynika z § 13 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. jako usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie sprzedaży herbaty stawką 23% wynika z § 7 ust. 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Artykuł 5a ustawy, stanowi, iż towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

a.

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b.

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Według § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) - dodanego do § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w dniu 1 lipca 2011 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 136, poz. 798) - zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Stosownie do postanowienia § 2 ww. rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2011 r. - zwolnienie to może być stosowane również do usług wykonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r.) zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, pod warunkiem, że:

1.

są one niezbędne do wykonywania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, lub

2.

ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia

(§ 13 ust. 9 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r.).

Natomiast w myśl § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

1.

jednostkami budżetowymi,

2.

samorządowymi zakładami budżetowymi,

3.

jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi,

- z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Należy również wskazać, iż jak wynika z § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W poz. 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

1.

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

2.

napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych,

w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

1.

kawy i herbaty (wraz z dodatkami),

2.

napojów bezalkoholowych gazowanych,

3.

wód mineralnych,

4.

innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa

w art. 41 ust. 1 ustawy.

W tym miejscu wskazać należy, iż w myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Przepis art. 67a ust. 4 stanowi, że do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że tylko usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest gminną jednostką budżetowa powołaną Uchwałą Nr (...) Rady Miejskiej w... z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Stołówki... i nadania mu statutu. Jednostka została zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług. Statutowym zadaniem Stołówek... jest: produkcja i sprzedaż posiłków dla młodzieży szkolnej i przedszkolnej, nauczycieli i innych osób; produkcja i sprzedaż dla dzieci i młodzieży wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; opieka nad młodzieżą - zachowanie się w Stołówkach, kultura spożywania posiłków, umiejętność posługiwania się sztućcami, bezpieczeństwo w czasie przebywania na terenie Stołówek. Stołówki nie są prowadzone przez Wnioskodawcę na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową gminy. Swoje zadania Wnioskodawca realizuje przygotowując posiłki na terenie Gminy w kuchniach zlokalizowanych w 3 szkołach podstawowych, w 1 gimnazjum oraz w kuchniach 4 przedszkoli. Odbiorcami gotowych posiłków są w kuchniach przedszkolnych dzieci, pracownicy, inne osoby. Odbiorcami gotowych posiłków w kuchniach szkolnych są: dzieci, pracownicy, inne osoby, Ośrodek Pomocy Społecznej dla swoich podopiecznych, inne instytucje budżetowe Gminy..., pozostałe firmy, spółki itp. Opisane we wniosku usługi - według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - "sprzedaż gotowych posiłków" zaklasyfikowane są do PKWiU 56.29.20.0, "usługi przygotowania i podawania napojów - herbaty" zaklasyfikowane do PKWiU 56.30.10.05.

Sprzedaż posiłków dla konsumentów korzystających ze stołówek szkolnych odbywa się na dwa sposoby: gotówką przy rejestracji kasami fiskalnymi oraz internetowo poprzez wpłatę na konto bankowe Stołówek. Należny podatek VAT w wysokości 8% naliczany jest i odprowadzany w oparciu o dane z kas fiskalnych oraz w oparciu o wpływy na konto z tytułu zakupu posiłków poprzez fakturę wewnętrzną VAT. Podatek VAT w wysokości 8% z tytułu sprzedaży gotowych posiłków naliczany jest dla wszystkich grup indywidualnych odbiorców za wyjątkiem obiadów zakupywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sporadycznie z tytułu zakupu gotowych posiłków przez inne jednostki budżetowe gminy. OPS oraz jednostki budżetowe gminy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o wystawiane przez Stołówki... faktury VAT. Pozostałe firmy i instytucje zakupujące gotowe posiłki obciążane są 8% podatkiem VAT. Oprócz gotowych posiłków Stołówki... sprzedają uczniom herbatę z zastosowaniem 23% podatku VAT. Sprzedaż posiłków dla konsumentów korzystających ze stołówek przedszkolnych odbywa się na trzy sposoby. Pierwszy sposób polega na tym iż, w oparciu o podpisaną umowę na inkaso z Zespołem (...) przyjmuje na swoje konto opłatę łączną za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za jego żywienie. Po zakończeniu miesiąca w oparciu o przekazane przez Stołówki... zestawienia wydanych racji dziennych w przedszkolach za poprzedni miesiąc przelewają na konto Stołówek... należne za żywienie dzieci kwoty. Podatek VAT w wysokości 8% jest naliczany w oparciu o fakturę wewnętrzną VAT wystawioną w oparciu o wpływy na konto z tytułu wpłat z tytułu inkasa Zespołu (...). Drugi sposób to sprzedaż gotówkowa dla pracowników i innych osób przy użyciu kas fiskalnych z zastosowaniem 8% podatku VAT. Trzeci sposób to zakup posiłków przez internet poprzez wpłatę na konto bankowe Stołówek. Należny podatek VAT w wysokości 8% naliczany jest i odprowadzany w oparciu o wpływy na konto z tytułu zakupu posiłków poprzez fakturę wewnętrzną VAT.

Ad. 1

Mając na względzie opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż w związku tym, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na sprzedaży gotowych posiłków dla uczniów szkół, pracowników szkół, dzieci z przedszkoli, pracowników przedszkoli oraz innych osób nie są usługami związanymi ściśle z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, bowiem jak przedstawił w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca stołówki nie są prowadzone na zasadach określonych w art. 67 cyt. ustawy o systemie oświaty, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Z uwagi na fakt, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 56 "usługi związane z wyżywieniem" podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, zgodnie z poz. 7 załącznika nr 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast w przypadku, gdy posiłki przygotowywane i sprzedawane są przez jednostkę budżetową, a nabywcą usługi jest inna jednostka budżetowa lub samorządowy zakład budżetowy kupujący posiłki dla swoich podopiecznych, to do przedmiotowej sprzedaży ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Zatem świadczone przez Wnioskodawcę - jednostkę budżetową usługi w zakresie sporządzania gotowych posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych jednostek budżetowych Urzędu Miasta - korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia.

Ad. 2

W oparciu o przedstawione przepisy wskazać należy, iż z poz. 7 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wynika jednoznacznie wyłączenie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% m.in. dla herbaty (wraz z dodatkami), opodatkowanej stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym, do sprzedaży herbaty, dokonywanej w ramach świadczonych usług, zaklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 56.30.10.05 Wnioskodawca winien zastosować 23% stawkę podatku od towarów i usług.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym i własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii dokumentowania sprzedaży.

Jednocześnie zauważyć należy, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności na informacji dotyczącej symbolu PKWiU, pod jakim sklasyfikowane są wykonywane przez Zainteresowanego usługi oraz informacji, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności na podstawie art. 67 ww. ustawy o oświacie. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą ważność.

Nadmienia się, że od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl