ILPP1/443-358/07-2/HW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-358/07-2/HW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Federacji (...) przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT dotyczących zakupu towarów i usług na cele realizowanego projektu "Ochrona (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT dotyczących zakupu towarów i usług na cele realizowanego projektu "Ochrona (...)".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący płatnikiem podatku od towarów i usług realizuje projekt "Ochrona (...)" finansowany w ramach X Programu X Rozwoju Regionalnego (XPXRR), Działanie X.X Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. Dofinansowanie to pochodzi ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest funduszem strukturalnym Unii Europejskiej. Projekt ma charakter niedochodowy, w jego ramach realizowane są nieodpłatne szkolenia i konsultacje dla wyższych uczelni, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych. Dla potrzeb realizacji projektu Wnioskodawca zakupił środki trwałe, które po jego zakończeniu staną się jego własnością. Z uwagi na fakt, że od uczestników projektu nie są pobierane opłaty, nie występuje sprzedaż, nie są wystawiane faktury VAT i nie powstaje podatek należny. Budżet projektu ujmuje wszystkie koszty kwalifikowane, tj. takie, które mogą być sfinansowane ze środków budżetowych i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach XPXRR Działanie X.X. Podatek naliczony z tytułu zakupów dokonywanych w celu realizacji projektu będzie kosztem kwalifikowanym podlegającym zwrotowi w ramach dofinansowania w sytuacji, kiedy Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje odliczenie lub zwrot podatku naliczonego w związku z zakupami służącymi nieodpłatnemu świadczeniu usług doradztwa i szkolenia, mających podlegać dofinansowaniu ze środków budżetowych i środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Programu X Rozwoju Regionalnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ w ramach planowanego projektu świadczone są nieodpłatne konsultacje i szkolenia, odliczenie i zwrot podatku w trybie art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania, co oznacza iż w ramach projektu Podatnik nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego oraz ubiegać się o jego zwrot.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W myśl art. 87 ust. 1 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż szkolenia i konsultacje dla wyższych uczelni, przedsiębiorstw, jednostek naukowo - badawczych i organizacji pozarządowych realizowane w ramach projektu "Ochrona własności intelektualnej w pro-innowacyjnej Wielkopolsce" są nieodpłatne, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją tego projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu "Ochrona (...)" i w związku z tym zwrot podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl