ILPP1/443-254/10-2/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-254/10-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 5 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości transportu publicznego poprzez wdrożenie inteligentnego systemu biletu elektronicznego" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości transportu publicznego poprzez wdrożenie inteligentnego systemu biletu elektronicznego".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa x na lata 2007-2013 na realizację projektu pod nazwą "Poprawa jakości transportu publicznego poprzez wdrożenie inteligentnego systemu biletu elektronicznego":

* system biletowy w transporcie miejskim oparty na elektronicznych kartach bezstykowych,

* system zarządzania komunikacją miejską (zarządzanie ruchem, kontrola pojazdów, przystankowa informacja pasażerska).

System biletowy oparty o karty elektroniczne stanowi alternatywę dla tradycyjnych biletów papierowych. Może funkcjonować w odizolowaniu od systemu biletów papierowych, jak również z częściową integracją np. możliwością kasowania biletów papierowych w kasownikach służących także do obsługi kart elektronicznych. Główne założenie systemu jest takie, iż nośnikiem wszelkich uprawnień w zakresie transportu komunikacją miejską jest karta, a dokładnie system elektroniczny.

System zarządzania komunikacją miejską pracuje w oparciu o system GPS i łączność GSM/GPRS. Głównym celem związanym z zastosowaniem systemu jest uzyskanie działającego w najwyższym możliwym stopniu niezawodnie, przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej na terania miasta i gmin ościennych, kontrola rozkładu jazdy, zapewnienie łączności radiowej ze wszystkimi pojazdami oraz zbieranie i przetwarzanie informacji o ruchu w czasie rzeczywistym.

System zakupiony w ramach ewentualnie przyznanych środków będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych stawką 7%. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Nie dotyczą Spółki przypadki z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączające możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie jest interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnych odzyskania podatku od:

* zakupu systemu biletowego w transporcie miejskim opartym na elektronicznych kartach bezstykowych - stawka 22%,

* zakupu systemu zarządzania komunikacją miejską - stawka 22%.

Oba projekty będą realizowane w ramach jednego wniosku inwestycyjnego pod nazwą - "Poprawa jakości transportu publicznego poprzez wdrożenie inteligentnego systemu biletu elektronicznego".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków unijnych, tj. do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie:

* systemu biletowego w transporcie miejskim opartego na elektronicznych kartach bezstykowych,

* systemu zarządzania komunikacją miejską (zarządzanie ruchem, kontrolą pojazdów, przystankową informacją pasażerską),

i tym samym ma prawo do odzyskania podatku VAT. Prawo to przysługuje, ponieważ:

* Spółka wykorzysta systemy do wykonywania czynności opodatkowanych (PKWiU 60.21 - 7% VAT),

* nie dotyczą Spółki wyłączenia z art. 88 ustawy o VAT,

* prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie ma związku z tym z jakich środków finansowane są zakupy towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W przepisie tym wskazano, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegajacych temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa x na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości transportu publicznego poprzez wdrożenie inteligentnego systemu biletu elektronicznego". Przedmiotowe zadanie polegać będzie na zakupie systemu biletowego w transporcie miejskim opartym na elektronicznych kartach bezstykowych oraz systemu zarządzania komunikacją miejską.

System biletowy oparty o karty elektroniczne stanowi alternatywę dla tradycyjnych biletów papierowych. Główne założenie systemu jest takie, iż nośnikiem wszelkich uprawnień w zakresie transportu komunikacją miejską jest karta, a dokładnie system elektroniczny.

System zarządzania komunikacją miejską pracuje w oparciu o system GPS i łączność GSM/GPRS. Głównym celem związanym z zastosowaniem systemu jest uzyskanie działającego w najwyższym możliwym stopniu niezawodnie, przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej na terania miasta i gmin ościennych, kontrola rozkładu jazdy, zapewnienie łączności radiowej ze wszystkimi pojazdami oraz zbieranie i przetwarzanie informacji o ruchu w czasie rzeczywistym.

System zakupiony w ramach ewentualnie przyznanych środków będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych stawką 7%. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca wskazał, iż nie dotyczą Spółki przypadki z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączające możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe sprawy wskazać należy, iż Spółka będzie miała prawo dokonać odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Przedstawiona sytuacja spełnia bowiem podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. istnienie związku pomiędzy nabytymi towarami i usługami a czynnościami opodatkowanymi podatnika.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty - art. 87 ust. 2 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT oraz ewentualnego zwrotu różnicy tego podatku na rachunek bankowy z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości transportu publicznego poprzez wdrożenie inteligentnego systemu biletu elektronicznego" ze względu na fakt, ich poniesione wydatki będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl