ILPP1/443-25/08-2/BD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-25/08-2/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu: 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego oraz zastosowania zwolnienia przy dostawie tego samochodu przed upływem 6 miesięcy od daty wykupu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego oraz zastosowania zwolnienia przy dostawie tego samochodu przed upływem 6 miesięcy od daty wykupu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka używa samochód na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Umowa ta przewiduje możliwość zakupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu i Wnioskodawca zamierza z tej możliwości skorzystać.

Następnie planowana jest odprzedaż samochodu osobie trzeciej, być może przed upływem 6 miesięcy od kupienia go od leasingodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wykupując samochód z leasingu po zakończeniu umowy leasingowej, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia całego podatku VAT z faktury zakupu - jeżeli w czasie trwania umowy leasingu miał prawo odliczania całości VAT naliczonego od opłat leasingowych, czy też niezależnie od tego będzie mu przysługiwało odliczenie tylko 60% VAT z faktury zakupu - zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

2.

Czy samochód można uznać za używany w rozumieniu przepisów o VAT, jeżeli okres używania samochodu po zakupieniu go przez sprzedającego był krótszy niż 6 miesięcy, tj. czy okres używania samochodu przez sprzedającego w czasie trwania umowy leasingu wlicza się do okresu używania w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.

3.

Czy w razie uznania samochodu za używany i jednocześnie niemożności umniejszenia VAT należnego o cały VAT z faktury zakupowej samochodu, sprzedaż samochodu może być zwolniona z VAT.

Zdanie Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka uważa, że nie ma prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT z faktury zakupu, a jedynie 60%, ponieważ samochód w chwili obecnej nie spełnia kryteriów samochodu ciężarowego zgodnie z art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT.

Ogólne warunki umowy leasingowej, na podstawie której samochód jest używany, zawierają opcję wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu po jego zakończeniu, jednak zdaniem Podatnika jest to jedynie oferta leasingodawcy złożona leasingobiorcy, z której można skorzystać dopiero po zakończeniu właściwej umowy.

Wykup przedmiotu leasingu nie stanowi istoty umowy leasingu operacyjnego. Oznacza to, że po zakończeniu właściwej umowy leasingu, leasingobiorca ma jedynie możliwość, a nie obowiązek nabycia przedmiotu leasingu. W konsekwencji Spółka uważa, że zakup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu jest odrębną czynnością prawną, do której klasyfikacji mają zastosowania kryteria prawnopodatkowe z dnia zawarcia takiej umowy.

Z uwagi na fakt, że samochód nie spełnia kryteriów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT, Spółce będzie przysługiwało prawo pomniejszenia podatku należnego jedynie o 60% podatku wynikającego z faktury dokumentującej nabycie samochodu będącego wcześniej przedmiotem umowy leasingu (i nie więcej niż 6.000 zł).

Ad. 2

Wg definicji zawartej w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, towarem używanym, innym niż budynki i budowle lub ich części, jest towar którego okres używania przez podatnika dokonującego jego dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Zdaniem Podatnika przepis ten należy interpretować dosłownie i konsekwentnie okres używania samochodu w czasie trwania umowy leasingu wliczać do okresu wskazanego w art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Ad.3

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku m.in. dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dla rozstrzygnięcia czy możliwe będzie uznanie sprzedaży samochodu Spółki za zwolnioną od VAT konieczna jest ocena czy:

* samochód jest samochodem używanym oraz czy

* Spółce, przy nabyciu samochodu, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że już w trakcie umowy leasingu Spółka będzie używała samochód przez okres kilku lat, zdaniem Spółki nie ma wątpliwości, że samochód jaki zamierza zbyć, stanowi towar używany.

Co do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Spółka uważa, że prawo to Spółce w pełni nie przysługiwało. Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

W tej sytuacji należy uznać, że Spółka nie miała prawa do umniejszenia kwoty VAT należnego o całość podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu. Tym samym więc został spełniony warunek przewidziany w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, wobec czego samochód winien zostać sprzedany przy zastosowaniu zwolnienia od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

W myśl natomiast art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Przepis ten, w odniesieniu do przypadków w nim określonych, modyfikuje definicję podatku naliczonego, zawartą w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, wskazując, że kwotę podatku naliczonego stanowi nie cały wykazany na fakturze podatek od należnego czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, lecz tylko 60% tego podatku i tylko w ramach limitu wynoszącego 6.000 zł na jeden użytkowany samochód.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka zamierza dokonać wykupu samochodu, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. Samochód ten w chwili obecnej nie spełnia kryteriów samochodu ciężarowego w myśl art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT.

Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego - jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi.

Zatem należy przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością - dostawą towaru - nie związaną z samą umową leasingu.

W związku z powyższym (przy spełnieniu warunku wynikającego z art. 86 ust. 1 ww. ustawy), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu (nie więcej niż 6.000 zł).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług, określona w art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. W powyższej definicji ustawodawca mówi o okresie używania przez podatnika, a nie o formie własności. Dlatego też do okresu używania przez podatnika wlicza się okres eksploatacji samochodu w ramach leasingu operacyjnego.

Do sprzedaży samochodów odnosi się także § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 5 ustawy, jeżeli samochody i pojazdy te są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Dzięki tej regulacji, mimo prawa do odliczenia podatku VAT, podatnik może zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodów uznawanych za używane. Ważne jedynie jest, aby było to prawo wynikające z zapisu art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, czyli przysługujące samochodom o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i w wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze dokumentującej nabycie danego pojazdu i nie więcej niż 6.000 zł.

W świetle powołanych wyżej regulacji, odpowiedź na zadane pytania przedstawia się następująco:

Ad. 1

Od czynności wykupu samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego, będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 60% nie więcej niż 6.000 zł z faktury dokumentującej nabycie samochodu.

Ad. 2

Okres eksploatacji samochodu w czasie trwania umowy leasingu operacyjnego należy wliczać do okresu używania przedmiotowego samochodu przez Wnioskodawcę. Zatem samochód ten będzie spełniał definicję towaru używanego.

Ad. 3

Sprzedaż samochodu używanego, przy nabyciu którego skorzystano z odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (tj. 60% i nie więcej niż 6.000 zł), korzysta ze zwolnienia od podatku określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko w kwestii zwolnienia od podatku sprzedaży samochodu używanego uznaje się za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl