ILPP1/443-1435/09-2/BD - Prawo szpitala do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez przebudowę i dostosowanie budynku Szpitala z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-1435/09-2/BD Prawo szpitala do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez przebudowę i dostosowanie budynku Szpitala z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2009 r. (data wpływu: 23 listopada 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2010 r. (data wpływu: 27 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez przebudowę i dostosowanie budynku Szpitala z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez przebudowę i dostosowanie budynku Szpitala z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 stycznia 2010 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

We wrześniu 2009 r. Szpital, złożył wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa o dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez przebudowę i dostosowanie budynku Szpitala z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych".

Wniosek został złożony przez Szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

Najważniejszym celem projektu jest przebudowa infrastruktury Szpitala, wynikiem której będzie dwukondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarnego dla dorosłych. Dodatkowo zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie niniejszego projektu przez Urząd Marszałkowski, w ramach procedury badania wniosku pod względem formalnym, Szpital został zobowiązany zgodnie z pismem z dnia 5 listopada 2009 r. do przedstawienia indywidualnej interpretacji dotyczącej możliwości odliczania podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizowanego projektu.

W piśmie uzupełniającym z dnia 25 stycznia 2010 r. Wnioskodawca oświadczył, że:

*

wydatki, które będą ponoszone przez Szpital w związku z projektem pn.: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez przebudowę i dostosowanie budynku Szpitala z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych" związane będą wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, sklasyfikowanymi wg PKWiU 85.11, natomiast nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, bądź niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT,

*

pomieszczenia znajdujące się w budynku Szpitala, a także zakupiony w ramach projektu sprzęt i aparatura medyczna nie będą udostępniane odpłatnie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Szpital będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, jakie będzie ponosił w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez przebudowę i dostosowanie budynku Szpitala z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycznej paliatywnej i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych"...

Zdaniem Wnioskodawcy, Szpital nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami, które będzie ponosił w ramach realizacji ww. projektu. Wydatki te nie będą bowiem związane z wykonywaniem przez Szpital czynności opodatkowanych, generujących podatek VAT należny.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), "w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego".

Zakres czynności i usług, które Szpital wykonuje i będzie wykonywał w przyszłości w pomieszczeniach zmodernizowanych, podlega i będzie podlegał stawce zwolnionej od podatku VAT, na podstawie obowiązujących obecnie przepisów prawa (PKWiU 85.11 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej).

Szpital w ramach projektu będzie prowadził działalność zwolnioną od podatku od towarów i usług, na podstawie zał. Nr 4 poz. 9 (PKWiU 85.11) ustawy o VAT. Sprzedaż usług ze stawką zwolnioną od podatku VAT uniemożliwia odliczanie podatku naliczonego, zatem podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wydatki dokonywane dla celów sprzedaży zwolnionej od podatku VAT stanowi dla Szpitala koszt.

Wartości podatku VAT związanej z zakupem przez Szpital towarów i usług w okresie realizacji projektu nie będzie można odliczyć od podatku należnego, gdyż zakupy te związane są ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT (tzn. nie występuje VAT należny).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 9 ww. załącznika do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest w trakcie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez przebudowę i dostosowanie budynku Szpitala z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych".

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013. Najważniejszym celem projektu jest przebudowa infrastruktury Szpitala, wynikiem której będzie dwukondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarnego dla dorosłych. Dodatkowo zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna.

Ponadto - jak wynika z pisma uzupełniającego - wydatki, które będą ponoszone przez Szpital w związku z realizacją przedmiotowego projektu związane będą wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, sklasyfikowanymi wg PKWiU 85.11 i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, bądź niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast pomieszczenia znajdujące się w budynku Szpitala, a także zakupiony w ramach projektu sprzęt i aparatura medyczna nie będą udostępniane odpłatnie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, ponieważ wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu związane będą wyłącznie ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl