ILPP1/443-1290/09-5/BD - Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez spółkę w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci praw ze zgłoszeń znaków.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-1290/09-5/BD Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez spółkę w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci praw ze zgłoszeń znaków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009 r. (data wpływu: do Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald - brak daty, do Biura KIP w Lesznie z dnia 16 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 21 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia. Wniosek uzupełniono w dniu 21 grudnia 2009 r. o odpis KRS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą na rynku IT. Spółka zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem portalu technologicznego, który posiada ugruntowaną i silną pozycję w branży oraz specjalizuje się w niezależnych ocenach sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Spółka działa w ramach grupy kapitałowej KOMPUTRONIK (dalej: Grupa kapitałowa).

Obecnie, Grupa kapitałowa rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zakładającej utworzenie podmiotu (Spółki celowej), którego głównym zadaniem będzie zarządzanie znakami towarowymi należącymi do Grupy kapitałowej.

Głównym celem rozważanego rozwiązania jest stworzenie warunków do koordynowania działań w zakresie zapewnienia ochrony prawnej znaków (aktualnie część znaków nie posiada należytej ochrony prawnej) oraz efektywnego budowania ich wartości.

W ocenie Spółki, scentralizowanie działań związanych z ich ochroną prawną i budową wartości nowych znaków, pozwoli na zwiększenie ich efektywności. Dotyczy to między innymi promocji i marketingu związanego z poszczególnymi znakami oraz udzielaniem licencji na wykorzystywanie znaków. Spółka celowa poprzez swoją działalność będzie dążyła do zwiększania rozpoznawalności marek związanych z grupą kapitałową między innymi poprzez alianse z innymi silnymi markami w trakcie prowadzonych kampanii reklamowych.

Spółka celowa będzie również odpowiedzialna za nadzór nad toczącymi się obecnie procesami rejestracji znaków towarowych oraz za odpowiednie odnawianie zgłoszeń znaków towarowych w urzędzie patentowym.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Grupę kapitałową działalności (przede wszystkim działalność handlowa), znaki stanowią niezwykle istotny element wpływający na pozycję rynkową poszczególnych podmiotów należących do grupy, jak i całej Grupy kapitałowej.

Grupa kapitałowa posiada:

1.

znaki wykorzystywane w działalności handlowej (w szczególności do identyfikacji sieci sklepów) przez podmioty należącego do grupy, jak również przez podmioty, którym udostępniono możliwość korzystania ze znaków na bazie umów licencyjnych (dotyczy to przede wszystkim sieci franczyzowych),

2.

znaki będące hasłami reklamowymi, czyli nośnikiem i wyznacznikiem wizerunku podmiotów należących do grupy, jak i całej Grupy kapitałowej.

W związku z planowaną restrukturyzacją Grupy kapitałowej, Spółka rozważa przeniesienie praw związanych z posiadanymi przez Spółkę znakami towarowymi do Spółki osobowej (dalej: Spółka osobowa), działającej w formie spółki jawnej, bądź komandytowej. Transfer praw majątkowych w postaci praw majątkowych, związanych ze znakami towarowymi zostanie dokonany w formie wkładu niepieniężnego.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej będą prawa majątkowe w postaci praw ze zgłoszeń i znaków towarowych w urzędzie patentowym (dalej: prawa ze zgłoszeń znaków). w związku z tym, iż proces rejestracji znaku towarowego jest stosunkowo długi (trwa ok. 2 lata), dlatego też uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe nastąpi już po dokonaniu wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej.

Zgodnie z art. 162 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), prawo z dokonanych w urzędzie patentowym zgłoszeń znaków towarowych daje podmiotowi zgłaszającemu między innymi prawo pierwszeństwa do uzyskania praw ochronnych na zgłoszone znaki towarowe.

Po przeprowadzeniu planowanych działań, Spółka osobowa będzie właścicielem całej grupy znaków towarowych, gdyż prawa do zarejestrowanych znaków towarowych, czy też prawa ze zgłoszeń znaków będą wnosiły do Spółki osobowej różne spółki z Grupy kapitałowej, a nie tylko Spółka.

Wartość praw ze zgłoszeń znaków wnoszonych do Spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego, zostanie określona w umowie Spółki osobowej i będzie odpowiadała ich wartości rynkowej, ustalonej na podstawie wycen dokonanych przez niezależny podmiot. Nie będą one jednak wprowadzane do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki osobowej aż do momentu, w którym urząd patentowy wyda decyzje o rejestracji poszczególnych znaków towarowych.

Przedmiotem działalności Spółki osobowej będzie przede wszystkim szeroko rozumiane zarządzanie znakami, obejmujące w szczególności odpłatne udzielanie praw do korzystania ze znaków spółkom z Grupy kapitałowej. w odniesieniu do praw ze zgłoszeń znaków, zawierane będą umowy o odpłatne korzystanie ze znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji (dotyczące wykorzystywania znaków towarowych wraz z zapewnieniem korzystania z nich również po ich rejestracji przez urząd patentowy).

Prawa do korzystania ze znaków towarowych mogą być udzielane odpłatnie również podmiotom nie należącym do Grupy kapitałowej (będzie to zależało od decyzji biznesowych), a dotyczy to między innymi sieci franczyzowych.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Takim samym podatnikiem, będzie również Spółka osobowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka osobowa, do której wniesione zostaną prawa ze zgłoszeń znaków, będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez Spółkę i otrzymanej przez Spółkę osobową w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci praw ze zgłoszeń znaków.

(pytanie na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka osobowa będzie uprawniona do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktury wystawionej przez Spółkę i otrzymanej przez Spółkę osobową w związku z wniesieniem praw ze zgłoszeń znaków w formie wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 (zastrzeżenia te nie mają znaczenia w przedmiotowej sprawie).

Z powyższej regulacji wynika, że Spółka osobowa będzie miała prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego (tzw. prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT) w zakresie, w jakim nabyte w ramach wkładu niepieniężnego prawa ze zgłoszeń znaków będą wykorzystywane przez Spółkę osobową do wykonywania czynności opodatkowanych.

Czynności opodatkowane, o których mowa w powołanym wyżej art. 86 ust. 1 ustawy, to czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, czynnościami opodatkowanymi są między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, przedmiotem działalności Spółki osobowej będzie między innymi odpłatne udzielanie praw do korzystania z posiadanych znaków innym podmiotom, które będzie opodatkowane podatkiem VAT według stawki 22 %, jako odpłatne świadczenie usług. w konsekwencji, Spółka osobowa będzie wykazywała podatek należny związany ze świadczonymi przez nią usługami na bazie uzyskanych w ramach wkładu niepieniężnego praw ze zgłoszeń znaków.

W związku z tym, że Spółka osobowa będzie wykorzystywała nabyte prawa ze zgłoszeń znaków do wykonywania czynności opodatkowanych, będzie ona miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z transakcją wniesienia tych praw ze zgłoszeń znaków do Spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego.

Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż prawidłowość zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska potwierdzają interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

*

z dnia 24 sierpnia 2009 r. nr IPPP1/443-634/09-3/JB,

*

z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr IPPP3/443-490/09-2/MM,

*

z dnia 16 lipca 2009 r. nr IPPB2/436-213/09-2/MZ,

*

z dnia 7 lipca 2009 r. nr IPPP1/443-573/09-2/MP,

*

z dnia 10 czerwca 2009 r. nr IPPP1-443-311/09-3/IG,

*

z dnia 8 czerwca 2009 r. nr IPPP1/443-269/09-3/MP.

oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-385/09-4/AD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że w przypadku wykonywania przez Spółkę do której zostaną wniesione prawa ze zgłoszeń znaków, czynności podlegających opodatkowaniu (ale obok opodatkowanych również korzystających ze zwolnienia na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług lub przepisów wykonawczych do ustawy), wówczas do skorzystania z prawa do odliczenia konieczne jest uwzględnienie art. 90 i art. 91 ustawy.

Tut. Organ podkreśla ponadto, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu niepieniężnego do spółki osobowej oraz ustalenia podstawy opodatkowania dla ww. czynności - w dniu 6 stycznia 2010 r. wydane zostały odrębne interpretacje nr ILPP/443-1290/09-3/BD i nr ILPP1/443-1290/09-4/BD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl