Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-128/07-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo W., przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007 r. (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na przekazaniu dokumentacji zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na przekazaniu dokumentacji zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wo. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu wyłonienia wykonawcy do realizacji określonych zadań Nadleśnictwo W. przystępuje do procedury przetargowej wynikającej z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nieodłącznym elementem dokumentacji przetargowej jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ). Specyfikacja ta zawiera m.in. informacje o przedmiocie zamówienia, sposobie przygotowania oferty, opis warunków udziału w postępowaniu, opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego. Po ogłoszeniu przetargu SIWZ dostarczana jest potencjalnym oferentom za odpowiednią opłatą określoną przez Nadleśnictwo.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jak w świetle ustawy o podatku od towarów usług należy traktować czynność wydawania specyfikacji przetargowych.

2.

Czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też jest wyłączona z zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

Czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu dokumentacji zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia mieści się w sferze cywilnoprawnych stosunków łączących oferenta z potencjalnymi wykonawcami, a zatem czynność ta nie wyklucza instytucji z kategorii podatników VAT.

2.

Odpłatne przekazanie specyfikacji podlega opodatkowaniu wg stawki 22% i zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy dla udokumentowania tej czynności wystawić fakturę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w powyższym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy natomiast art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usługi zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Odnosząc wskazane regulacje do sprawy będącej przedmiotem wniosku, podkreślić należy, iż w przypadku organizowania dla własnych potrzeb przetargu - odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje w oparciu o przepis art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zgodnie z którym na zamawiającym ciąży obowiązek przekazania wykonawcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia a "cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może jedynie pokrywać koszty jej druku oraz przekazania". Treść tego przepisu zawiera, zatem jedynie wskazówki, co do ustalenia ceny za dostarczone materiały, przesądzając o braku możliwości zawarcia w tej kwocie zysku. Możliwe jest natomiast ustalenie ceny na poziomie niższym, niż wynika to ze sporządzonej kalkulacji kosztów bądź też nie pobieranie opłaty w ogóle. Zatem wskazany przepis reguluje tylko górną granicę ustalania tej opłaty.

Z uwagi na powyższe stwierdzenia uznać należy, iż wskazana we wniosku czynność mieści się w sferze cywilnoprawnych stosunków łączących oferenta z potencjalnymi wykonawcami.

Nadleśnictwo przekazując oferentom specyfikacje przetargowe za wynagrodzeniem, spełnia tym samym przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające zaliczyć tę czynność do kategorii usług, podlegających wg ogólnych zasad opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stawka podatku wynosi dla tej czynności - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - 22%, a dla jej udokumentowania, stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy należy wystawić fakturę VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl