Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-1083/09-7/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala Wojewódzkiego, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2009 r. (data wpływu 14 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2009 r. (data wpływu 20 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego...- zakup aparatu RM" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego...- zakup aparatu RM". Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 listopada 2009 r. o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, o zredagowanie zapytania oraz pełnomocnictwo.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Szpital Wojewódzki złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego...- zakup aparatu RM" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX. Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia zwolnione od podatku VAT.

W uzupełnieniu przesłanym w dniu 20 listopada 2009 r. Zainteresowany wskazał, iż przedmiotowy projekt polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej oraz zakupie aparatury i sprzętu medycznego.

Celem ww. projektu jest umożliwienie Szpitalowi spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.). Projektowane dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzi z funduszu poakcesyjnego przewidzianego na lata 2007-2013. Wnioskodawca informuje, iż będzie właścicielem efektów ww. projektu i nie przekaże ich innym podmiotom. Efekty projektu będą wykorzystywane przez Szpital do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Szpital ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją opisanego ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. Szpital świadczy usługi zwolnione od podatku w myśl art. 43 ust. 1 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - usługi w zakresie ochrony zdrowia. Odliczenie częściowe podatku według art. 90 ust. 10 pkt 2 cyt. ustawy według proporcji obliczonej zgodnie z ust. 2-8 nie jest możliwe, gdyż proporcja nie przekracza 2%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego - w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy - stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w rezultacie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie o VAT.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku VAT usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym w poz. 9 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 85 - "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)".

Oznaczenie w załączniku danej grupy "ex" oznacza, że zwolnienie od podatku lub obniżona stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. Należy zauważyć, że w pkt 9 wyłączono ze zwolnienia od podatku wyłącznie usługi weterynaryjne.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zainteresowany ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego...- zakup aparatu RM" w ramach Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013. Przedmiotowy projekt polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej oraz zakupie aparatury i sprzętu medycznego. Wnioskodawca informuje, iż będzie właścicielem efektów ww. projektu i nie przekaże ich innym podmiotom. Efekty projektu będą wykorzystywane przez Szpital do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, warunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie nie zostanie jednak spełniony wskazany wyżej warunek, ponieważ - jak wskazuje Zainteresowany - zakupiony aparat RM będzie wyłącznie wykorzystywany do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy, są zwolnione od podatku VAT. Zatem towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu, nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W zakresie ww. projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 powołanego rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu pn. "Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego...- zakup aparatu RM".

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego...- zakup aparatu RM". Natomiast, kwestie dotyczące stanu faktycznego w podatku od towarów i usług zostały rozstrzygnięte w odrębnych interpretacjach z dnia 1 grudnia 2009 r. w zakresach:

* prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Zapewnienie najwyższych standardów opieki medycznej pacjentom Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojewódzkiego... poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz zakup specjalistycznej aparatury" nr ILPP1/443-1083/09-4/AW,

* prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu poprzez podniesienie jakości infrastruktury sal operacyjnych Szpitala Wojewódzkiego..." nr ILPP1/443-1083/09-5/AW,

* prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego - modernizacja i doposażenie Szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego..." nr ILPP1/443-1083/09-6/AW,

* prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w procesie diagnozowania pacjentów Szpitala Wojewódzkiego... - zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego" nr ILPP1/443-1083/09-8/AW,

* prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektu Szpitala Wojewódzkiego..." nr ILPP1/443-1083/09-9/AW,

* prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Informatyzacja procesów świadczenia usług diagnostyki obrazowej w Zakładzie diagnostyki obrazowej Szpitala Wojewódzkiego... - zakup sprzętu oraz oprogramowania" nr ILPP1/443-1083/09-10/AW.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl