Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-1071/09-4/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2009 r. (data wpływu 10 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2009 r. (data wpływu 17 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku mienia gminnego - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z przebudową na przedszkole" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku mienia gminnego - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z przebudową na przedszkole". Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 listopada 2009 r. o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych UE w związku z realizacją projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza, na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku mienia gminnego - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z przebudową na przedszkole".

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. w ramach zadań nałożonych na Gminy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), realizuje zadanie własne dotyczące m.in. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Gmina będąc właścicielem budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum na Osiedlu będzie realizować inwestycję termomodernizacyjną. Wnioskodawca z tego tytułu ponosić będzie wydatki, które udokumentowane będą fakturami VAT wystawionymi przez firmę wykonującą roboty budowlane. Po zakończeniu inwestycji Zainteresowany nadal będzie właścicielem, termomodernizowanego budynku. Na wymienionym budynku będą realizowane zadania własne Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ww. obiekt poddany termomodernizacji, po realizacji inwestycji nie będzie wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W uzupełnieniu przesłanym w dniu 17 listopada 2009 r. Zainteresowany wskazał, iż nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę na ww. zadanie dotyczą wykonania zadania własnego Gminy przez placówkę oświatową w budynku stanowiącym mienie gminne. Po zakończeniu robót w całości wykonane zadanie zostanie na mocy umowy cywilnoprawnej, przekazane w nieodpłatne użyczenie Zespołowi Szkół celem wykonywania w wyremontowanym budynku zadań Gminy w zakresie oświaty. w skład Zespołu Szkół wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, które funkcjonują w jednym budynku będącym przedmiotem złożonego wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizująca inwestycję związaną z termomodernizacją budynku mienia gminnego, będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z ww. inwestycją.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i usług. w rozpatrywanym przypadku, zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, Gmina nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych. Ostatecznymi beneficjentami korzystającymi z budynku poddanego termomodernizacji będą uczniowie Zespołu Szkół w Osiedlu, korzystający z budynku szkoły nieodpłatnie. Ponieważ Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, w związku z czym czynności te nie będą miały charakteru odpłatnego, co stanowi niezbędny wymóg do uznania czynności za opodatkowaną. Nie wykonując czynności opodatkowanych Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z prowadzoną inwestycją. w świetle powyższego stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony podstawowy warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Reasumując, z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem podatku VAT realizować będzie inwestycję termomodernizacyjną budynku użyteczności publicznej i będzie ponosić wydatki udokumentowane fakturami VAT. Inwestycja ta jednak nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, gdyż Gmina będąc właścicielem budynku, poprzez tą inwestycję realizuje zadanie własne zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdzić należy, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom jedynie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. w przedmiotowej sprawie poniesione wydatki nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, zatem podatek naliczony przy ich nabyciu nie może być odliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy, w zakresie edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy) oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy).

Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, iż Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku mienia gminnego - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z przebudową na przedszkole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX. Realizacja inwestycji mieści się w ramach zadań własnych wykonywanych przez Gminę. Właścicielem przedmiotowego budynku jest i będzie Wnioskodawca. Ww. obiekt nie będzie wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Po realizacji inwestycji w całości wykonane zadanie zostanie na mocy umowy cywilnoprawnej, przekazane w nieodpłatne użyczenie Zespołowi Szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, funkcjonujące w jednym budynku.

Według art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 ustawy oraz - w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

* brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,

* istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca zamierza wykonaną inwestycję przekazać na podstawie nieodpłatnej umowy w użyczenie, należy odnieść się do przepisów uregulowanych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wobec powyższego podnieść należy, iż w świetle art. 710-719 ww. ustawy, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym. a zatem umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Uwzględniając powyższe uregulowania zauważyć należy, iż oddanie zmodernizowanego budynku mienia gminnego do bezpłatnego używania na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia nie będzie stanowiło dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność ta stanowić bowiem będzie nieodpłatne świadczenie usług.

Biorąc pod uwagę fakt, iż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne użyczenie ww. budynku) będzie się odbywało w związku z prowadzoną działalnością (wykonywanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego) brak jest podstaw do traktowania nieodpłatnego użyczenia jako odpłatnego świadczenia usług.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przekazanie efektów wykonanego zadania na podstawie nieodpłatnej umowy w użyczenie, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tych czynności oraz fakt, iż nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - przekazanie inwestycji w użyczenie i jej wykorzystanie będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych, wskazanych w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ww. ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. w przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, ponieważ nabywane towary i usługi związane będą z realizacją przedsięwzięcia, które będzie polegało na przebudowie Zespołu Szkół, które to zakupy nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu pn. "Termomodernizacja budynku mienia gminnego - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z przebudową na przedszkole".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl