ILPP1/443-105/10-4/BD - Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wycofania lokali użytkowych z ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa podatnika i przeznaczenia ich na wynajem poza prowadzonym przedsiębiorstwem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-105/10-4/BD Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wycofania lokali użytkowych z ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa podatnika i przeznaczenia ich na wynajem poza prowadzonym przedsiębiorstwem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana (...), przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2010 r. (data wpływu: 29 stycznia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2010 r. (data wpływu: 16 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków w podatku VAT wycofania lokali użytkowych ze środków trwałych w firmie i przeznaczenia ich na wynajem poza działalnością gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków w podatku VAT wycofania lokali użytkowych ze środków trwałych w firmie i przeznaczenia ich na wynajem poza działalnością gospodarczą. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 marca 2010 r. (data wpływu: 16 marca 2010 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą oraz ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości, płacąc podatek dochodowy liniowy w wysokości 19%.

Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ma zgłoszone między innymi: obrót nieruchomościami i wynajem nieruchomości na własny rachunek.

W ewidencji środków trwałych firmy znajdują się nieruchomości: jedno mieszkanie oraz kilka lokali użytkowych, które Wnioskodawca wynajmuje w ramach działalności. Z wyjątkiem mieszkania czynsze podlegają stawce VAT 22%.

Przy nabyciu lokali użytkowych Podatnik odliczał podatek VAT. Przy wynajmie w ramach działalności gospodarczej angażowani są pracownicy, w szczególności wystawiają faktury, pilnują wpłat czynszów, kontaktują się z najemcami.

Poza firmowymi nieruchomościami, Pan (...) jest właścicielem innych nieruchomości: mieszkań oraz działek budowlanych, które nabył kilka lat temu bez zamiaru przeznaczenia ich na działalność gospodarczą. Mieszkań tych nigdy nie ujął w ewidencji środków trwałych firmy, część z nich była używana przez członków rodziny. Działki budowlane również nigdy nie zostały wprowadzone do firmowej ewidencji księgowej.

W roku 2010 Podatnik dokonuje wynajmu mieszkań nie będących środkami trwałymi w firmie (dalej: niefirmowych). Zainteresowany zgłosił do urzędu skarbowego, że wybiera opodatkowanie wynajmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Niefirmowe mieszkania zostały wpisane do odrębnego wykazu środków trwałych dla potrzeb wynajmu. Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję przychodów.

W przyszłości Zainteresowany zamierza:

*

sprzedać niefirmowe nieruchomości: mieszkania i działki budowlane,

*

wykreślić wynajem nieruchomości i obrót nieruchomościami z zakresu działalności gospodarczej oraz przenieść wynajmowane lokale użytkowe i mieszkanie z ewidencji działalności gospodarczej, w tym z ewidencji środków trwałych firmy do ewidencji wynajmu poza działalnością gospodarczą. Lokale użytkowe Wnioskodawca dalej będzie wynajmował naliczając podatek VAT.

Ponadto w piśmie uzupełniającym z dnia 15 marca 2010 r. Pan (...) oświadczył iż:

*

przekazanie lokali użytkowych nie zostanie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT,

*

w przypadku dwóch lokali użytkowych upłynęły dwa lata od pierwszego zasiedlenia. W przypadku pozostałych lokali użytkowych jeszcze nie upłynęły dwa lata od pierwszego zasiedlenia,

*

nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotowych lokali użytkowych; podatek VAT potrącany był w każdym przypadku przy ich nabyciu lub budowie,

*

nie ulepszał lokali użytkowych. Od nabycia lub wybudowania dwa lokale wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT ponad 5 lat, pozostałe lokale użytkowe po ich wybudowaniu wynajmuje z VAT-em dopiero od roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie skutki w podatku VAT spowoduje przeniesienie lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do wynajmu nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mówi o towarach należących do przedsiębiorstwa podatnika przekazanych na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Wg art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje również wynajem. Stąd w myśl ustawy o VAT, wynajmujący jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcą. Dlatego przekazanie w przyszłości lokali użytkowych z wynajmu w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej do wynajmu nie związanego z zarejestrowaną działalnością gospodarczą nie spowoduje skutków w podatku VAT. Będzie to przesunięcie towarów w ramach jednej działalności opodatkowanej VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast w myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję dostawy towarów lub świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, jest także przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

*

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

*

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

-

jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Ponadto w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tut. Organ nadmienia, iż definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o podatku VAT jest znacznie szersza niż definicja działalności gospodarczej uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), czy też w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). W konsekwencji ocena określonych stanów na gruncie powołanych aktów prawnych może być odmienna.

Powyższe oznacza, że świadczenie usług najmu stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli tylko jest świadczone w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W konsekwencji wynajmujący, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, dokonując "prywatnie" wynajmu lokali, jest z tego tytułu podatnikiem VAT.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie m.in. obrotu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości na własny rachunek.

W ewidencji środków trwałych firmy znajdują się nieruchomości: jedno mieszkanie oraz kilka lokali użytkowych, które Zainteresowany wynajmuje w ramach działalności gospodarczej.

Przy nabyciu lokali użytkowych Podatnik odliczał podatek VAT.

Po za firmowymi nieruchomościami Pan (...) jest właścicielem innych nieruchomości: mieszkań oraz działek budowlanych, które nabył kilka lat temu bez zamiaru przeznaczenia ich na działalność gospodarczą. Mieszkań tych nigdy nie ujął w ewidencji środków trwałych firmy.

W przyszłości Zainteresowany zamierza sprzedać niefirmowe nieruchomości: mieszkania i działki budowlane oraz wykreślić wynajem nieruchomości i obrót nieruchomościami z zakresu działalności gospodarczej, a następnie przenieść wynajmowane lokale użytkowe i mieszkanie z ewidencji działalności gospodarczej, w tym z ewidencji środków trwałych firmy do ewidencji wynajmu poza działalnością gospodarczą. Lokale użytkowe Zainteresowany dalej będzie wynajmował naliczając podatek VAT.

Odnosząc się do przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że świadczenie usług najmu lokali użytkowych przez podatnika, będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym w odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie należy stwierdzić, że czynność przeniesienia lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do ewidencji wynajmu poza działalnością gospodarczą, nie będzie rodziła żadnych konsekwencji w podatku od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie lokale użytkowe po wycofaniu ze środków trwałych w firmie w dalszym ciągu będą wynajmowane i czynność ta będzie opodatkowana podatkiem VAT, dlatego też nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem i własnym stanowiskiem w sprawie - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności sprzedaży majątku niefirmowego, mieszkania i działki.

W niniejszej interpretacji odpowiedziano na wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków w podatku VAT wycofania lokali użytkowych ze środków trwałych w firmie i przeznaczenia ich na wynajem poza działalnością gospodarczą.

Ponadto wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości załatwiony zostanie odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl