ILPP1/443-1033/08-5/MK, Obliczenie należnego podatku VAT od uzyskanej premii pieniężnej. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w... - OpenLEX

ILPP1/443-1033/08-5/MK - Obliczenie należnego podatku VAT od uzyskanej premii pieniężnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 stycznia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-1033/08-5/MK Obliczenie należnego podatku VAT od uzyskanej premii pieniężnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2008 r. (data wpływu 3 listopada 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 stycznia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obliczenia należnego podatku od uzyskanej premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obliczenia należnego podatku od uzyskanej premii pieniężnej. Dnia 13 stycznia 2009 r. wniosek uzupełniono o pełnomocnictwo umożliwiające występowanie w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest firmą produkcyjną wytwarzającą tekturę falistą oraz opakowania z tektury falistej (kartony). W ramach swej działalności Spółka dokonuje zakupu papieru zarówno od dostawców krajowych jak i dostawców zagranicznych z Grupy podmiotów (do której należy Zainteresowany) mających siedziby na terenie Wspólnoty Europejskiej, jak też od dostawców zagranicznych spoza Grupy. Obecnie negocjowane są - na poziomie centrali Grupy w Wiedniu - nowe warunki dostaw, w ramach których Spółka będzie otrzymywać premie pieniężne (bonusy) za zrealizowanie określonego tonażu zakupu papieru w rocznych okresach rozliczeniowych. Szczegółowe warunki takich uregulowań byłyby następujące:

a.

zakupy będą dokonywane na podstawie cenników standardowych ustalanych na uzgodnione okresy - cenniki te są dostarczane przez Centralę w Wiedniu,

b.

cenniki będą ustalane na poziomie grupy jako załączniki do ramowych umów dostaw,

c.

od tonażu dokonanych zakupów Spółka otrzyma premię pieniężną (bonus) - na premię nie będzie miała wpływu wartość zakupów,

d.

wysokość premii będzie obliczana dla rocznych okresów obrachunkowych,

e.

prawo do uzyskania premii pieniężnej i jej wielkość będą też uzależnione od tonażu zakupu dokonanego także przez inne spółki - oznacza to, że na ostateczną wysokość premii pieniężnej (bonusu) będą miały też wpływ zakupy dokonywane przez inne spółki produkcyjne z grupy - im wyższy tonaż zakupów przez grupę, tym wyższy bonus dla Spółki,

f.

na wysokość premii będzie miała wpływ działalność zakupowa całej grupy,

g.

określenie wartości premii pieniężnych za nabywanie papieru będzie dokonywane przez Centralę w Wiedniu,

h.

szczegółowa kwota premii pieniężnej (bonusu) będzie określana za pomocą not kredytowych przesyłanych do poszczególnych spółek produkcyjnych (lub do wybranej spółki i następnie dzielona w Polsce) za pomocą not kredytowych,

i.

wysokość premii zostanie przelana z Centrali w Wiedniu

j.

w określonych przypadkach Spółka będzie mogła też otrzymać premie pieniężne (bonusy) bezpośrednio od dostawców krajowych - w takim przypadku dostawca krajowy dokona rozliczenia ze Spółką.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, gdyby uzyskiwanie premii pieniężnej podlegało uregulowaniu VAT, Spółka przy uzyskiwaniu premii od podmiotów krajowych musiałaby dokonać obliczenia obrotu dla VAT poprzez pomniejszenie kwoty otrzymanej premii o podatek VAT obliczając podatek rachunkiem w stu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie zobowiązana do określania obrotu dla VAT lub korekty VAT naliczonego dla celów deklarowania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Gdy wynagrodzenie z tytułu sprzedaży wyrażone jest w formie ceny zastosowanie znajdzie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), w myśl którego, przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Należy zaznaczyć, iż cena w rozumieniu wyżej cyt. ustawy, to cena obejmująca podatek VAT, a zatem cena brutto. Regulacja art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach jest bardzo istotna bowiem oznacza, iż wszędzie tam, gdzie strony nie określiły wyraźnie, czy umówiona przez nie cena jest kwotą brutto czy netto, przyjmuje się, że jest to cena brutto, a zatem cena obejmująca podatek VAT. Taki zapis ustawy odnosi się do definicji kwoty należnej z tytułu sprzedaży zawartej w art. 29 ustawy o VAT, wedle której kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (czyli również podatek VAT).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Ma ona zastosowanie do omawianej usługi bowiem czynność udzielenia premii pieniężnej nie jest usługą opodatkowaną obniżoną stawką podatku bądź objętą zwolnieniem od podatku.

Nadmienia się, że w myśl art. 85 pkt 1 ww. ustawy o VAT, w przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22% - może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki 18,03%.

Uwzględniając treść powołanych przepisów wskazać należy, iż otrzymywane przez Wnioskodawcę kwoty premii pieniężnych od podmiotów krajowych, w braku odmiennych postanowień umownych zawartych przez Strony, zawierać będą wszelkie należności w tym wartość podatku VAT. Zainteresowany zobowiązany do obliczenia podatku od towarów i usług od otrzymanej kwoty premii pieniężnej powinien dokonać obliczeń należnego podatku VAT przy zastosowaniu zasady podatku liczonego "w stu".

Podstawą niniejszej analizy jest rozstrzygnięcie w interpretacji Nr ILPP1/443-1033/08-4/MK, iż uzyskanie premii pieniężnej jest de facto świadczeniem usługi i stanowi o uzyskaniu obrotu.

Reasumując, otrzymana kwota premii pieniężnej winna być stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 3 ust. 1 ustawy o cenach, traktowana jako zawierająca podatek VAT a wówczas Zainteresowany powinien obliczyć należny podatek na zasadzie podatku liczonego "w stu".

Niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej obliczenia należnego podatku od uzyskanej premii pieniężnej. Rozstrzygnięcia w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnych oraz określenia miejsca świadczenia usługi, zostały zawarte w interpretacjach Nr ILPP1/443-1033/08-4/MK i ILPP1/443-1033/08-6/MK z dnia 28 stycznia 2009 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl