ILPB4/423-63/11-6/MC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-63/11-6/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2011 r. (data wpływu 24 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu Spółki odpisów amortyzacyjnych w przypadku zakończenia procedury rejestracji znaków towarowych przed dniem dokonania Aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* sposobu ustalenia wartości początkowej wniesionych do Spółki składników majątków poszczególnych Przedsiębiorstw,

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu Spółki odpisów amortyzacyjnych od składników majątków Przedsiębiorstw ujawnionych w ewidencjach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tych Przedsiębiorstw,

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu Spółki odpisów amortyzacyjnych od składników majątków Przedsiębiorstw nie ujawnionych w ewidencjach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tych Przedsiębiorstw,

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu Spółki odpisów amortyzacyjnych w przypadku nie zakończenia procedury rejestracji znaków towarowych przed dniem dokonania Aportu,

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu Spółki odpisów amortyzacyjnych w przypadku zakończenia procedury rejestracji znaków towarowych przed dniem dokonania Aportu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Aktualnymi udziałowcami Spółki są osoby fizyczne: A oraz B. Spółka została utworzona 9 grudnia 2010 r. poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego i docelowo ma przejąć różne przedsiębiorstwa prowadzone dotychczas przez:

a.

ww. osoby fizyczne tj.: (i) X (dalej: X) - jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez A, (ii) Y (dalej: Y), w której wspólnikami są B i A oraz przez

b.

Z (dalej: Z) - jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez C

- dalej określane łącznie jako Przedsiębiorstwa.

W grudniu 2010 r. Spółka zawarła również umowę najmu powierzchni w miejscu, gdzie zlokalizowana jest Jej siedziba oraz umowę pożyczki (występując w roli pożyczkodawcy). Rok podatkowy Wnioskodawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i ulega zakończeniu z ostatnim dniem listopada (pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i zakończy się 30 listopada 2011 r.).

Wyżej wymienione osoby fizyczne w ramach prowadzonych działalności gospodarczych (Z, X, Y) planują wnieść do Spółki do 30 listopada 2011 r. wkłady niepieniężne (dalej określane łącznie jako Aport) w postaci przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego prowadzonych w formie Z, X oraz Y (w tym m.in. prawa do znaków towarowych).

Niektóre środki trwałe oraz wartości niematerialne prawne (w tym m.in. znaki towarowe posiadane i wykorzystywane przez Przedsiębiorstwa) nie zostały dotychczas ujawnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tych Przedsiębiorstw. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, iż wybrane znaki towarowe mające zostać wniesione w ramach aportów poszczególnych przedsiębiorstw zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym (Przedsiębiorstwa są w posiadaniu świadectw ochronnych dotyczących przedmiotowych znaków), natomiast w stosunku do pozostałych znaków towarowych Przedsiębiorstwa są w trakcie procedury ich rejestracji w Urzędzie Patentowym.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż na skutek Aportu nabędzie omawiane prawa do znaków towarowych. Jednocześnie prawa te będą nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania. Przewidywany okres używania wspomnianych praw do znaków towarowych, na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi co najmniej rok.

Wartość poszczególnych Przedsiębiorstw wnoszonych przez ww. osoby fizyczne Aportem do Spółki określona zostanie na podstawie odpowiedniej wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W związku z Aportem przedsiębiorstw Z, X oraz Y do Spółki, powstanie tzw. dodatnia wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 i ust. 10 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W zamian za otrzymany Aport w postaci Przedsiębiorstw, Spółka wyda własne udziały w nominalnej wartości odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonych Przedsiębiorstw (wynikającej z wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego) - tj. nie dojdzie do powstania nadwyżki emisyjnej (tzw. agio), gdyż cała wartość zostanie wykazana jako kapitał zakładowy Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość wniesionych Aportem do Spółki w ramach Przedsiębiorstw składników majątków poszczególnych Przedsiębiorstw, w tym w szczególności znaków towarowych, będąca podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

2.

Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątków Przedsiębiorstw, które będą ujawnione w ewidencjach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tych Przedsiębiorstw na dzień dokonania Aportu Przedsiębiorstw do Spółki stanowić będą koszty uzyskania przychodu Spółki.

3.

Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątków Przedsiębiorstw, które nie będą ujawnione w ewidencjach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tych Przedsiębiorstw na dzień dokonania Aportu Przedsiębiorstwa do Spółki stanowić będą koszty uzyskania przychodu Spółki.

4.

Czy w przypadku niezakończenia procedury rejestracji znaków towarowych (nie uzyskania certyfikatów potwierdzających uzyskanie praw ochronnych do znaków towarowych) przed dniem dokonania Aportu Przedsiębiorstw do Spółki odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej praw do znaków towarowych, które nie będą ujawnione w ewidencjach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poszczególnych Przedsiębiorstw na dzień dokonania Aportu Przedsiębiorstw do Spółki stanowić będą Jej koszt uzyskania przychodu Spółki.

5.

Czy w przypadku zakończenia procedury rejestracji znaków towarowych (uzyskania certyfikatów potwierdzających uzyskanie praw ochronnych do znaków towarowych) przed dniem dokonania Aportu Przedsiębiorstw do Spółki odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej praw do znaków towarowych, które nie będą ujawnione w ewidencjach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poszczególnych Przedsiębiorstw na dzień dokonania Aportu Przedsiębiorstw do Spółki stanowić będą koszt uzyskania przychodu Spółki.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie piąte. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 24 maja 2010 r. nr ILPB4/423-63/10-2/MC, nr ILPB4/423-63/10-3/MC, nr ILPB4/423-63/10-4/MC oraz nr ILPB4/423-63/10-5/MC.

Na wstępie, Wnioskodawca raz jeszcze pragnie podkreślić, iż wybrany przez Niego rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lecz ulega zakończeniu z ostatnim dniem listopada (pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i zakończy się z dniem 30 listopada 2011 r.). Zatem mając na względzie brzmienie art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), zastosowanie do końca przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego, tj. do 30 listopada 2011 r. znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakończenia procedury rejestracji znaków towarowych (uzyskania certyfikatów potwierdzających uzyskanie praw ochronnych do znaków towarowych) przed dniem dokonania Aportu Przedsiębiorstw do Spółki, Spółka będzie uprawniona do rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej praw do znaków towarowych jako składników majątku Przedsiębiorstw, które nie będą ujawnione w księgach tych Przedsiębiorstw na dzień dokonania Aportu jako kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te składniki majątku wprowadzone zostaną do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę, tj. w omawianym przypadku począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpowiednio właściciele lub wspólnicy poszczególnych Przedsiębiorstw złożą oświadczenie o wniesieniu przedmiotowych składników aportem do Spółki oraz zostanie podjęta uchwała wspólników o zmianie umowy Spółki.

Skuteczność przeniesienia na rzecz Spółki posiadanych przez Przedsiębiorstwa praw ochronnych do znaków towarowych, wymaga - w myśl art. 162 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 2 Prawa własności przemysłowej - jedynie zawarcia odpowiedniej umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W omawianym przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, odpowiednia forma czynności prawnej zostanie dochowana, ponieważ czynność wniesienia Aportu zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem szczegółowych regulacji zawartych w umowie Spółki.

Dla skuteczności przejścia praw do znaku towarowego bez znaczenia pozostaje natomiast kwestia następczej rejestracji nabywcy tych praw jako nowego uprawnionego w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy. W doktrynie i praktyce potwierdzono fakt, że wpis do wspomnianego rejestru nabywcy prawa do znaku jako nowo uprawnionego ma charakter deklaratoryjny. Potwierdzenie tej tezy odnajdujemy m.in. w artykule M. Trzebiatowskiego "Data rozpoczęcia amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy" ("Data rozpoczęcia amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy (1)", Przegląd Podatkowy nr 9/2008), w którym autor przywołuje decyzję Urzędu Patentowego z dnia 13 września 2007 r. (nr DR-499/06) jako pozwalającą stwierdzić, iż w świetle przepisu art. 229 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, przeniesienie prawa z rejestracji znaków towarowych powstaje nie na skutek wydania decyzji Urzędu Patentowego, lecz wywołuje je odpowiednia czynność prawna, natomiast zaświadczające o tej czynności dokumenty są badane przez Urząd Patentowy jedynie pod względem formalnym. Podobne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2008 r. (sygn. VI SA/Wa 2027/07).

W opinii Wnioskodawcy, powyższe oznacza, że w omawianym zdarzeniu przyszłym, skuteczne nabycie praw do znaków towarowych powstanie po stronie Spółki w momencie dokonania Aportu, tj. w momencie złożenia oświadczenia odpowiednio właścicieli / wspólników poszczególnych Przedsiębiorstw w wymaganej przepisami formie (tj. w formie pisemnej) oraz podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o zmianie umowy Spółki.

Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie również w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, z których wymienić tu można:

* interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2010 r. (nr ILPB3/423-310/10-6/MM), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym " (...) przyjęcie przez Spółkę praw do znaku towarowego do używania, determinujące moment wprowadzenia tych praw do ewidencji prowadzonej przez Wnioskodawcę, następuje w momencie zawarcia odpowiedniej umowy w formie pisemnej, co z kolei determinuje moment rozpoczęcia amortyzacji omawianych praw. (...) momentem przyjęcia wyżej wymienionych praw do używania przez Wnioskodawcę będzie zatem moment złożenia oświadczenia wspólników wnoszących wkład o dokonaniu aportu w wymaganej przepisami formie oraz podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o zmianie Jej umowy" i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika;

* interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2009 r. (nr IPPB5/423-129/09-2/PS), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskującej spółki, zgodnie z którym "Dla skutecznego przeniesienia prawa ochronnego oraz prawa do zgłoszonego znaku towarowego w myśl Prawa własności przemysłowej konieczna jest forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności (odpowiednio art. 162 w związku z art. 67 oraz art. 127 Prawa własności przemysłowej). Dla skuteczności przejścia praw do znaków towarowych bez znaczenia jest natomiast kwestia ich rejestracji w Urzędzie Patentowym. W konsekwencji Spółka Komandytowa nabędzie prawa do znaków towarowych z chwilą podpisania umowy spółki dokumentującej aport i z tą datą będzie uprawniona do wprowadzenia tych praw do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych";

* interpretację indywidualną z dnia 28 stycznia 2010 r. wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-978/09-9/JG), w której organ podatkowy w pełni podzielił następujące stanowisko podatnika: "W opinii Spółki, w omawianym stanie faktycznym, skuteczne nabycie znaku towarowego powstanie po stronie SpK w momencie dokonania aportu, tj. w momencie złożenia oświadczenia wspólnika wnoszącego wkład w wymaganej przepisami formie (tj. w formie pisemnej) oraz podjęcia przez wspólników uchwały o zmianie umowy spółki SpK. Mając na uwadze powyższą argumentację, zdaniem Spółki, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego wprowadzonego do majątku SpK, stanowiącego na podstawie art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów po stronie Spółki (proporcjonalnie do posiadanego udziału), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym znak towarowy wprowadzony zostanie do ewidencji prowadzonej przez SpK, tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka złoży oświadczenie o wniesieniu znaku towarowego aportem do SpK oraz podjęta zostanie uchwała wspólników o zmianie umowy spółki SpK";

* interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2008 r. (nr IPPB3/423-1251/08-2/MS), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskującej spółki, zgodnie z którym mogła ona rozpocząć amortyzację zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, objętych ochroną prawną znaków towarowych w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia przedmiotowych składników do ewidencji, gdzie wprowadzenie do ewidencji nastąpić powinno w dniu ich nabycia;

* postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald z dnia 12 marca 2007 r. (nr AD-IB/423/4/2006), w którym organ podatkowy uznał, że " Art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia dokonania odpisów amortyzacyjnych od wpisu praw do znaków w urzędowych rejestrach znaków towarowych, lecz od spełnienia warunków określonych w tym przepisie. Jednym z elementów przesądzających o legalności amortyzacji podatkowej prawa do znaków towarowych jest jego nabycie. Spółka nabyła prawo do znaków towarowych z chwilą podpisania aktu notarialnego w dniu 19 września 2006 r., tj. w dniu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci znaków towarowych i z tą datą ma prawo wprowadzić znak towarowy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych";

* postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald z dnia 13 grudnia 2005 r. (nr AD-Il-A/423/1/05), w którym organ podatkowy potwierdził prawo podatnika do rozpoczęcia amortyzacji w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wprowadzono znak towarowy do ewidencji, wiążąc ten fakt z momentem podpisania aktu notarialnego dotyczącego wniesienia znaku towarowego aportem do spółki;

* informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 8 października 2004 r. (nr IS.I/3-423/20/04), w której organ podatkowy stwierdził, że "nowozawiązana spółka akcyjna, do której zostanie wniesione - jako aport - prawo do znaków towarowych, będzie mogła je podatkowo amortyzować od momentu skutecznego przeniesienia prawa do znaków towarowych przez zbywcę (spółkę jawną), w drodze zawartej umowy w formie pisemnej, na rzecz spółki akcyjnej, niezależnie od daty wpisu do rejestru zmiany uprawnionego do prawa z tej umowy, przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek wynikających z wcześniej powołanego przepisu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Zatem w świetle powoływanych wyżej przepisów, jak i poglądów prezentowanych przez organy podatkowe, w opinii Wnioskodawcy, przyjęcie przez Spółkę praw do znaków towarowych do używania, determinujące moment wprowadzenia tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę, następuje w momencie zawarcia odpowiedniej umowy w formie pisemnej, co z kolei determinuje moment rozpoczęcia amortyzacji omawianych praw. W omawianym zdarzeniu przyszłym, momentem przyjęcia wyżej wymienionych praw do używania przez Spółkę będzie zatem moment złożenia oświadczenia właścicieli / wspólników Przedsiębiorstw wnoszących wkład o dokonaniu Aportu w wymaganej przepisami formie oraz podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o zmianie umowy Spółki.

Podobne konkluzje wynikają z pisma Ministerstwa Finansów - Departamentu Podatków Dochodowych zatytułowanego "Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaków towarowych wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego" opublikowanego w Biuletynie Skarbowym nr 4/2007. W powoływanym piśmie wskazano, że "jeżeli w związku z wniesieniem do spółki z o.o. przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi również zarejestrowany znak towarowy, zachowana jest forma notarialna, mająca pierwszeństwo przed formą pisemną, to w takim przypadku dochodzi także do skutecznego przeniesienia na spółkę prawa do tego znaku, czyli nabycie tego prawa. Wpis do rejestru stanowi jedynie przesłankę domniemania co do praw własności, nie decyduje jednak o prawie do korzystania. Wobec powyższego, skoro zgodnie z art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w Prawie własności przemysłowej, to w konsekwencji spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaków towarowych, może na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaków towarowych".

Mając na uwadze powyższą argumentację, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawniona do rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości praw do znaków towarowych jako kosztów uzyskania przychodów Spółki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym prawa do znaków towarowych wprowadzone zostaną do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Spółkę pism stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl