ILPB4/423-539/14-2/DS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 lutego 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-539/14-2/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest on polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej "CIT") od całości osiąganych dochodów.

Do Wnioskodawcy przystąpi nowy udziałowiec - inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce (dalej "Nowy Udziałowiec"). Przystąpienie Nowego Udziałowca do Spółki odbędzie się poprzez wniesienie przez niego wkładu niepieniężnego w postaci jego przedsiębiorstwa. W zamian za wniesiony wkład Wnioskodawca wyemituje dla Nowego Udziałowca udziały, których łączna wartość nominalna będzie odpowiadała wartości przedsiębiorstwa (a zatem cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy).

W skład przedsiębiorstwa Nowego Udziałowca wchodzić będą m.in. składniki majątkowe, które Nowy Udziałowiec wykorzystywał w prowadzonym przedsiębiorstwie. Nowy Udziałowiec będzie właścicielem m.in. środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych (dalej łącznie zwanych "Aktywami") o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ustawy o CIT. Wartość początkowa Aktywów ustalona będzie w zależności od sposobu nabycia Aktywów.

W przypadku Aktywów nabytych odpłatnie odpowiadać będzie ona cenie nabycia Aktywów. W przypadku Aktywów wniesionych w drodze wkładu niepieniężnego, odpowiadać będzie ona ustalonej na dzień wniesienia wkładu wartości poszczególnych Aktywów, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej (przy czym w stosunku do całości lub części Aktywów Nowy Udziałowiec może wydać swoim udziałowcom udziały o wartości nominalnej niższej od wartości wkładu ustalonej na dzień aportu).

Aktywa Nowego Udziałowca na moment wniesienia wkładu będą pozostawały częściowo zamortyzowane, przy czym w stosunku do Aktywów wniesionych w drodze wkładu niepieniężnego kosztem podatkowym będą odpisy amortyzacyjne od tej części ich wartości, która została przekazana na kapitał zakładowy.

Elementem przedsiębiorstwa Nowego Udziałowca na moment aportu będą również zawarte umowy, w tym m.in. z kontrahentami. Nowy Udziałowiec dysponować będzie również środkami pieniężnymi. W skład jego przedsiębiorstwa mogą też wchodzić należności i zobowiązania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Aktywów, których wartość początkowa zostanie ustalona zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o CIT (tekst jedn.: w wysokości odpowiadającej wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Nowego Udziałowca) stanowić będzie koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wysokości odpisów amortyzacyjnych (zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych) już dokonanych przez Nowego Udziałowca przed aportem.

Zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Aktywów ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o CIT (tekst jedn.: w wysokości odpowiadającej wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Nowego Udziałowca). Jednocześnie odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej stanowić będą w całości koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wysokości odpisów amortyzacyjnych (zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych) już dokonanych przez Nowego Udziałowca przed aportem.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o CIT w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Jednocześnie zgodnie z art. 16h ust. 3a w zw. z ust. 3 ustawy o CIT spółka otrzymująca przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach wkładu niepieniężnego zobowiązana jest do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej uprzednio przez wnoszącego aport oraz do uwzględnienia już dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca obowiązany będzie zatem do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Aktywów otrzymanych od Nowego Udziałowca w ramach aportu przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasady kontynuacji w zakresie:

1.

ustalenia wartości początkowej Aktywów (co oznacza, że Wnioskodawca wprowadzi Aktywa nabyte w ramach aportu przedsiębiorstwa do ewidencji środków trwałych oraz ewidencji niematerialnych i prawnych ustalając ich wartość początkową w wysokości wartości początkowej pierwotnie ustalonej przez Nowego Udziałowca),

2.

uwzględnienia sumy dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych od Aktywów dokonanych przez Nowego Udziałowca (co oznacza, że Wnioskodawca będzie mógł dokonać odpisów amortyzacyjnych od Aktywów nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa w łącznej wysokości odpowiadającej różnicy między wartością początkową Aktywów ustaloną przez Nowego Udziałowca a sumą odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych przez Nowego Udziałowca przed dokonaniem aportu przedsiębiorstwa, przy czym suma ta obejmuje zarówno odpisy, które stanowiły dla Nowego Udziałowca koszty uzyskania przychodów, jak i odpisy z tych kosztów wyłączone),

3.

przyjętej metody amortyzacji (w odniesieniu do Aktywów sprowadza się to do przyjęcia przez Wnioskodawcę okresu ich amortyzacji równego okresowi przyjętemu przez Nowego Udziałowca przed dokonaniem aportu przedsiębiorstwa).

Wnioskodawca podkreśla, że wynikająca z przepisów ustawy o CIT zasada kontynuacji amortyzacji składników majątkowych nabytych przez podatnika w formie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie obejmuje innych elementów niż wskazane w punktach 1-3 powyżej.

Zdaniem Wnioskodawcy powołane przepisy (art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 i art. 16h ust. 3a w zw. z ust. 3 ustawy o CIT) tworzą zamknięty katalog zasad szczególnych odnoszących się do odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania wkładu niepieniężnego jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że również przepisy innych aktów prawa podatkowego (w tym w szczególności Ordynacji podatkowej) nie przewidują dodatkowych zasad związanych z kontynuacją amortyzacji składników majątkowych nabytych przez podatnika w formie wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Mając na uwadze powyższe, w szczególności fakt, iż w związku z aportem przedsiębiorstwa Nowy Udziałowiec obejmie udziały we Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości wnoszonego aportem przedsiębiorstwa (a zatem cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy), zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł on zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od Aktywów wniesionych do niego przez Nowego Udziałowca w ramach aportu przedsiębiorstwa, z tym zastrzeżeniem, że będzie on zobowiązany do uwzględnienia wysokości odpisów amortyzacyjnych (zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych) już dokonanych przez Nowego Udziałowca.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, a w szczególności:

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 r. (znak IBPBI/2/423-489/13/SD), w której Organ stwierdził m.in. " (...) Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych aportem, od ich wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o p.d.o.p., nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało Udziałowcowi wnoszącemu aport (...)";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2012 r. (znak ILPB4/423-91/12-5/DS), w której Organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym " (...) całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę kapitałową od składników majątku wniesionych w ramach Aportu do Spółki kapitałowej stanowić będzie dla niej koszt podatkowy, albowiem w odniesieniu do Spółki kapitałowej zastosowania nie będzie mógł znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (niezależnie od faktu, iż ograniczeniem takim objęte mogą być odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę przed wniesieniem Aportu do Spółki kapitałowej). (...)";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2014 r. (znak ITPB3/423-96/14/DK), w której Organ potwierdził, że "w sytuacji przejęcia składników majątkowych, w tym środków trwałych w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy, Spółka pomimo przelania części wartości wnoszonego wkładu na kapitał zapasowy, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość odpowiednio naliczonych odpisów amortyzacyjnych";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 maja 2014 r. (IBPBI/2/423-203/14/SD), w której potwierdzono że "po otrzymaniu aportem przedsiębiorstwa, Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem na pokrycie kapitału zapasowego na gruncie przepisów ustawy o CIT".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl