Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 września 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB4/423-199/13-4/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2013 r. (data wpływu 13 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej na rzecz udziałowca - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej na rzecz udziałowca.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, który został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla udziałowca - Agencji (...) (A.), będącej państwową osobą prawną funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Udziałowiec, na rzecz którego nastąpiła wypłata dywidendy, jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca wypłacając dywidendę na rzecz udziałowca - Agencji (...) zwolnionej podatkowo na mocy art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, A. korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka wypłacając dywidendę na rzecz udziałowca (A.), który jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych nie ma obowiązku stosowania art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko to wynika z pisma z dnia 18 maja 2011 r. (znak (...)) załączonego do przedmiotowego wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Stosownie natomiast do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy, zwalnia się od podatku Agencję (...).

Agencja (...) została przekształcona z Agencji W. Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o zagospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1187), Agencja ta jest państwową osobą prawną. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi (ust. 2).

Zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter podmiotowy, bezwzględny i obejmuje całość przychodów, niezależnie od ich wysokości, źródła uzyskania, czy przeznaczenia zwolnionych środków.

Reasumując, Wnioskodawca wypłacając dywidendę na rzecz udziałowca - Agencji (...), nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty, z uwagi na zwolnienie podmiotowe, jakiemu z mocy art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Agencja (...) podlega.

Tut. Organ podatkowy informuje, że załącznik dołączony do wniosku, nie był przedmiotem oceny. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy dokonaną w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny. Dlatego też załączone pismo nie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl